Príklady otázok z predmetu Znalostné systémy.

Otázky v teste nemusia byť presne rovnako formulované!

Teoretické otázky

 1. Klasifikácia problémov riešených pomocou ZS – aké typy problémov môžeme riešiť a ich stručný opis
 2. (3) Typy ZS – čo je každého z nich vstupom, čo obsahuje a čo je riešením
 3. Nakreslite a opíšte jednoduchú architektúru ZS – kedy a ako sa využíva, opíšte jej časti
 4. Opíšte pracovnú pamäť z detailnej architektúry ZS – z akých častí sa skladá, čo obsahujú, ako sa využívajú a s čím spolupracujú
 5. Opíšte inferenčný mechanizmus z detailnej architektúry ZS – z akých častí sa skladá, na čo slúžia a s čím spolupracujú
 6. Opíšte detailnú architektúru ZS na najvyššej úrovni– z akých častí sa skladá, na čo slúžia a s čím spolupracujú
 7. Čo je formalizmus reprezentácie znalostí a aké kritériá jeho hodnotenia poznáme
 8. Logika ako FRZ – vlastnosti, príklady, výhody, nevýhody
 9. Modálne logiky - typy a vlastnosti
 10. Opisná logika - špecifické vlastnosti, odlišnosti oproti klasickej logike
 11. Ontológia ako FRZ – vlastnosti, využitie, výhody, nevýhody
 12. Produkčný systém ako FRZ – opis, využitie, výhody, nevýhody
 13. Dopredné reťazenie v produkčnom systéme – algoritmus, vlastnosti, využitie
 14. Stratégia riešenia konfliktov – prečo vzniká, aké existujú riešenia a ich vlastnosti
 15. Spätné reťazenie v produkčnom systéme – algoritmus, vlastnosti, využitie
 16. Štruktúra bázy znalostí produkcií – strom, jeden a viac prechodov – pre každé vlastnosti, výhody, nevýhody, príklad
 17. Algoritmus RETE
 18. Jednoduché rámce ako FRZ – opis, spôsob inferencie, vlastnosti
 19. Komplexné rámce ako FRZ – opis, spôsob inferencie, vlastnosti
 20. Čo všetko môže obsahovať súčasný rámec – typy slotov, rozšírenia, typy akcií
 21. Scenár ako FRZ – opis (povinné položky), vlastnosti, spôsob použitia (inferencia)
 22. Sémantická sieť ako FRZ – opis, vlastnosti, spôsob inferencie
 23. Odvodzovanie s neurčitou hodnotou X – trojhodnotová logika, interpretácia ako „neviem“ alebo „nezaujímavé“, inferencia
 24. Pravdepodobnostné modely odvodzovania – vlastnosti, využitie, inferencia, (Bayesove vzťahy, iné miery)
 25. Fuzzy logika – vlastnosti, využitie, inferencia
 26. Životný cyklus vývoja ZS – etapy a ich stručný opis
 27. Pravidlá a doporučenia pre spoluprácu znalostného inžiniera s expertom
 28. Manuálne metódy získavania znalostí – stručný opis, vlastnosti a spôsob použitia
 29. Príznaková mriežka – riešenia a príznaky, spôsob vytvárania a využitia
 30. Indukovanie pravidiel z príznakovej mriežky (napr. ID3)
 31. Zhlukovanie a faktorizácia – čo to je, načo slúžia, aké hlavné druhy poznáme
 32. KADS – čo to je, čo obsahuje, na čo sa využíva
 33. Čo všetko (a ako) môžeme kontrolovať pri formálnej kontrole BZ

Príklady

 1. Uvedený voľný text transformujte do tvaru pravidiel v stromovej štruktúre
 2. Uvedený voľný text transformujte do tvaru pravidiel v jednoprechodovej štruktúre
 3. Uvedený voľný text transformujte do tvaru jednoduchých rámcov a naznačte spôsob inferencie
 4. Uvedený voľný text transformujte do tvaru komplexných rámcov a naznačte spôsob inferencie
 5. Uvedený voľný text transformujte do tvaru sémantickej siete a vytvorte príklady otázok a možných odpovedí siete
 6. Uvedený voľný text transformujte do tvaru scenára a naznačte spôsob inferencie
 7. Uvedený voľný text transformujte do tvaru pravidiel pomocou RETE algoritmu a slovne opíšte inferenciu a zmenu údajov v sieti
 8. Uvedený voľný text transformujte do príznakovej mriežky, pomocou indukovania pravidiel vytvorte stromovú štruktúru pravidiel
 9. Rozšírte predchádzajúcu reprezentáciu o hodnotu X (neviem)
 10. Z textu, prípadne pripravenej tabuľky vytvorte pravidlový fuzzy regulátor a vypočítajte konkrétnu hodnotu výstupu
 11. Transformujte text do opisnej logiky (za uvedených podmienok alebo predpokladov)