Súťaž o najlepší tím roka

Prestížna súťaž TP Cup dáva študentom inžinierskeho štúdia príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú.

TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.

 • Účasť na súťaži je dobrovoľná – študenti záujem o účasť v súťaži vyjadria vypracovaním a odovzdaním prihlášky projektu podľa pokynov nižšie.
 • Súťaž prebieha počas dvoch semestrov riešenia tímového projektu, pričom pozostáva z odovzdania priebežnej a záverečnej správy a záverečnej prezentácie vytvoreného riešenia.

V rámci súťaže sa hodnotia výstupy, ktoré odovzdajú jednotlivé tímy – správa o riešení, demonštrácia riešenia na študentskej vedeckej konferencii a prezentácia výsledkov. Tieto výstupy sa opierajú o výstupy projektu v rámci predmetu „Tímový projekt“, s ktorými musia byť v súlade.

Všetky ročníky

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Výsledky TP CUP 2010

Finalisti TP CUP 2010

 • Tím 07 - Dizajn s použitím obohatenej reality
  Marián Hönsch, Monika Kindernayová, Michal Lohnický, Vladimír Mamatej, Daniel Švoňava, Matej Valčuha pod vedením Juraja Štefanoviča
 • Tím 01 - Imagine Cup 2010: Game Design
  Eduard Kuric, Vladimír Mihál, Karol Rástočný, Róbert Sopko pod vedením Michala Tvarožka
 • Tím 09 - Podpora kontroly plagiarizmu
  Peter Mindek, Milan Freml, Michal Noskovič, Matej Sabo, Marek Mego, David Chalupa pod vedením Daniely Chudej

Cena za inovatívnosť:

 • Marián Hönsch, Monika Kindernayová, Michal Lohnický, Vladimír Mamatej, Daniel Švoňava, Matej Valčuha
  pod vedením Juraja Štefanoviča

Víťaz TP CUP 2010

 • Eduard Kuric, Vladimír Mihál, Karol Rástočný, Róbert Sopko
  pod vedením Michala Tvarožka

Viac fotografií zo semifinále a finále TP CUP 2010

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Súťaž podporuje

Nadácia
pre rozvoj
informatiky   
     Mediálny partner

Industriálni partneri ročníka 2010

Médiá o TP CUP

Časť májového čísla univerzitného časopisu Spektrum venovaná TP CUP 2010

Video záznam z finále TP CUP 2010

Harmonogram súťaže

Jednotlivé výstupy sa odovzdávajú v termínoch stanovených nižšie v elektronickej i tlačenej podobe Kataríne Mrškovej (mrskova[zavinac]fiit.stuba.sk, č. dverí D325), vždy do 14:00.

 • 25.11.2009 - Odovzdanie prihlášky do súťaže.
 • 24.2.2010 - Odovzdanie priebežnej správy o riešení projektu vrátane abstraktu na IIT.SRC.
 • 21.4. 2010 - Ukážka projektu v rámci študentskej vedeckej konferencie
 • 8.6. 2010, 14:00, D124 - Losovanie poradia v semifinále
 • 10-11.6. 2010 - Prezentácia a demonštrácia výsledkov projektov - zasadačka fakulty, D220
  • Každý tím prezentuje projekt v rozsahu max. 20 minút, z toho je min. 5 minút demonštrácia výsledku
  • 14:00-15:00 - príprava, inštalácia zariadení pre všetky tímy
  • 15:00-15:25 - Tím 09 - Podpora kontroly plagiarizmu
  • 15:25-15:50 - Tím 07 - Dizajn s použitím obohatenej reality
  • 15:50-16:15 - Tím 01 - Imagine Cup 2010: Game Design
  • 16:15-16:40 - Tím 05 - Textový editor obohatený o grafické prvky
  • 17:00-17:25 - Tím 15 - RoboCup - tretí rozmer
  • 17:25-17:50 - Tím 14 - Mobilný cestovný poriadok pre iPhone
  • 17:50-18:30 - Zasadnutie poroty
 • 11.6. 2010 - Finále súťaže – prezentácia najlepších troch tímov - BC 300
  • 8:30-9:20
  • -- Akčné prezentácie všetkých tímov (každý tím 2 minúty) - video PC Revue
  • 9:20
  • -- Vyhlásenie finalistov, losovanie poradia prezentácií
  • 9:30-10:30
  • -- Prezentácie troch finalistov (prezentácia nesmie presiahnuť 12 minút)
  • 10:30-10:40
  • -- Prezentácie stavby novej budovy fakulty -- zo zákulisia
  • 10:40
  • -- Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov
 • Porota:
  • Mária Bieliková (FIIT STU), predseda
  • Pavol Frič (Ditec)
  • Martin Hrnko (QBSW)
  • Tomáš Kysela (PosAm)
  • Jana Dvořáková (Profinit)
  • Juraj Červeň (Softec)
  • Alojz Časný (Tempest)
  • Milan Hynek (Unicorn)

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Ceny pre víťazov

  Slávnostné vyhlásenie víťazného tímu súťaže po skončení finále v letnom semestri za účasti akademickej obce a zástupcov priemyslu.

  • Malý pohár pre každého člena víťazného tímu
  • Záznam na veľký pohár
  • Šek v hodnote min 1 000 eur
  • Prednostný zápis predmetov do rozvrhu pre nasledujúci ak. rok
  • Prednostné vybavenie na zápise

  Postupujúce tímy po IIT.SRC 2010

  Vyhodnotili sme vaše prezentácie na IIT.SRC (vrátane príspevkov v zborníku) s dôrazom na samotnú prezentáciu a poster. V súťaži pokračujú tieto tímy (poradie je podľa čísel tímov):

  • Tím 01 - Imagine Cup 2010: Game Design
  • Tím 05 - Textový editor obohatený o grafické prvky
  • Tím 07 - Dizajn s použitím obohatenej reality
  • Tím 09 - Podpora kontroly plagiarizmu
  • Tím 14 - Mobilný cestovný poriadok pre iPhone
  • Tím 15 - RoboCup - tretí rozmer
  Ďalšou dôležitou udalosťou v súťaži je semifinále, ktoré sa uskutoční 10.6.2010.

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Akceptované priebežné správy

  Vyhodnotili sme priebežné sptávy. V súťaži pokračujú tieto tímy (poradie je podľa čísel tímov):

  • Tím 01 - Imagine Cup 2010: Game Design
  • Tím 02 - Digitálne mapy
  • Tím 05 - Textový editor obohatený o grafické prvky
  • Tím 07 - Dizajn s použitím obohatenej reality
  • Tím 09 - Podpora kontroly plagiarizmu
  • Tím 10 - Hierarchická wiki s právami
  • Tím 13 - Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov
  • Tím 14 - Mobilný cestovný poriadok pre iPhone
  • Tím 15 - RoboCup - tretí rozmer
  • Tím 16 - Evidencia publikačnej činnosti
  Ďalšou dôležitou udalosťou v súťaži je študentská vedecká konferencia IIT.SRC, kde budú tímy prezentovať formou posteru svoje projekty. Porota vyhodnotí projekty a určí 6 projektov, ktoré postúpia do semifinále.

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Prihláška do súťaže

  Vyhodnotili sme a akceptovali prihlášky pre TP-CUP 2009/10 týchto tímov (poradie je podľa čísel tímov):

  • Tím 01 - Imagine Cup 2010: Game Design
  • Tím 02 - Digitálne mapy
  • Tím 04 - Informačný systém stredných škôl
  • Tím 05 - Textový editor obohatený o grafické prvky
  • Tím 07 - Dizajn s použitím obohatenej reality
  • Tím 09 - Podpora kontroly plagiarizmu
  • Tím 10 - Hierarchická wiki s právami
  • Tím 13 - Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov
  • Tím 14 - Mobilný cestovný poriadok pre iPhone
  • Tím 15 - RoboCup - tretí rozmer
  • Tím 16 - Evidencia publikačnej činnosti

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Prihláška do súťaže

  • Tím sa prihlási do súťaže vypracovaním a odovzdaním prihlášky v rozsahu max. 2 strán A4 (text fontom Times New Roman, 11pt).
  • Prihláška predstavuje prvotný návrh na riešenie projektu u potenciálneho zákazníka/investora, ktorý je nutný na nezáväzné „získanie“ zákazky.
  • Obsahuje
   • kontakt na tím (minimálne mail),
   • stručné predstavenie tímu,
   • základnú motiváciu,
   • opis kontextu a náplne projektu,
   • stanovenie základných cieľov projektu, požiadaviek na výsledný produkt, ako aj spôsob a postup akým budú dosiahnuté.
  • Cieľom je presvedčiť zástupcu potenciálneho zákazníka/investora (manažéra), že:
   • má problém, ktorý ste správne identifikovali,
   • zamýšľané riešenie rieši jeho problém,
   • ste tí správni pre riešenie projektu,
   • viete aké technológie a postupy využijete na jeho realizáciu.

  Priebežná správa

  • Priebežná správa v rozsahu max. 4 strán A4 (text fontom Times New Roman, 11pt) predstavuje rozpracovanie prihlášky do súťaže, so zohľadnením spätnej väzby po odovzdaní dokumentácie za prvý semester riešenia v tímovom projekte a aktuálneho stavu riešenia projektu po fáze prototypovania .
  • Správa predstavuje návrh projektu, ktorý pre zákazníka realizujete, na základe ktorého sa zákazník rozhodne či o realizáciu projektu ešte má alebo nemá záujem.
  • Nadväzuje na stručný opis tímu, identifikáciu problému a kontextu riešenia z prihlášky, obsahuje špecifikáciu náplne projektu a jeho ciele ako aj prehľad očakávaných prínosov projektu a spôsobu ich dosiahnutia a dopadov na biznis zákazníka. Súčasťou správy je tiež zhrnutie doterajších výsledkov, postupu projektu a preukázanie životaschopnosti tak tímu ako aj projektu/prototypu. Dôležité je tiež predostrieť plán ďalších krokov v prípade, že projekt bude schválený („zmluva podpísaná“).
  • Odporúčaná štruktúra správy je:
   • Definícia cieľov a očakávaných dopadov/prínosov
   • Opis problémovej oblasti
   • Prehľad riešenia
   • Zhrnutie súčasného stavu riešenia projektu
   • Plán ďalšieho postupu
  • Cieľom správy je presvedčiť potenciálneho zákazníka, že rozumiete jeho problémom a viete s využitím informačných technológií navrhnúť a realizovať zodpovedajúce riešenia. Pomocou priebežnej správy o riešení chcete presvedčiť investora o podpísaní zmluvy a záväznej investícii do projektu. Investor si môže pozrieť aj vaše výstupy z tímového projektu, ale primárne určujúce je to čo dokážete zosumarizovať konzistentne s dosiahnutými výsledkami na 4 stranách priebežnej správy.

  Ukážka projektu v rámci študentskej vedeckej konferencie

  • Každý projekt, ktorý sa zúčastňuje súťaže sa zúčastní študentskej vedeckej konferencie uskutočňovanej na fakulte s cieľom ukázať aktuálne výsledky projektu formou demonštrácie v stánku vo vyhradenom čase pre tímové projekty (nevylučuje to účasť jednotlivcov s inými projektmi v rámci IIT SRC). K tomu treba dodať v zmysle harmonogramu konferencie IIT SRC a pokynov na podávanie príspevkov 2 stranový rozšírený abstrakt, ktorý bude pre akceptované prezentácie uvedený v zborníku z konferencie.

  Prezentácia výsledku projektu

  • Prezentácia výsledku projektu predstavuje záverečnú prezentáciu projektu v rozsahu max. 20 minút (minimálne 5 min ukážka) pred zástupcami investorov/zákazníkov s nasledujúcou diskusiou.
  • Obsahom prezentácie je zhrnutie priebehu a výsledkov projektu – toho čo sa podarilo i nepodarilo spraviť (s primeraným zdôvodnením). Súčasťou prezentácie je opis relevantných vlastností riešenia spojený s demonštráciou vytvoreného produktu zákazníkovi. Dôležité je tiež vyhodnotiť skúsenosti z praktického použitia produktu, resp. jeho pilotného nasadenia do prostredia zákazníka a uviesť prípadné ohraničenia, ktoré vytvorené riešenie (v súčasnosti) má. Súčasťou môže byť aj spomenutie možných rozšírení produktu a prípadných prispôsobení pre ďalšie problémy, resp. aplikačné domény (a teda ďalších zákazníkov).
  • Cieľom prezentácie je presvedčiť investora/zákazníka, že vytvorené riešenie zodpovedá cieľom identifikovaným v pôvodnom návrhu projektu a má požadované technicko-prevádzkové vlastnosti. Teda že produkt je naozaj to, čo chcel, že je funkčný a prakticky použiteľný, a že ho má prebrať /zaplatiť.

  Vyhodnotenie

  Podmienky hodnotenia

  Nutnou podmienkou pre účasť v súťaži sú:

  • Zapísaný predmet „Tvorba softvérového systému v tíme I, II“ alebo „Tvorba informačného systému v tíme I, II“ v aktuálnom akademickom roku.
  • Odovzdanie všetkých požadovaných výstupov (prihláška, správa o riešení).
  • Úspešné ukončenie predmetov, v rámci ktorých sa realizuje tímový projekt spolu s odovzdanou dokumentáciou a samotným produktom podľa požiadaviek predmetov.
  • Demonštrácia projektu v rámci IIT.SRC
  • Dopracovanie výsledného produktu do stavu, kedy je reálne prakticky použiteľný koncovými používateľmi, resp. nasaditeľný do prevádzky (napr. na FIIT).
  • Finálna prezentácia výsledného produktu.

  Finálne vyhodnotenie

  Do finále súťaže postupujú najlepšie tímy určené na základe vyhodnotenia priebežnej správy a demonštrácie projektu v rámci IIT.SRC.

  Finále súťaže (prezentácie produktov) hodnotí komisia zložená z odborníkov z akademickej aj priemyselnej sféry a nahrádza záverečnú prezentáciu produktov v rámci tímového projektu.

  Podiely výstupov na hodnotení

  • Priebežná správa - 15%
  • IIT.SRC - 15%
  • Prezentácia a ukážka produktu - 70%

  Hodnotiace kritériá

  • Použité postupy riešenia a technológie: Do akej miery projekt zodpovedá postupom riešenia a technológiám, ktoré sú v príslušnej disciplíne známe, resp. vhodné pre daný typ problému.
  • Vyriešenie problému: Do akej miery výsledok projektu rieši problém, ktorý bol identifikovaný na začiatku projektu?
  • Použiteľnosť riešenia: Do akej miery je výsledok projektu použiteľný v rámci stanovených očakávaní na začiatku riešenia?
  • Funkcionalita: Do akej miery výsledok projektu realizuje zadanie spôsobom, ktorý zaručuje realizáciu jednotlivých úloh efektívnym spôsobom (najčastejšie z pohľadu používateľa)?
  • Skúsenosti používateľa: Do akej miery výsledok spĺňa požiadavky na jeho použitie používateľom – podľa typu používateľa sa hodnotia vlastnosti používateľského rozhrania ako intuitívnosť, ergonómia, používateľská prívetivosť alebo vlastnosti riešenia ako modulárnosť, znovupoužiteľnosť, dokumentovateľnosť, prenosnosť, ak je používateľom vývojár?
  • Overenie riešenia: Do akej miery je riešenie overené, teda exaktne preukázané, že požadované vlastnosti sú splnené? (toto zahŕňa aj nasadenie riešenia v prípade, že to zadanie a charakter projektu požaduje)
  • Inovatívnosť: Do akej miery sú v projekte použité inovatívne postupy, nápady v najrôznejších oblastiach riešenia projektu?
  • Vhodný proces: Do akej miery proces zvolený tímom zodpovedá projektu a jeho potrebám?
  • Ústna prezentácia: Do akej miery je tím schopný dosiahnuté výsledky ústne prezentovať a poukázať na najdôležitejšie aspekty?
  • Diskusia: Do akej miery je tím schopný konzistentne diskutovať o probléme, jeho riešení aj v širšom rámci. Záverečná prezentácia tímu by mala byť postavená tak, aby tím čo najlepšie preukázal kvalitu výstupov a aj tímu ako takého v zmysle hodnotiacich kritérií.

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

 • Home
  Research
  Projects
  Publications
  Books
  SCM
  Teaching
  Links
  Last updated:
  Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
  Design © 2oo1 KoXo