Reprezentácia ontológií relačným modelom a realizácia dopytovania

Richard veselý

 

Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií
Ústav informatiky a softvérového inžinierstva
Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava, Slovenská republika
risko dot vesely at gmail dot com

 

Spracované podľa: Vlastná práca

Abstrakt. Príspevok opisuje návrh nového prístupu k reprezentácii ontológií vo fyzickom úložisku postavenom na relačnej databáze. Návrh kombinuje niekoľko známych prístupov a má za cieľ umožniť škálovateľnosť s veľkým množstvom dát ako aj zeefektívniť prístup k dátam a ich manipuláciu. Súčasťou návrhu je snaha nájsť všeobecnejšiu jazykovú reprezentáciu umožňujúcu dopytovanie nad dátami obsiahnutých v úložisku s expresívnosťou dostatočnou na obsiahnutie vyjadrovacej schopnosti existujúcich ontologických dopytovacích jazykov. Účelom tejto reprezentácie je zvýšiť mieru abstrakcie medzi zdrojovou reprezentáciou (existujúce jazyky) a cieľovou reprezentáciou (jazyk fyzického úložiska) a poskytnúť dostatočnú flexibilitu a možnosť objsmerného prekladu medzi jednotlivými reprezentáciami.

Abstract. This paper discusses design of new approach to representation of ontology in physical storage based on relational database. Proposed design combines several known approaches and aims to allow scalability for huge amounts of data as well as efficient data access and manipulation. Part of proposal is a more general language representation that would enable querying on stored data with expressiveness equivalent to sum of all current ontology query languages. Purpose of this representation is to increase the degree of abstraction between source representation (existing languages) and target representation (language of physical storage) to allow for greater flexibility and bidirectional translation between individual representations.

 

Obsah

 

1 Úvod

V súčasnosti sa výskum čoraz viac zameriava na oblasť efektívnej práce s informáciami, najmä vyhľadávanie a odporúčanie v rozsiahlych a meniacich sa informačných priestoroch akým je aj Internet a jeho služba World Wide Web. Pod efektívnou prácou máme na mysli najmä efektivitu z pohľadu človeka – používateľa, ktorá sa vzhľadom na rozsah informačných priestorov dá dosiahnuť automatizáciou činností spojených so získavaním informácií, ich analýzou, organizovaním a prezentáciou či odporúčaním. Aby stroje mohli pracovať s informáciami potrebujeme k dátam (informačnému obsahu) priradiť sémantiku v špecifickom kontexte. Na opísanej myšlienke je postavený princíp webu so sémantikou, v rámci ktorého v súčasnosti prebieha aktívny výskum, vznikajú webové aplikácie, ktoré pracujú s metadátami reprezentovanými v ontológiách. V tejto súvislosti sa do popredia sa dostáva otázka ako ukladať a efektívne pristupovať k čoraz väčšiemu množstvu metadát.

Pre reprezentáciu v ontológiách vzniklo niekoľko špecifických jazykov založených na XML, pričom medzi najčastejšie používané patria RDF a OWL založené na štandardoch a odporúčaniach ([9], [10]). Tieto všeobecné textové reprezentácie v XML sú však neškálovateľné a neefektívne, pri dopytovaní je spravidla nutné prechádzať všetky dáta sekvenčne a nie je možné takéto reprezentácie zdieľať pre prístup viac používateľov.

Opísané problémy s reprezentáciou ontológií sa prejavujú najmä s rastúcim počtom metadát. Preto sa začali hľadať spôsoby ako zvýšiť efektívnosť prístupu a manipulácie s dátami a zabezpečiť dostatočnú škálovateľnosť aj pre veľké objemy dát a metadát.

V tomto príspevku je opísaný návrh nového prístupu k reprezentácii ontológií vo fyzickom úložisku postavenom na relačnej databáze. Inovácia spočíva v modelovaní reprezentácie ontológie podľa jazyka OWL a navrhuje univerzálnejší dopytovací mechanizmus.

 

2 Súčasné ontologické úložiská

V súčasnosti už existuje niekoľko otvorených aj komerčných produktov, ktoré realizujú ontologické úložiská, napr. Sesame, Jena, RDFSuite, Kowari [1], O3F [2], Inkling, rdfDB, RDFStore, EOR, Redland, RDF Gateway, TRIPLE, KAON, Cerebra, Empolis K42, Ontopia Knowledge Suite a iné ([3], [4]). Väčšina týchto riešení poskytuje úložisko pre ontologické dáta, najčastejšie pamäťové alebo perzistentné, pričom umožňuje s dátami pracovať pomocou špeciálne navrhnutých nástrojov alebo aplikačných programovacích rozhraní. Nasleduje stručný opis niekoľkých z existujúcich riešení.

Sesame. Riešenie postavené na RDFS repozitári umožňujúcom dopytovanie. Sesame bol pôvodne vyvinutý firmou Aidministrator Nederland bv ako jeden z kľúčových výstupov pre šiesty rámcový program EÚ v rámci výskumného projektu On-To-Knowledge.

Systém Sesame pozostáva z repozitáru, dopytovacieho rámca a administratívneho modulu pre pridávanie a mazanie RDF dát a informácií týkajúcich sa schémy. Podporuje expresívne dopytovanie nad RDF dátami a schémou pomocou upraveného jazyka RQL (SeRQL), nepodporuje však všetky vlastnosti RQL definované v špecifikácii jazyka. Taktiež podporuje základné odvodzovanie ako tranzitívnosť podtried a podvlastností.

Jena. Predstavuje kolekciu RDF nástrojov (vyvinutá firmou Hewlett-Packard), napísaných v Jave, ktoré zahŕňajú: Java API pre modely a grafy, RDF parser (podporujúci filter pre N-Triplety), dotazovací systém založený na RDQL, podpora tried pre DAML+OIL ontológie a pamäťové alebo perzistentné úložisko postavené na BerkeleyDB alebo inej implementácii.

Vďaka abstrakcii nad úložiskom umožňuje Jena integrovať nové úložiskové subsystémy. Aktuálna implementácia nepodporuje odvodzovanie, pretože ho neumožňuje použitý dopytovací jazyk RDQL.

RDF Suite. Nástroj RDFSuite bol vyvíjaný v rámci šiesteho rámcového programu EÚ, čiastočne podporovaný výskumnými projektami C-Web a MesMuses. Predstavuje zostavu nástrojov pre správu RDF metadát a sústreďuje sa na spracovanie RDF metadát pre webové aplikácie veľkého rozsahu. Pozostáva z nástrojov na parsovanie, validáciu, ukladanie a dopytovanie sa nad RDF dátami, konkrétne sa jedná o nástroje Validating RDF Parser (VRP), RDF Schema Specific DataBase (RSSDB) a RDF Query Language (RQL).

Hlavným cieľom RSSDB je separácia informácií RDF schémy od informácií dát a tiež rozlišovanie medzi unárnymi a binárnimi reláciami, ktoré majú inštancie tried a vlastností. Dopytovanie nad uloženými RDF dátami je zabezpečené dopytovacím modulom, ktorý implementuje jazyk RQL. Z výkonnostných dôvodov sa modul snaží delegovať čo najviac dopytov na fyzické úložisko. RQL modul je jednoducho integrovateľný s webovými aplikačnými servermi a komerčnými ORDBMS.

Redland. Redland je knižnica, ktorá poskytuje vysoko-úrovňové rozhranie pre ukladanie, dopytovanie a manipuláciu s RDF modelmi vyvinutá na Bristolskej univerzite. Každý koncept RDF modelu zapúzdruje Redland vo vlastnej triede a poskytuje preto objektovo-orientované API. Niektoré triedy poskytujúce parsery, mechanizmy na ukladanie a iné elementy sú postavené ako moduly, ktoré sa dajú podľa potreby pridávať alebo odoberať.

Redland poskytuje modulárnu objektovo-orientovanú knižnicu napísanú v C, Perle, Pythóne a Tcl a tiež Javovské rozhranie pre manipuláciu s RDF modelom a jeho časťami, poskytuje tiež parser na čítanie RDF/XML a inú syntax (DAML+OIL a N-Triplety) a úložiskové mechanizmy pre modely v pamäti aj na disku prostredníctvom Sleepycat/Berkeley DB.

Vlastnosti jednotlivých ontologických úložísk sú zhrnuté v tabuľke 1. Základným problémom spomínaných riešení je rýchlosť a škálovateľnosť. Dôvodom návrhu nového prístupu bola najmä snaha zlepšenia výkonnosti riešenia pre veľké množstvo poznatkov v ontológii. Druhotným problémom je pomerne veľký počet komunitou používaných dopytovacích jazykov a preto bolo tiež snahou zabezpečiť univerzálnejší mechanizmus dopytovania.

Tabuľka 1. Porovnanie vlastností vybraných ontologických úložísk
Názov Dopytovací jazyk Typ úložiska Odvodzovanie Udržiavanie Exportný formát
Sesame RQL (SeRQL [11]) ORDBMS áno áno RDF
Jena RDQL Pamäťové alebo RDBMS nie áno Trojice v ASCII
RDFSuite RQL ORDBMS áno áno RDF
Redland Triple-matching Pamäťové (Sleepycat), perzistencia (Berkeley DB) nie áno Trojice

2.1 Dopytovanie a preklad

Dopytovanie sa nad ontológiami patrí medzi štandardnú funkcionalitu existujúcich riešení a pre tento účel sa vyvinulo niekoľko dopytovacích jazykov, napríklad RQL, SeRQL, SPARQL, RDQL, RDFQL, SquishQL, RDFPath, Versa, Triple, DAML+OIL, TMQL, Tolog. Samotný preklad funguje ako most medzi vrstvami úložísk, pričom transformuje nejakú zdrojovú reprezentáciu na cieľovú, najčastejšie ontologický dopytovací jazyk na dopytovací jazyk fyzického úložiska.

Pri preklade možno klásť dôraz na zdrojovú reprezentáciu, napr. formulácia dopytov v prirodzenom jazyku alebo možno klásť dôraz na cieľovú reprezentáciu, kedy potrebujeme preklad na konkrétnu fyzickú reprezentáciu, najčastejšie SQL.

S prekladaním a transformáciou reprezentácií je spojených niekoľko problémov. Základným problémom je odlišná vyjadrovacia silu jazykov, ktorá sa môže prejaviť napríklad pri preklade zložitejších jazykových konštrukcií (napr. OPTIONAL blok v SPARQL [5], problémy s touto konštrukciou diskutujeme ďalej). Problematické je tiež prekladanie jazykov s diametrálne odlišnou formou reprezentácie (grafy/stromy voči relačnej algebre).

2.2 Analýza jazykových konkštrukcií

Transformáciou ontologických dopytovacích jazykov na relačné sa zaoberalo viacero autorov. Ako najčastejší problém sa uvádza preklad grafového vzoru „optional“ (umožňuje vykonanie nepovinnej vetvy dopytu podmienené schopnosťou naviazať vo vetve použité premenné), ktorý sa vyskytuje napr. v jazykoch SPARQL, SeRQL a RDFQL. Povaha problému spočíva v zložitosti, ktorá zahŕňa zdieľané dynamicky viazané premenné a možnosť použitia paralelného a vnoreného vzoru definovaných v špecifikácii jazykov. Existuje viacero problémov tejto transformácie [5]:

2.3 Stratégie prekladu

Štandardný postup pri preklade z ontologického dopytovacieho jazyka na relačný je použitie gramatiky (ideálne atribútovej) na spracovanie a transformáciu vstupu na žiadanú výstupnú podobu. V prípade zložitejších jazykových konštrukcií je nutné aplikovať prekladovú stratégiu, ktorá najčastejšie predstavuje špecifický algoritmus.

Použitie prekladovej stratégie vyžadujú najmä komplexné grafové vzory, akým je blok OPTIONAL. Pre tento prípad existuje niekoľko navrhnutých riešení ([5], [6], [7], [8]), no väčšina neumožňuje preklad vnorených blokov. Chebotko a kol. navrhli údajne prvú stratégiu, schopnú prekladu ľubovoľne komplexných OPTIONAL blokov [5]. Ich riešenie sa vzťahuje na jazyk SPARQL a poskytujú dve implementácie – BGPtoSQL pre základné grafové vzory a SPARQLtoSQL pre komplexné grafové vzory.

 

3 Návrh reprezentácie

Navrhnutá reprezentácia ontológie predstavuje kombinovaný hybridno-špecifický prístup. Logický model reflektuje základné entity jazyka OWL a zachytáva entity a relácie špecifikácie OWL Lite a podmnožinu špecifikácie OWL DL . Ukazuje sa, že najrozšírenejší prístup reprezentácie pomocou vertikálnej tabuľky je neadekvátny pre objemy ontologických dát rádovo miliónov trojíc. Hybridno-špecifický prístup bol zvolený z výkonnostných dôvodov a predstavuje kompromis medzi všeobecnosťou reprezentácie a efektívnosťou prístupu k dátam v nej obsiahnutých. Model je zároveň navrhnutý tak, aby optimalizoval prístup k dátam, ktorých sa týkajú najčastejšie vykonávané dopyty.

Navrhnutá reprezentácia separuje schému ontológie a inštančné dáta, zároveň delí inštančné dáta na tri základné skupiny – metadáta spojené s inštanciou, jej objektové vlastnosti a dátové vlastnosti.

Základnou entitou navrhnutého logického modelu dát je entita Type, ktorá predstavuje entitu owl:Class jazyka OWL. Táto obsahuje informáciu o svojom predkovi, vďaka čomu je možné rýchlo zostrojiť strom dedičnosti, keďže je tabuľka tried oddelená od ostatných dát v ontológii.

Medzi entity opisujúce schému ontológie patria aj ObjectProperty a DatatypeProperty, ktoré predstavujú objektové vlastnosti a dátové vlastnosti triedy, ku ktorým sa viaže niekoľko relácií, pre objektové vlastnosti symetrickosť, tranzitívnosť, funkcionálnosť (vlastnosť môže nadobúdať iba jednu hodnotu) a inverzná funkcionálnosť, zatiaľ čo dátové vlastnosti majú definovanú iba funkcionálnosť. Obe majú definované domény, ktorých sa týkajú, reprezentované entitami ObjectDomain a DatatypeDomain a rozsah platných hodnôt v podobe ObjectRange a DatatypeRange.

Inštančné dáta sú separované od zvyšku dát v ontológii v podobe niekoľkých entít. Hlavnou je entita Instance, ktorá obsahuje svoj typ a ďalšie inštančné metadáta. Hodnoty jej objektových a dátových vlastností sú zastúpené entitami ObjectPropertyReference a DatatypePropertyReference.

Každá entita v modeli má svoj globálny unikátny identifikátor, ktorý je použitý aj pri zachovaní dátovej integrity modelu.

Súčasťou návrhu riešenia je aplikačné programovacie rozhranie, ktoré poskytuje knižnicu s objektovým modelom reprezentujúcim ontológiu, navhrnutým podľa vyššie spomenutého opisu reprezentácie – reflektuje entity jazyka OWL. Prehľad základných tried modelu je znázornený na obrázku 1.

Každá ontológia v modeli môže mať určené vlastné úložisko, pričom štandardne, ak sa neurčí ináč, sú všetky dáta uložené v pamäti. Objektový model definuje pre úložisko rozhranie, preto je možné implementovať ľubovoľné fyzické alebo virtuálne úložisko. Štandardná implementácia predstavuje navrhované fyzické úložisko v relačnej databáze.

Obrázok 1. Prehľad základných tried objektového modelu ontológie
Prehľad základných tried objektového modelu ontológie

Logický dátový model úložiska bol zvolený v súlade s navrhnutým prístupom k reprezentácii ontológie a rovnako ako objektový model obsahuje všetky základné entity jazyka OWL. Návrh logického dátového modelu reprezentácie ontológie znázorňuje obrázok 2.

Obrázok 2. Návrh logického dátového modelu reprezentácie ontológie
Návrh logického dátového modelu reprezentácie ontológie

 

4 Preklad

Základom prekladu je proces transformácie zo zdrojovej reprezentácie na cieľovú, znázornený na obrázku 3.

Obrázok 3. Návrh prekladu zo zdrojovej reprezentácie do cieľovej s použitím všeobecnej grafovej reprezentácie dopytov
Návrh prekladu zo zdrojovej reprezentácie do cieľovej s použitím všeobecnej grafovej reprezentácie dopytov

4.1 Transformácia

Prvý krok v procese prekladu je transformácia. Úlohou transformácie je previesť zdrojovú reprezentáciu na všeobecnú grafovú reprezentáciu. Túto úlohu plnia transformátory, vytvorené pre každú zdrojovú reprezentáciu, ktorú je želané previesť na všeobecnú. Najčastejšie predstavuje zdrojová reprezentácia nejaký dopytovací jazyk a vtedy je jadrom transformátorov gramatika zdrojového jazyka. V prípade zložitejšej transformácie je nutné použiť transformačné stratégie, ktoré nad transformovanými uzlami vykonávajú dodatočnú logiku. Výsledkom transformačnej fázy je všeobecná grafová reprezentácia.

4.2 Všeobecná grafová reprezentácia

Všeobecná grafová reprezentácia slúži ako prechodový formát medzi zdrojovou a cieľovou reprezentáciou. Uzly v grafe predstavujú abstraktné entity a hrany relácie medzi nimi, sémantika sa môže líšiť v závislosti od reprezentácie, na základe analýzy sa však dá súdiť, že bude graf neorientovaný a hrany pravdepodobne vyjadrovať sekvenčnú súslednosť entít.

4.3 Preklad

Preklad z grafovej reprezentácie na cieľovú reprezentáciu je opakom transformačnej fázy. Všeobecná grafová reprezentácia v tomto prípade slúži na konštrukciu konkrétnej reprezentácie, vhodnej na špecifickú interpretáciu. V rámci overenia všeobecnosti reprezentácie a funkcionality prototypu sa zhotovia prekladače na cieľovú reprezentáciu vo forme relačného dopytovacieho jazyka a experimentálnu reprezentáciu vo forme prirodzeného jazyka, určeného na interpretáciu človekom.

 

5 Záver

Navrhnuté riešenie predstavuje nový prístup k reprezentácii ontológie pomocou relačnej databázy, flexibilný rozširovateľný objektový model zjednodušujúci prácu s ontológiou s transparentným použitím úložiska a experimentálny návrh všeobecnej stratégie transformácie zdrojových reprezentácií ontologických dopytovacích jazykov na všeobecnú jazykovú reprezentáciu, umožňujúcu ďalší preklad na požadovanú cieľovú reprezentáciu.

V súčasnom stave umožňuje efektívnu prácu s dátami a je škálovateľné aj pre desiatky miliónov trojíc a viac. Prínosom riešenia je oddelenie schémy ontológie od inštančných dát, urýchlenie pomocou množstva optimalizácií ako sú vyrovnávacie pamäte, optimalizačné príznaky pre rôzne režimy práce s ontológiou, možnosť dávkových operácií s úložiskom a iné.

V budúcnosti je snahou zlepšiť návrh všeobecnej jazykovej reprezentácie a pokryť čo najviac zdrojových reprezentácií, aby bolo možné vykonávať dopyty pomocou najpoužívanejších ontologických dopytovacích jazykoch. Súčasťou ďalšej práce bude tiež rozšírenie podpory štandardu OWL, najmä OWL DL a prípadne rozšírenie o nové prvky štandardu OWL 1.1.

 

Použitá literatúra

 1. Wood, D., Gearon, P., Adams, T. Kowari: A Platform for Semantic Web Storage and Analysis. In XTech, May, 2005
 2. Mota, L., Botelho, L., Mendes, H., Lopes, A. O3F: an Object Oriented Ontology Framework. In International Conference on Autonomous Agents, 2003.
 3. Magkanaraki, A. et al. Ontology storage and querying. Technical Report 308, ICS-FORTH, Heraklion, Crete, Greece, April 2002.
 4. Parvatikar, P., Portwin, K. Scaling Jena in a commercial environment: The Ingenta MetaStore Project. In Proceedings of the 2006 Jena User Conference, Bristol, UK, May 2006.
 5. Chebotko, A., Shiyong, L., Hasan, M. J., and Farshad, F. Semantics Preserving SPARQL-to-SQL Query Translation for Optional Graph Patterns. Technical Report TR-DB-052006-CLJF, Department of Computer Science, Wayne State University, May, 2006.
 6. Cyganiak, R. A relational algebra for SPARQL. HPL-2005-170, Digital Media Systems Laboratory, HP Laboratories Bristol, September, 2005.
 7. Harris, S. SPARQL query processing with conventional relational database systems. In International Workshop on Scalable Semantic Web Knowledge Base System, 2005.
 8. Dokulil, J. Evaluation of SPARQL queries using relational databases. In Proc. of International Semantic Web Conference, Springer, LNCS 4273, 2006, pp. 972-973.
 9. World Wide Web Consortium (W3C). Resource Description Framework (RDF). Source: http://www.w3.org/RDF/.
 10. World Wide Web Consortium (W3C). OWL Web Ontology Language Reference. Source: http://www.w3.org/TR/owl-ref/, 10.2.2004.
 11. openRDF.org. Sesame RQL Query Language. Source: http://www.openrdf.org/doc/sesame/users/ch06.html.

 


Znalostné systémy
Zimný semester 2007/2008