Objektovo-orientované programovanie

ak. rok 2023/24

English website

Prednášateľ: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Asistenti: Ing. Ahmed Lotfi Alqnatri, Bc. Roman Bitarovský, Ing. Mohammad Daud Haiderzai, doc. Ing. Ján Lang, PhD., Ing. Viktor Matovič, Mgr. Matej Pecháč, PhD. a Ing. Anna Považanová
Študijný program: Informatika (bakalárske štúdium) a Inteligentné softvérové systémy (inžinierske štúdium, trojročný program)
Semester: letný
Počet hodín týždenne (prednášky–cvičenia): 2–2
Spôsob ukončenia: skúška
Počet kreditov: 6

V predmete sa preberá objektovo-orientované programovanie a programovací jazyk Java, ako aj základy objektovo-orientovanej analýzy a návrhu. Predmet poskytuje prehľad iných objektovo-orientovaných jazykov a pohľad na paradigmy vývoja softvéru vôbec, znovupoužitie a návrhové vzory. Predmet sa tiež dotýka aspektovo-orientovaného programovania a jazyka AspectJ. Predmet vyžaduje základné vedomosti o procedurálnom programovaní.fiit.sk/oop

Valentino Vranić vranic at stuba.sk