Spôsob práce inžinierov

Práca inžinierov (medzi ktorých patria samozrejme aj informatici) je vysoko racionálna a systematická činnosť. Zahŕňa riešenie problémov, vytváranie nových produktov a služieb, ale aj sebavzdelávanie a sebaorganizáciu. Tento predmet sa zameria na to, aby ste sa tieto činnosti nemuseli učiť robiť správne tou bolestivejšou cestou (teda na vlastných chybách).

Informatika v súvislostiach

Väčšina predmetov, s ktorými sa na FIIT stretnete, sa bude špecializovať na určitú (užšiu) oblasť. Na MIP naopak pôjdeme do šírky a zameriame sa na súvislosti medzi oblasťami, ktoré nemusia byť hneď zjavné. Cieľom predmetu je poskytnúť vám "mapu" informatiky a ukázať to, čo je v nej naozaj dôležité - zorientovať vás.

Myslenie inžinierov

Dobrými inžiniermi sú spravidla tí, o ktorých hovoríme, že majú "technické myslenie". Za týmto príliš všeobecným pojmom sa skrývajú schopnosti ako napr. rozdeľovanie problémov na menšie, uvažovanie neurčitosti, dokazovanie či rozpoznávanie chýb. V predmete ich explicitne pomenúvame práve preto, aby ste sa na ne pri svojom rozvoji mohli zamerať.

Zručnosti inžinierov

Praktickú stránku predmetu venujeme predovšetkým komunikačným zručnostiam inžinierov, konkrétne používaniu nástrojov na tvorbu dokumentov a prezentácií. Okrem toho sa venujeme nástrojom na správu zdrojového kódu, bez ktorých sa profesionálny informatik nezaobíde.

Organizácia predmetu


Organizácia prednášok

Prednášky sa konajú každý týždeň vo štvrtok v štandardnom čase o 16:00 vo Veľkej aule (Aula magna). Prednáška trvá 100 minút.

Prednášky sú neustále predmetom vašej možnej spätnej väzby. Neváhajte vyplniť dotazník ak sa vám niečo nezdá či máte nejaké iné poznámky.

Viac informácií o prednáškach nájdete nižšie.

Organizácia cvičení

Cvičenia sú organizované konzultačnou formou. Cvičenia sa konajú v centrálnej počítačovej učebni podľa rozvrhu pre jednotlivé krúžky (v AIS) a trvajú 100 minút.

Účasť na cvičeniach je povinná.

Presný rozvrh cvičení nájdete nižšie.

Individuálna práca

Očakáva sa, že aj mimo výučby budete nad témami preberanými na predmete premýšľať a diskutovať o nich medzi sebou. Samozrejmosťou je individuálna práca na projektoch. Nielen pri nej vám budú k dispozícii vaši cvičiaci, s ktorými si môžete dohodnúť konzultácie. Častokrát budete mať nutkanie použiť ako médium na položenie otázok e-mail. Tento variant silne neodporúčame, nakoľko nie je efektívny. Namiesto e-mailu položte radšej otázku v systéme Askalot a budú z nej môcť benefinovať všetci.

Podmienky absolvovania predmetu


Podmienky úspešného absolvovanie predmetu

Predmet má formu klasifikovaného zápočtu. To znamená, že všetky body, od ktorých sa odvíja konečná známka, získate počas semestra (konkrétne za prácu na projektoch). Pre úspešné absolvovanie predmetu musíte splniť tieto podmienky:

 • Aktívna účasť na cvičeniach.
 • Odovzdanie všetkých projektov v akceptovateľnej kvalite a dosiahnutie aspoň 25% hodnotenia v každom z nich.
 • Zisk najmenej 56 bodov zo 100 možných (známka bude určená podľa aktuálne platnej stupnice).
 • Dodržanie pravidiel akademickej korektnosti.

Hodnotiaca stupnica:

A - výborne92 - 100
B - veľmi dobre83 - 91
C - dobre74 - 82
D - uspokojivo65 - 73
E - dostatočne56 - 64
FX - nedostatočnemenej ako 56

Alokácia bodov (spolu 100):

Úvodné minizadanie 5
LaTeX 25
Prezentácia 20
Esej 20
Git+Refaktoring 30

Na čo si dajte pozor

Dôrazne vás prosíme, vyhnite sa nepríjemnostiam. Napríklad:

 • Vymeškanie cvičení. Občas sa vyskytnú relevantné aj menej relevantné dôvody, prečo študent nemôže prísť na cvičenie. Dohoda na tomto predmete je nasledovná: zúčastnite sa na všetkých cvičeniach. Ak sa inak nedá, nahraďte si účasť v inom termíne daného dvojtýždňa. Ak sa nedá ani to, jednu alebo dve neúčasti za celý semester vám budeme tolerovať. Viac ako dve neúčasti znamenajú neúspešné ukončenie predmetu (nech už sú dôvody akékoľvek).
 • Zmeškanie termínov odovzdania projektov. Termíny sú ostré, času na vypracovanie zadaní budete mať dosť a nemá zmysel prácu odkladať. Cvičiaci môže odovzdanie projektu akceptovať aj po termíne, no vždy za nula bodov, iba počas semestra a najneskôr dva týždne po uplynutí riadneho termínu. Neriskujte.
  Neskoré dni (late days): každý z vás má na celý semester k dispozícii 2 žolíkov. Ak sa vám napriek všetkému prihodí, že nestihnete termín odovzdania projektu, môžete použiť žolíka na formálne predĺženie vášho termínu odovzdania o jeden deň (každý načatý neskorý deň oneskorenia = 1 žolík).
 • Nesprávne odovzdanie projektu v AIS. Odovzdávanie projektu do AIS môže byť pre začiatočníka trochu nejasné. Častou chybou je nepotvrdenie odovzdania po vložení súborov. Dajte si na to pozor.
 • Odovzdanie riešení projektov e-mailom. E-mailom poslané riešenia nebudú akceptované. Na odovzdávanie je výhradne určený systém AIS.
 • Plagiarizmus. Akékoľvek vydávanie cudzej práce za vlastnú je neakceptovateľné. V akomkoľvek rozsahu. Ak sa ho dopustíte, automaticky to znamená neúspešné ukončenie predmetu a podnet na disciplinárnu komisiu.

Prednášky


Harmonogram prednášok

Plán prednášok sa môže priebežne meniť. Po uskutočnení prednášky tu nájdete aj slajdy.

20.9. štvrtok 16:00
17:45
Úvod do predmetu + Kto sú inžinieri. [slajdy]
[Extra] Marián Šimko: Ako sa učiť na vysokej škole. [slajdy] [video]
27.9. štvrtok 16:00
17:50
Ako sa správne učiť (časť 1). [slajdy]
[Extra] Metod Rybár: Ako si organizovať čas (časť 1). [slajdy] [video]
4.10. štvrtok 16:00
17:45
Ako sa správne učiť (časť 2). [slajdy]
[Extra] Metod Rybár: Ako si organizovať čas (časť 2).
11.10. štvrtok N/A Prednáška nebude. Ale namiesto nej si pozrite video o tom ako tvoriť prezentácie a na tretie cvičenie príďte patrične pripravení. [slajdy] [video]
18.10. štvrtok 16:00
17:45
Mapa informatiky. [slajdy]
[Extra] Tomáš Brza: UX.
25.10. štvrtok 16:00
17:45
Source control + Git. [slajdy] [video]
[Extra] Diskusia s prodekanmi.
1.11. štvrtok N/A Prednáška nebude.
8.11. štvrtok 16:00
17:45
Ako písať. [slajdy]
[Extra] Jakub Šimko: Rady do života. [slajdy] [video]
15.11. štvrtok 16:00
17:45
Refaktoring. [slajdy] [video]
[Extra] Jakub Šimko: Nástup komunizmu v ČSR (prednáška o histórii) [slajdy] [video]
22.11. štvrtok 16:00
17:45
Výskum a inžinierstvo. [slajdy]
[Extra] Panelová diskusia: O plagiátorstve. [video]
29.11. štvrtok 16:00
17:45
Testovanie + fungovanie fakulty. [slajdy]
[Extra] Róbert Móro: Zásady argumentácie.
6.12. štvrtok 16:00
17:45
IT projekty. [slajdy]
[Extra] Jakub Šimko: Zero Waste. [slajdy] [video]
13.12. štvrtok 16:00
17:45
Budúcnosť informatiky. [slajdy]
[Extra] Jakub Šimko: Budúcnosť Zeme. [slajdy] [video]

Cvičenia


Harmonogram cvičení

Týždeň
Náplň / pokyny

1. cvičenie (1. a 2. týždeň)
Vytvorenie dvojíc, práca na úvodnom minizadaní

30.9.2018 23:59
Termín: Odovzdanie minizadania

2. cvičenie (3. a 4. týždeň)
Konzultácie k projektov LaTeX a Prezentácia

3. cvičenie (5. a 6. týždeň)
Konzultácie k projektom Prezentácia, Git+Refaktoring, LaTeX

28.10.2018 23:59
Termín: Odovzdanie projektu LaTeX

5.11.2018 23:59
Termín: Odovzdanie prezentácie (do AIS)

4. cvičenie (7. a 8. týždeň)
Prezentovanie (celé cvičenie, konzultácie nebudú)

5. cvičenie (9. a 10. týždeň)
Prezentovanie + Konzultácie k esejám + Konzultácie Git+Refaktoring

2.12.2018 23:59
Termín: Odovzdanie Eseje

Deň pred posledným cvičením 23:59
Termín: Priebežné odovzdanie Git+Refaktoring

6. cvičenie (11. a 12. týždeň)
Konzultácie k projektu Git+Refaktoring

16.12.2018 23:59
Termín: Finálne odovzdanie projektu Git+Refaktoring

Projekty


Všeobecné pokyny

Projekty vypracúvajte individuálne alebo vo dvojiciach (podľa zadania). Konzultujte svoje riešenie s vašimi cvičiacimi a to v prvom rade na cvičeniach alebo prostredníctvom nástroja Askalot alebo si dohodnite konzultáciu. Výstupy projektu (súbory) odovzdajte do AIS do príslušného miesta odovzdania do stanoveného termínu.

Hodnotenie projektov

Každé zadanie má určený maximálny počet bodov, ktoré za jeho vypracovanie môžete získať. Kvalita výstupov (odovzdaných súborov) je primárnym zdrojom hodnotenia (okrem prezentácie), no nie jediným. Cvičiaci budú brať do úvahy aj vašu aktivitu na cvičeniach pri konzultovaní zadania. Cvičiaci pri hodnotení budú brať do úvahy plnenie úloh, ktoré boli priamo v zadaní, no zohľadnia aj spôsob, akým ste riešenia dosiahli.

Dôležité upozornenie: výstupy projektu musia spĺňať minimálnu úroveň kvality, aby mohli byť akceptované. Nestačí odovzdať "prázdny" dokument. Nestačí odovzdať výstupy, v ktorých ste sa o riešenie väčšiny úloh ani nepokúsili. Jednoducho za odovzdanými výstupmi musí byť odvedený kus práce. To platí aj v prípade, že projekt odovzdávate neskoro (a teda za nula bodov).

Materiály nielen na štúdium


Materiály k projektom

(Bezpodmienečne pozrieť)

LaTeX: video tutoriál. V tomto tutoriáli vás od základov prevediem nástrojom LaTeX, ktorý slúži na tvorbu dobre vyzerajúcich a udržiavateľných dokumentov. LaTeX je so všetkými svojimi funkciami veľmi široký, tutoriál však pokrýva jeho najdôležitejšie a najbežnejšie spôsoby použitia. Vyskúšajte si tiež zdrojové kódy použité v tutoriáli.

Git: úvod. Git je nástroj na správu zdrojového kódu: uchovávanie, verziovanie, zdieľanie a manažment. Na prvé počutie málokto pochopí, ako Git funguje a načo je dobrý. V prípade absolútneho zmätku skúste pozrieť túto pomerne polopatistickú prednášku Tomáša Jukina, ktorá vám Git uvedie. Nečakajte však veľa konzolových ukážok, ide skôr o to, ako Git funguje na pozadí.

Git: video tutoriál. Táto séria krátkych videí príkaz po príkaze vysvetlí, ako sa Git používa. Videá vytvoril Lukáš Pohlreich a ja som len rád, lebo tak pekne a podrobne by sa mi to určite spraviť nepodarilo.

Git: interaktívny tutoriál. Začnite Git rovno skúšať v praktickom tutoriáli od Githubu. Tutoriál postupne vysvetľuje bežné Git príkazy, ktoré rovno skúšate v simulovanej konzole. Tutoriál po ceste komentuje čo príkazy robia, načo sú dobré a upozorňuje vás na bežné chyby (ak sa ich pri skúšaní náhodou dopustíte). Začať sa dá okamžite!

Doplnková literatúra

(Odporúčam, ale nenariaďujem)

The Craft of Scientific Presentations. Toto je ľahko stráviteľná knižka, ktorá značne posunie vaše chápanie kvality prezentovania a zlepší vaše schopnosti prezentovať. Mnohé pozitívne aspekty mojich vlastných prednášok som dosiahol štúdiom tejto knihy.

The Craft of Scientific Writing. Táto kniha je dvojičkou tej vyššie (ten istý autor, Michael Alley). Jej prečítaním pochopíte prečo sa niektoré texty čítajú lepšie ako iné. Zistíte, ako najlepšie k písaniu pristupovať. Pre mňa osobne toto bola prvá kniha v živote, ktorá mi zrozumiteľne vysvetlila teóriu písania. Odkedy som ju prečítal, nie je moje písanie čisto živelné a intuitívne. Netrvrdím že táto kniha bude užitočná pre vás všetkých a v tomto momente (na rozdiel od tej vyššie), dajte jej ale šancu. Kniha žiaľ nie je dostupná voľne.

Softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach. Knižka z našej vlastnej kuchyne, ktorú naplno využijete o rok a pol na predmete Princípy softvérového inžinierstva. Začítať sa do nej však oplatí už teraz, pomôže vám urobiť si lepší obraz o tom, čo je to informatika. Knižka je napísaná formou otázok a odpovedí, dá sa "konzumovať" po malých kúskoch, ktoré si podľa chuti vyberiete (heslo k pdf vám na prednáške rád prezradím).

Podcasty

(S predmetom nesúvisia, ale budú sa vám hodiť)

Podcasty (stiahnuteľné audio nahrávky hovoreného slova) sú skvelým spôsobom ako si zamestnať hlavu niečím zábavným a poučným. Vyplnia chvíle, kedy sa hlava nudí, no zvyšok človek a je zamestnaný: domáce práce, venčenie psa, cestovanie či šport.

V tejto zbierke IT podcastov nájdete aj niektoré priamo užitočné pre predmet MIP. Zoznam priebežne udržiavam a dopĺňam. K jednotlivým epizódam som spísal aj krátke abstrakty, aby ste vedeli, o čo ide. Väčšina odkazov momentálne pochádza zo Software Engineering Radio (v anglickom jazyku) a je spravená formou rozhovorov s významnými informatikmi. Pokiaľ hľadáte vydestilovaný pohľad praxe na rôzne témy v informatike, neváhajte.

Ďalším z podcastov ktorý vám odporúčam je NTECast. Podcast vzniká na pôde univerzitného spolku Národ technickej excelencie a odľahčeným spôsobom sa venuje rôznym aspektom univerzitného života na STU (ale nielen tým).

Vypočujte si tiež podcast o produktivite Beyond the TO-DO list. Je tam okrem iného aj epizóda priamo o vysokoškolskom štúdiu.

Podnety na diskusiu

(Len ak sami chcete)

V zozname nižšie (ktorý budem postupne dopĺňať) nájdete videá či blogy, ktorých úlohou je vyprovokovať diskusiu. Ako budúci profesionáli v informatike, mali by ste si na tieto veci vytvoriť názor (samozrejme, nielen na tieto veci):

Kontakt


Prednáša

Ing. Jakub Šimko, PhD. 4.43 / 4.29 jakub.simko[z]stuba.sk

Cvičia

Ing. Partik Hlaváč 3.37 patrik.hlavac[z]stuba.sk
Ing. Ivan Kapustík 4.44 ivan.kapustik[z]stuba.sk
Ing. Jozef Sitarčík 3.33 jozef.sitarcik[z]stuba.sk
Pooria Jafari, M.Sc 3.37 pooria.jafari[z]stuba.sk
Ing. Jakub Šimko, PhD. 4.43 / 4.29 jakub.simko[z]stuba.sk