Stručný opis kaskádneho štýlu CSS1

  OBSAH

1 Umiestnenie v HTML
2 Definície štýlov
    2.1 Pseudotriedy
3 Formátovanie blokov
4 Fonty
5 Farba
6 Vlastnosti textu
7 Dĺžkové jednotky  1 Umiestnenie v HTML

V nasledujúcom príklade vidno štyri rôzne spôsoby vkladania štýlu do HTML dokumentu
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>title</TITLE>
  <LINK REL=STYLESHEET TYPE="text/css" 
   HREF="http://style.com/cool" TITLE="Cool" MEDIA="print">
  <STYLE TYPE="text/css">
   @import url(http://style.com/basic);
   H1 { color: blue }
  </STYLE>
 </HEAD>
 <BODY>
  <H1>Headline is blue</H1>
  <P STYLE="color: green">While the paragraph is green.</P>
 </BODY>
</HTML>
 1. LINK (odporúčané) definuje externý súbor so štýlom a má tieto atribúty:
 2. STYLE - obsahuje definície štýlov pre tento dokument a má povinný atribút typ štýlu, napr.: TYPE="text/css".
  Vnútro sa odporúča zakomentovať <!-- --> a v prípade potreby komentovania časti definície použiť /* komentár */.
 3. @import url(http://style.com/basic) - štandardný spôsob ako pridať súbor s novými štýlmi. Môže sa nachádzať v STYLE, alebo aj v samotnom css súbore, ale vždy pred ostatnými definíciami, ináč je ignorovaná!
 4. <<TAG> STYLE="<style-definiton>"> - štýl je definovaný len pre túto jednu položku (neodporúčané).
Prezerače štandardne ignorujú celú definíciu, ak je v nej aspoň jedna chyba.  2 Definície štýlov

Definícia štýlu má vždy takýto tvar (posledná bodkočiarka je nepovinná):
<SELECTOR> { [ <VLASTNOSŤ> : <HODNOTA> ; ]* }
Selektor je jedna alebo viacero HTML značiek, ktoré môžu byť upresnené triedou alebo identifikátorom: Príklad na priradenie hodnoty atribútom:
BODY { background: white url(pozadie.jpg);
    color: #008;
    font: bold large arial
    }
Jednotlivé definície sú oddelené bodkočiarkami, ak je viac hodnôt pre jeden atribút, sú zvyčajne oddelené medzerami.


  2.1 Pseudotriedy

Pseudotriedy vytvára prehliadač pri vytváraní dokumentu. Rozlišujeme ich ako triedy pri definíciách ale nerozlišujeme ich v dokumente (rozlíši ich prehliadač). Sprístupnené sú tieto pseudotriedy:
 /****** Oddeľovačom pseudotriedy je dvojbodka! ******/
A:link { color: red }    /* nenavštívená linka */
A:visited { color: blue }  /* navštívená linka */
A:active { color: lime }  /* aktívna (kliknutá) linka */

P:first-line { font-variant: small-caps }    /* ovplyvní prvý riadok */
P:first-letter { font-size: 200%; float: left } /* ovplyvní prvý znak */
Pseudotrieda môže byť kombinovaná s normálnou triedou, pričom pseudotrieda sa vždy uvádza za normálnou triedou. V kombinovanom selektore môže byť použitý odkaz len na jednu pseudotriedu:
A.external:visited { color: blue }


  3 Formátovanie blokov

Všetky blokové elementy majú
 1. margin (transparent) - vonkajšia hranica - vždy priehľadná, predstavuje vonkajší rozmer elementu
 2. border - okraj, ktorý môže byť viditeľný, štandardne priehľadný
 3. padding - priestor medzi okrajom a obsahom elementu, predstavuje pozadie elementu, ktoré je tiež štandardne priehľadné
 4. content - obsah elementu - predstavuje vnútorný rozmer elementu - width a height
Všetky hodnoty pre veľkosť sa uplatňujú v smere hodinových ručičiek od hora, do prava, dolu a do ľava.
Keď je šírka (width) pevná a margin-right a margin-left sa nastavia na auto, element bude centrovaný.
UL {background: red;
  margin: A B C D;
  border-width: E F G H;
  padding: I J K L;
  }

margin-top, margin-right, margin-bottom,
margin-left, margin{1,4}: auto | <length> | <percentage>

padding-top, padding-right, padding-bottom,
padding-left, padding{1,4}: <length> | <percentage>

border-top-width, border-right-width, border-bottom-width,
border-left-width, border-width{1,4}: thin | medium | thick | <length>

border-color: <color>{1,4}

border-style{1,4}: none | dotted | dashed | solid |
          | double | groove | ridge | inset | outset

border-top, border-right, border-bottom,
border-left: <border-<dir>-width> || <border-style> || <color>

border: <border-width> || <border-style> || <color>
    /* border nastavuje vždy naraz všetky štyri okraje! */

width: auto | <length> | <percentage>

height: auto | <length>

display: block | inline | list-item | none

white-space: normal | pre | nowrap

list-style-type: disc | circle | square | decimal | lower-roman | upper-roman |
         | lower-alpha | upper-alpha | none

list-style-image: none | <url>

list-style-position: outside | inside

list-style: [disc | circle | square | decimal | lower-roman | upper-roman |
      | lower-alpha | upper-alpha | none] || [inside | outside] ||
      || [<url> | none]


UL { list-style: outside | inside }
Nastavenie atribútu float spôsobí, že vybraný objekt sa presunie vľavo (vpravo) a okolitý text ho bude obtekať. Je vždy zarovnaný na vrch riadku. Atribút clear pre text spôsobí, že text bude zobrazený až pod príslušnými float objektami.
float: none | left | right

clear: none | left | right | both


  4 Fonty

font-family: [[ <family-name> | <generic-family> ],]*
       'serif' (e.g. Times) 
       'sans-serif' (e.g. Helvetica) 
       'cursive' (e.g. Zapf-Chancery) 
       'fantasy' (e.g. Western) 
       'monospace' (e.g. Courier)

font-style: normal | italic | oblique

font-variant: normal | small-caps

font-weight: normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 |
       | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
   normal == 400
   bold == 700

font-size: <absolute-size> | <relative-size> | <length> | <percentage>
   <absolute-size> = xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large
   <relative-size> = larger | smaller
   <length>    = 1.5em | 2ex
   <percentage>  = 150%

font: [ <font-style> || <font-variant> || <font-weight> ]?
   <font-size> [ / <line-height> ]? <font-family>
Font-families sa oddeľujú čiarkou! Prehliadač vyberie prvý, ktorý má k dispozícii.  5 Farba

Farby sú definované RGB systémom, prvá zložka je červená, druhá zelená a tretia modrá.
color: transparent | #$$$$$$ | #$$$ | rgb(r,g,b) | rgb(r%,g%,b%) | <MENO>
#$$$$$$ - farba definovaná šestnáskovým číslom, pre každú zložku od 00 do FF
#$$$ - skrátený formát, každá číslica sa pri vyhodnotení zdvojí
rgb(r,g,b) - zápis desiatkovými číslami, každá zložka od 0 do 255
rgb(r%,g%,b%) - ako predchádzajúci prípad, len každá zložka od 0% do 100%
<MENO> - Black= "#000000"  Green= "#008000"
 Silver= "#C0C0C0"  Lime= "#00FF00"
 Gray= "#808080"  Olive= "#808000"
 White= "#FFFFFF"  Yellow= "#FFFF00"
 Maroon= "#800000"  Navy= "#000080"
 Red= "#FF0000"  Blue= "#0000FF"
 Purple= "#800080"  Teal= "#008080"
 Fuchsia= "#FF00FF"  Aqua= "#00FFFF"
background-color: transparent | <color>

background-image: none | <url>

background-repeat: repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat

background-attachment: scroll | fixed /* či sa pozadie posúva s textom */

background-position: [<percentage> | <length>]{1,2} |
           | [top | center | bottom] || [left | center | right]

background: <background-color> || <background-image> || <background-repeat> ||
      <background-attachment> || <background-position>


  6 Vlastnosti textu

word-spacing: normal | <length>

letter-spacing: normal | <length>

text-decoration: none | [ underline || overline || line-through || blink ]

vertical-align: baseline | sub | super | top | text-top | middle |
        | bottom | text-bottom | <percentage>

text-transform: none | capitalize | uppercase | lowercase

text-align: left | right | center | justify
Odsadenie prvého riadku:
text-indent: <length> | <percentage>

line-height: normal | <number> | <length> | <percentage>


  7 Dĺžkové jednotky

Relatívne Absolútne
Z originálu skrátil a preložil: Ivan Kapustík