Dátové štruktúry a algoritmy


Základné informácie o predmete

Typ štúdia: bakalárske
Odbor: Informatika a Počítačové systémy a siete
Ročník: 2.
Semester: zimný
Počet hodín týždenne (prednášky-cvičenia): 3-2
Kredity: 6
Prednášajúci: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.

Podrobné informácie o predmete

nájdete v predmete DŠA v systéme Moodle.

NEW Inštrukcie pre študentov na prístup do systému MOODLE.