Harmonogram cvičení a podmienky absolvovania

 

Predmet  LOGICKÉ OBVODY

 

 

 

1.        Úvod do cvičení. Inštruktáž k samostatnému riešeniu úloh na cvičeniach.

            Číselné sústavy  http://aplo.fiit.stuba.sk/aps/   v Cvičenia/Číselné sústavy.

 

2.-3.   Číselné sústavy. Analýza kombinačných logických obvodov.

Inštruktáž k samostatnému riešeniu úloh na cvičeniach. Zadanie úloh.

Oboznámenie sa so systémami LOG, LogiSIM, ESPRESSO (SIS).                                                                                                                          

 

4.-5.   Syntéza kombinačných logických obvodov.                                              

                                              

Test 1. (6.týždeň)                                Bodový zisk max. 8  bodov

                                                         

6.-8.   Syntéza synchrónnych sekvenčných obvodov.                                         

        

9.-11. Syntéza asynchrónnych sekvenčných obvodov.                              

 

Test 2. (10.týždeň)                               Bodový zisk max. 12  bodov

                                              

12.      Zhodnotenie výsledkov. Zápočet.

 

           

Podmienky získania zápočtu :

• vyriešenie a odovzdanie zadaných úloh na cvičeniach

• zisk minimálne 11 bodov z hodnotenia vyriešených testov 1 a 2

                                              

Hodnotenie výsledkov ku skúške:

• max. 20 bodov z testov 1 a 2

• za oneskorené odovzdanie vyriešených úloh na cvičení  -1 bod / úloha  z celkového

     bodového hodnotenia dosiahnutého vyriešením testov 1 a 2

 

Materiály na cvičenia: Dokumentový server AIS

                                           LogiSIM  ( http://sourceforge.net/projects/circuit/ ).

 

Materiály k prednáškam: http://aplo.fiit.stuba.sk/ls/moodle/login/index.php,

                                        Dokumentový server AIS predmet Logické obvody.