Analýza prostriedku na tvorbu ZS

Táto úloha je určená pre dvojice študentov. Výstupom je prezentácia vybraného prostredia a záverečná správa. Na priebežnú kontrolu postupu práce počas semestra slúžia písomné zdôvodnenie hľadania a výberu prostredia a priebežná správa.

Vybrané prostredia znalostného systému za roky 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 a 2005, možno použit znovu.

Aktuálne pridelené prostredia

Písomné zdôvodnenie a zhodnotenie postupu hľadania obsahuje postup študentov pri hľadaní vhodného prostriedku, stručný opis vlastností nájdených prostriedkov a zdôvodnenie výberu zvoleného prostriedku na tvorbu znalostného systému.

Priebežná správa (v elektronickom tvare) obsahuje základné informácie o vybranom prostriedku a stav rozpracovania problematiky.

Základné informácie o vybranom prostriedku sú napríklad: Stav rozpracovania problematiky obsahuje: Záverečná správa (v elektronickom tvare - word, pdf). Treba odovzdať ucelený dokument, ktorý bude prezentovať analýzu vybraného prostriedku na tvorbu znalostných systémov. Dokument by mal obsahovať (nemusí byť v tomto poradí, štruktúru si navrhnite individuálne, jednotlivé nižšie uvedené časti sa môžu prekrývať, t.j. pri opise spôsobu reprezentácie znalostí môžete priamo uvádzať príklady): Na prezentáciu a demonštráciu máte 15 minút. Využite tento čas tak, aby po vašej prezentácii všetci vedeli hlavné princípy a spôsoby reprezentácie analyzovaného prostredia, možnosti jeho použitia. Nesnažte sa prezentovať každý aspekt systému (v správe sa toho môže nachádzať viac a podrobnejšie ako v skutočnosti budete prezentovať).
Posledná zmena: