Návrh systému v rámci medzinárodnej súťaže Microsoft Imagine Cup

 

Počet tímov: 1  (4 študenti)

Vedúci tímu: Ing. Martin Nagy

 

Analyzujte možnosti účasti na medzinárodnej súťaži Microsoft Imagine Cup 2015. Vyberte si vhodnú katégoriu tém a navrhnite systém (softvérový, hardvérový alebo kombinovaný), ktorého časť v rámci tímového projektu naimplementujete. Podmienkou absolvovania predmetu je prezentácia výsledkov projektu na národnom (slovenskom) finále.

 

Zdroje na inšpiráciu:

Stránka súťaže

https://www.imaginecup.com/Home/Index#?fbid=pOMs6UBCRos

Imagine cup 2014 winners gallery

https://www.imaginecup.com/Custom/Index/2014Semifinalists_WorldCitizenship#?fbid=pOMs6UBCRos

Imagine cup 2014 Rules

https://www.imaginecup.com/Custom/Index/Rules#?fbid=pOMs6UBCRos

 

 

 

Aplikácia pre platformu Funtoro

 

Počet tímov: 1

Vedúci tímu: Ing. P. Pištek

 

Analyzujte platformu Funtoro, t.j. všetky dostupné riešenia, ktoré ma fakulta k dispozícií. Na základe konzultácií navrhnite aplikáciu pre niektoré z týchto zariadení (MOD, MAC, Telematics,..) s veľkým dôrazom na otestovanie možnosti zariadenia alebo s dôrazom na jej praktické využitie.

V prípade dostupnosti viacerých platforiem (Windows, Android) na konkrétnom zariadení, je možnosť výberu ľubovoľného systému.

Výstupom je aplikácia vhodná na reálne nasadenie do prevádzky a prehľadná dokumentácia uľahčujúca ďalšiu prácu so zariadeniami.

 

 

 

Vnorený systém na výučbu golfu

 

Počet tímov: 1
Vedúci tímu: Ing. Martin Vojtko

Cieľ projektu:

Návrh, implementácia a overenie vnoreného systému, ktorý má pomôcť pri výučbe športu ako je napríklad golf alebo tenis.

Prečo si mám vybrať tento projekt:

Projekt je zameraný na spoluprácu s praxou, kde je potrebné vyvinúť nové riešenie, ktoré bude mať potenciál presadiť sa na trhu. Vývoj vnoreného systému a reálna implementácia sú zaujímavou skúsenosťou. 

Cieľom tímového projektu je vytvorenie vnoreného systému s účelom vyhodnocovania pohybu pri športe. Jeho realizácia by mala spĺňať požiadavky na výdrž, odolnosť malé rozmery a hmotnosť, bezdrôtovosť. Je očakávaný presah projektu nad rámec tímového projektu, v kontexte projektu v spolupráci s praxou. Projekt má takisto čiastočný výskumný charakter, keďže je potrebné vytvoriť a implementovať mechanizmy, ktoré budú šetriť elektrickú energiu a tým pádom predĺžia výdrž vnoreného systému ale i skúmať fyziku pohybu pri športe.

 

Odporúčané technológie: inteligentné senzory, bezdrôtové technológie, rekuperácia energie. 

Prezentácia témy

 

 

Informačno-stavový vnorený systém

 

Počet tímov: 1
Vedúci tímu: Ing. František Kudlačák

 

Cieľ projektu: Návrh, implementácia a overenie vnoreného systému, ktoré má informovať o stave osoby, na ktorom je umiestené. A pri prípadných problémoch zavolá pomoc.

Prečo si mám vybrať tento projekt:

Projekt je zameraný na spoluprácu s praxou, kde je potrebné vyvinúť nové riešenie, ktoré bude mať potenciál presadiť sa na trhu. Vývoj vnoreného systému a reálna implementácia sú zaujímavou skúsenosťou. 

Cieľom tímového projektu je vytvorenie vnoreného systému s účelom vyhodnocovania stavu používateľa a v prípade problému používateľa automaticky zavolá pomoc. Vnorený systém má byť primárne určený pre starších samostatných ľudí, ktorý majú zvýšené riziko nehody (pád). Systém by mal identifikovať nehodu a privolať pomoc. Druhou hlavnou funkciou by malo byť, čo najjednoduchšie privolanie pomoci používateľom. Realizácia vnoreného systému by mala spĺňať požiadavky na výdrž, odolnosť ako aj jednoduchosť použitia. Je očakávaný presah projektu nad rámec tímového projektu, v kontexte projektu v spolupráci s praxou. Projekt má takisto čiastočný výskumný charakter, keďže je potrebné vytvoriť a implementovať mechanizmy, ktoré budú šetriť elektrickú energiu a tým pádom predĺžia výdrž vnoreného systéme. Fyzická realizácia vnoreného systému by mala byť v tvare náramku, s čo najjednoduchšou formu interakcie s používateľom. 

Odporúčané technológie: C, vnorené systémy, android

 

 

 

Vozidlo s obsluhou pomocou zariadenia virtuálnej reality

 

Počet tímov: 1

Vedúci tímu: Ing. Roman Broniš

 

Cieľom práce je vytvoriť model ovládaného vozidla s možnosťou zaznamenania, prenosu a reprezentácie prenosu 3D obrazu. Vozidlo bude vybavené vnoreným systémom pre spracovanie video obsahu (video encoding) z kamier a ovládaním smerovania vozidla a smerovania kamier.

Ovládacie PC má umožňovať spracovanie údajov o pozícii hlavy (pre nasmerovanie kamier) zo zariadenia Oculus Rift, spracovanie ovládania vozidla (z gamepad zariadenia) a zobrazovanie prijatého 3D video obsahu.

Navrhnite model vozidla, ovládanie jeho smerovania a smerovania kamier a spôsoby zaznamenávania, prenosu a reprezentácie 3D video obsahu. Navrhnuté riešenie implementujte.

 

Požiadavky:

-smerovanie kamier podľa polohy hlavy

-smerovania vozidla pomocou gamepad zariadenia

-zaznamenávanie 3D video obsahu vnoreným systémom

-prenos video obsahu z vozidla do PC

-reprezentácia 3D video obsahu v PC

-bezdrôtová komunikácia medzi vozidlom a PC

Prezentácia témy

 

 

Integrácia UAV so systémom Virtual Reality

 

Počet tímov: 1

Vedúci tímu: Ing. Tomáš Halagan

 

Cieľom je návrh a implementácia systému, ktorý umožní zdokonalenie práce so zariadením UAV (Unmanned Aerial Vehicle) nazývaného aj ako dron.

Úlohy na riešenie:

- integrácia ovládania a vizualizácie dát z UAV pomocou techník VR  (Virtual Reality) - napr. Oculus Rift 2,

- návrh a implementácia kamerového systému a jeho integrácia so VR zobrazovacou technológiu,

- návrh a implementácia ovládania UAV prostredníctvom VR technológií.

Možnosť rozšírenia o prvky AR (Augmented Reality), teda vizualizácia objektov, označovanie objektov, zobrazovanie doplnkových informácií.

 

 

 

Navigácia v nákupnom centre

 

 

Počet tímov: 1

Vedúci tímu: Ing. Tomáš Kováčik, PhD.

 

Stratili ste sa už v nákupnom centre a mapa nikde nablízku? Riešením môžu byť mobilné aplikácie, ktoré vám ukážu mapu. Problém je, že vám ale neukážu, kde sa v nej presne nachádzate.

Tento problém je možné vyriešiť napr. vysielaním odlišných audio signálov z reproduktorov v jednotlivých častiach budovy, ich prijímaním v spomínanej mobilnej aplikácii a ich analýzou. Podľa analýzy prijatých signálov a ich intenzity je možné určiť polohu používateľa.

Navrhnite, implementujte a otestujte takýto systém.

 

 

 

Analýza a riadenie sieťovej premávky

 

Počet tímov: 1

Vedúci tímu: Doc.Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

 

Výkonnosť siete je závislá na charakteristike premávky v sieti. Niektoré štatistické vlastnosti, ako je dlhodobá, alebo krátkodobá závislosť môžu mať zlý vplyv na fungovanie siete. Cieľom je riadiť zdroje v sieti tak, aby celková kvalita služby v sieti bola optimalizovaná. 

 

V súčasnosti máme efektívne rezervačné algoritmy, ako “trunk reservation”. Ako sa bude agregovaná premávka správať v prípade takejto rezervácie? Je vhodné optimalizovať parametre rezervácie vzhľadom na typ premávky?

 

Ako vstup do projektu je potrebné brať reálnu sieťovú premávku rôzneho typu a granularity (hlas, video, dáta). Následne je potrebné charakterizovať tieto dáta z pohľadu štatistických vlastností (krátkodobé závislosti, dlhodobé) a pre takto charakterizovanú premávku použiť matematický model (napr. ARIMA, FARIMA apod). Cieľom práce je mapovanie typu premávky na rezervačné parametre v sieti.