Súťaž o najlepší tím roka

Prestížna súťaž TP Cup dáva študentom inžinierskeho štúdia príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú.

TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.

 • Účasť na súťaži je dobrovoľná – študenti záujem o účasť v súťaži vyjadria vypracovaním a odovzdaním prihlášky projektu podľa pokynov nižšie.
 • Súťaž prebieha počas dvoch semestrov riešenia tímového projektu, pričom pozostáva z odovzdania priebežnej a záverečnej správy a záverečnej prezentácie vytvoreného riešenia.

V rámci súťaže sa hodnotia výstupy, ktoré odovzdajú jednotlivé tímy – správa o riešení, demonštrácia riešenia na študentskej vedeckej konferencii a prezentácia výsledkov. Tieto výstupy sa opierajú o výstupy projektu v rámci predmetu „Tímový projekt“, s ktorými musia byť v súlade.

Všetky ročníky

Výsledky TP CUP 2011

Finalisti TP CUP 2011

 • Tím 01 - CPO Entertainment - Počítačová hra Heritage
  Michal Barát, Anton Benčič, Peter Svorada, Márius Šajgalík pod vedením Michala Tvarožka
 • Tím 02 - SW7D - Virtuálna FIIT
  Filip Hlaváček, Ján Hudec, Pavol Mešťaník, Matúš Novotný, Michal Palček, Rastislav Pečík, Ivan Polko pod vedením Aleny Kovárovej
 • Tím 13 - Old School Brothers - Adaptívny proxy server
  Ivan Pleško, Ján Hudek, Pavol Sokol, Michal Valluš pod vedením Michala Barlu

Víťaz TP CUP 2011

 • Ivan Pleško, Ján Hudek, Pavol Sokol, Michal Valluš
  pod vedením Michala Barlu

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Súťaž podporuje

Nadácia
pre rozvoj
informatiky   
     Mediálny partner

Industriálni partneri

Médiá o TP CUP

Video PC Revue z finále TP CUP 2011

Rádio Slovensko o finalistoch TP CUP 2011 [mp3]

Video IT News o dvoch projektoch semifinalistov TP CUP 2011

Časť aprílového čísla univerzitného časopisu Spektrum venovaná TP CUP 2011, strany 8-11

Tlačová správa

Harmonogram súťaže

Jednotlivé výstupy sa odovzdávajú v termínoch stanovených nižšie v elektronickej i tlačenej podobe Kataríne Mrškovej (mrskova[zavinac]fiit.stuba.sk, č. dverí D325), vždy do 14:00.

 • 24.11. 2010 - Odovzdanie prihlášky do súťaže.
 • 23.2. 2011 - Odovzdanie priebežnej správy o riešení projektu vrátane abstraktu na IIT.SRC.
 • 4.5. 2011 - Ukážka projektu v rámci študentskej vedeckej konferencie
 • 18.5. 2011, 13:00, resprium blok D, 2.posch. - Losovanie poradia v semifinále
 • 13.6. 2011 - Prezentácia a demonštrácia výsledkov projektov - zasadačka fakulty, D220
 •    
 • 14.6. 2011 - Finále súťaže – prezentácia najlepších troch tímov - BC 300
  • 9:00-9:20
  • -- Otvorenie súťaže
  • 9:20-10:20
  • -- Akčné prezentácie všetkých tímov (90 sekúnd/4 slajdy)
  • 10:20
  • -- Vyhlásenie finalistov, losovanie poradia prezentácií finalistov
  • 10:25-11:10
  • -- Prezentácie troch finalistov (prezentácia max. 9 minút)
  • 11:10-11:20
  • -- Prezentácia víťaza minulého ročníka - TP CUP 2010
   -- Zasadnutie poroty
  • 11:20
  • -- Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov
   -- TOMBOLA - víťaz získa Samsung Galaxy Tab
   -- Sladká odmena pre všetkých zúčastnených
     
 • Porota:
  • Mária Bieliková (FIIT STU), predseda
  • Pavol Frič (Ditec)
  • Martin Hrnko (QBSW)
  • Jana Dvořáková (New Frontier Slovakia)
  • Ondrej Macko (PC Revue)
  • Štefan Mlynárik (PosAm)
  • Juraj Červeň (Softec)
  • Alojz Časný (Tempest)
  • Milan Hynek (Unicorn)
 • to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Ceny pre víťazov

  Slávnostné vyhlásenie víťazného tímu súťaže po skončení finále v letnom semestri za účasti akademickej obce a zástupcov priemyslu.

  • Malý pohár pre každého člena víťazného tímu
  • Záznam na veľký pohár
  • Šek v hodnote min 1 000 eur
  • Prednostný zápis predmetov do rozvrhu pre nasledujúci ak. rok

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Postup v jednotlivých kolách súťaže

  Postupujúce tímy po IIT.SRC 2011

  Vyhodnotili sme vaše prezentácie na IIT.SRC (vrátane príspevkov v zborníku) s dôrazom na samotnú prezentáciu a poster. V súťaži pokračujú tieto tímy (poradie je podľa čísel tímov):

  • Tím 01 - Imagine Cup 2011: Game Design
  • Tím 02 - Virtuálna FIIT
  • Tím 12 - Model používateľa pre jeho identifikáciu
  • Tím 13 - Adaptívny proxy server
  • Tím 18 - Dizajn s použitím obohatenej reality
  Ďalšou dôležitou udalosťou v súťaži je semifinále, ktoré sa uskutoční 13.6.2011.

  Postery prezentované na IIT.SRC

  Game Design Virtuálna FIIT mPay Model používateľa
  Adaptívny proxy Obohatená realita Herbal

  Akceptované priebežné správy

  Vyhodnotili sme priebežné sptávy. V súťaži pokračujú tieto tímy (poradie je podľa čísel tímov):

  • Tím 01 - Imagine Cup 2011: Game Design
  • Tím 02 - Virtuálna FIIT
  • Tím 08 - Platforma pre realizovanie transakcií prostredníctvom mobilných zariadení
  • Tím 12 - Model používateľa pre jeho identifikáciu
  • Tím 13 - Adaptívny proxy server
  • Tím 18 - Dizajn s použitím obohatenej reality
  • Tím 19 - Evolučný simulátor umelého života založený na heuristických pravidlách
  Ďalšou dôležitou udalosťou v súťaži je študentská vedecká konferencia IIT.SRC, kde budú tímy prezentovať formou posteru svoje projekty. Porota vyhodnotí projekty a určí 4-6 projektov, ktoré postúpia do semifinále.

  Akceptované prihlášky do súťaže

  Vyhodnotili sme a akceptovali prihlášky pre TP-CUP 2010/11 týchto tímov (poradie je podľa čísel tímov):

  • Tím 01 - Imagine Cup 2011: Game Design
  • Tím 02 - Virtuálna FIIT
  • Tím 08 - Platforma pre realizovanie transakcií prostredníctvom mobilných zariadení
  • Tím 11 - Crowdsourcing verejných dát
  • Tím 12 - Model používateľa pre jeho identifikáciu
  • Tím 13 - Adaptívny proxy server
  • Tím 18 - Dizajn s použitím obohatenej reality
  • Tím 19 - Evolučný simulátor umelého života založený na heuristických pravidlách

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Výstupy

  Prihláška do súťaže

  • Tím sa prihlási do súťaže vypracovaním a odovzdaním prihlášky v rozsahu max. 2 strán A4 (text fontom Times New Roman, 11pt).
  • Prihláška predstavuje prvotný návrh na riešenie projektu u potenciálneho zákazníka/investora, ktorý je nutný na nezáväzné „získanie“ zákazky.
  • Obsahuje
   • kontakt na tím (minimálne mail),
   • stručné predstavenie tímu,
   • základnú motiváciu,
   • opis kontextu a náplne projektu,
   • stanovenie základných cieľov projektu, požiadaviek na výsledný produkt, ako aj spôsob a postup akým budú dosiahnuté.
  • Cieľom je presvedčiť zástupcu potenciálneho zákazníka/investora (manažéra), že:
   • má problém, ktorý ste správne identifikovali,
   • zamýšľané riešenie rieši jeho problém,
   • ste tí správni pre riešenie projektu,
   • viete aké technológie a postupy využijete na jeho realizáciu.

  Priebežná správa

  • Priebežná správa v rozsahu max. 4 strán A4 (text fontom Times New Roman, 11pt) predstavuje rozpracovanie prihlášky do súťaže, so zohľadnením spätnej väzby po odovzdaní dokumentácie za prvý semester riešenia v tímovom projekte a aktuálneho stavu riešenia projektu po fáze prototypovania .
  • Správa predstavuje návrh projektu, ktorý pre zákazníka realizujete, na základe ktorého sa zákazník rozhodne či o realizáciu projektu ešte má alebo nemá záujem.
  • Nadväzuje na stručný opis tímu, identifikáciu problému a kontextu riešenia z prihlášky, obsahuje špecifikáciu náplne projektu a jeho ciele ako aj prehľad očakávaných prínosov projektu a spôsobu ich dosiahnutia a dopadov na biznis zákazníka. Súčasťou správy je tiež zhrnutie doterajších výsledkov, postupu projektu a preukázanie životaschopnosti tak tímu ako aj projektu/prototypu. Dôležité je tiež predostrieť plán ďalších krokov v prípade, že projekt bude schválený („zmluva podpísaná“).
  • Odporúčaná štruktúra správy je:
   • Definícia cieľov a očakávaných dopadov/prínosov
   • Opis problémovej oblasti
   • Prehľad riešenia
   • Zhrnutie súčasného stavu riešenia projektu
   • Plán ďalšieho postupu
  • Cieľom správy je presvedčiť potenciálneho zákazníka, že rozumiete jeho problémom a viete s využitím informačných technológií navrhnúť a realizovať zodpovedajúce riešenia. Pomocou priebežnej správy o riešení chcete presvedčiť investora o podpísaní zmluvy a záväznej investícii do projektu. Investor si môže pozrieť aj vaše výstupy z tímového projektu, ale primárne určujúce je to čo dokážete zosumarizovať konzistentne s dosiahnutými výsledkami na 4 stranách priebežnej správy.

  Ukážka projektu v rámci študentskej vedeckej konferencie

  • Každý projekt, ktorý sa zúčastňuje súťaže sa zúčastní študentskej vedeckej konferencie uskutočňovanej na fakulte s cieľom ukázať aktuálne výsledky projektu formou demonštrácie v stánku vo vyhradenom čase pre tímové projekty (nevylučuje to účasť jednotlivcov s inými projektmi v rámci IIT SRC). K tomu treba dodať v zmysle harmonogramu konferencie IIT SRC a pokynov na podávanie príspevkov 2 stranový rozšírený abstrakt, ktorý bude pre akceptované prezentácie uvedený v zborníku z konferencie.

  Prezentácia výsledku projektu

  • Prezentácia výsledku projektu predstavuje záverečnú prezentáciu projektu v rozsahu max. 20 minút (minimálne 5 min ukážka) pred zástupcami investorov/zákazníkov s nasledujúcou diskusiou.
  • Obsahom prezentácie je zhrnutie priebehu a výsledkov projektu – toho čo sa podarilo i nepodarilo spraviť (s primeraným zdôvodnením). Súčasťou prezentácie je opis relevantných vlastností riešenia spojený s demonštráciou vytvoreného produktu zákazníkovi. Dôležité je tiež vyhodnotiť skúsenosti z praktického použitia produktu, resp. jeho pilotného nasadenia do prostredia zákazníka a uviesť prípadné ohraničenia, ktoré vytvorené riešenie (v súčasnosti) má. Súčasťou môže byť aj spomenutie možných rozšírení produktu a prípadných prispôsobení pre ďalšie problémy, resp. aplikačné domény (a teda ďalších zákazníkov).
  • Cieľom prezentácie je presvedčiť investora/zákazníka, že vytvorené riešenie zodpovedá cieľom identifikovaným v pôvodnom návrhu projektu a má požadované technicko-prevádzkové vlastnosti. Teda že produkt je naozaj to, čo chcel, že je funkčný a prakticky použiteľný, a že ho má prebrať /zaplatiť.

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Vyhodnotenie

  Podmienky hodnotenia

  Nutnou podmienkou pre účasť v súťaži sú:

  • Zapísaný predmet „Tvorba softvérového systému v tíme I, II“ alebo „Tvorba informačného systému v tíme I, II“ v aktuálnom akademickom roku.
  • Odovzdanie všetkých požadovaných výstupov (prihláška, správa o riešení).
  • Úspešné ukončenie predmetov, v rámci ktorých sa realizuje tímový projekt spolu s odovzdanou dokumentáciou a samotným produktom podľa požiadaviek predmetov.
  • Demonštrácia projektu v rámci IIT.SRC
  • Dopracovanie výsledného produktu do stavu, kedy je reálne prakticky použiteľný koncovými používateľmi, resp. nasaditeľný do prevádzky (napr. na FIIT).
  • Finálna prezentácia výsledného produktu.

  Finálne vyhodnotenie

  Do finále súťaže postupujú najlepšie tímy určené na základe vyhodnotenia priebežnej správy a demonštrácie projektu v rámci IIT.SRC.

  Finále súťaže (prezentácie produktov) hodnotí komisia zložená z odborníkov z akademickej aj priemyselnej sféry a nahrádza záverečnú prezentáciu produktov v rámci tímového projektu.

  Podiely výstupov na hodnotení

  • Priebežná správa - 15%
  • IIT.SRC - 15%
  • Prezentácia a ukážka produktu - 70%

  Hodnotiace kritériá

  • Použité postupy riešenia a technológie: Do akej miery projekt zodpovedá postupom riešenia a technológiám, ktoré sú v príslušnej disciplíne známe, resp. vhodné pre daný typ problému.
  • Vyriešenie problému: Do akej miery výsledok projektu rieši problém, ktorý bol identifikovaný na začiatku projektu?
  • Použiteľnosť riešenia: Do akej miery je výsledok projektu použiteľný v rámci stanovených očakávaní na začiatku riešenia?
  • Funkcionalita: Do akej miery výsledok projektu realizuje zadanie spôsobom, ktorý zaručuje realizáciu jednotlivých úloh efektívnym spôsobom (najčastejšie z pohľadu používateľa)?
  • Skúsenosti používateľa: Do akej miery výsledok spĺňa požiadavky na jeho použitie používateľom – podľa typu používateľa sa hodnotia vlastnosti používateľského rozhrania ako intuitívnosť, ergonómia, používateľská prívetivosť alebo vlastnosti riešenia ako modulárnosť, znovupoužiteľnosť, dokumentovateľnosť, prenosnosť, ak je používateľom vývojár?
  • Overenie riešenia: Do akej miery je riešenie overené, teda exaktne preukázané, že požadované vlastnosti sú splnené? (toto zahŕňa aj nasadenie riešenia v prípade, že to zadanie a charakter projektu požaduje)
  • Inovatívnosť: Do akej miery sú v projekte použité inovatívne postupy, nápady v najrôznejších oblastiach riešenia projektu?
  • Vhodný proces: Do akej miery proces zvolený tímom zodpovedá projektu a jeho potrebám?
  • Ústna prezentácia: Do akej miery je tím schopný dosiahnuté výsledky ústne prezentovať a poukázať na najdôležitejšie aspekty?
  • Diskusia: Do akej miery je tím schopný konzistentne diskutovať o probléme, jeho riešení aj v širšom rámci. Záverečná prezentácia tímu by mala byť postavená tak, aby tím čo najlepšie preukázal kvalitu výstupov a aj tímu ako takého v zmysle hodnotiacich kritérií.

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Home
  Research
  Projects
  Publications
  Books
  SCM
  Teaching
  Links
  Last updated:
  Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
  Design © 2oo1 KoXo