Seminár z umelej inteligencie

 

 

 

Seminár sa koná v zimnom semestri akad. roku 2006-2007 každý piatok o 14.00 hod v zasadačke ústavov FIIT na 1. poschodí (č. d. D125).

 

 

Účastníci seminára:

 

              

    Prof. Vlado Kvasnička            Prof. Jirka Pospíchal        RNDr. Anna Bou Ezzeddine   Mgr. Olga Zemanovičová      Mgr. Peter Jurčovič

 

 

 

                 

     Ing. Marian Bobrík                 Ing. Ján Žiak                 Ing. Peter Trebatický          Ing. Peter Angelovič    Ing. Michal Takács      Bc. Tomáš Selnekovič

           

 

 

Stretnutie PhD študentov v odbore “umelá inteligencia”, ktoré sa konalo dňa 20. 1. 2006

 

 

Stretnutia sa zúčastnili títo študenti:

 

(1)            Ing. Peter Lacko (školiteľ prof. V. Kvasnička), predmetom jeho dizertácie je „emergencia stratégie v multiagentových systémoch“, do konca marca 2006 musí napísať písomnú prácu k dizertačnej skúške (prezentácia). Zúčastní sa aktívne konferencie „Kognícia a umelý život VI“ v Třešti (AV ČR) a Študentskej vedeckej konferencie.

(2)            Ing. Peter Trebatický (školiteľ doc. J. Pospíchal), predmetom jeho dizertácie sú „neurónové siete s echo stavmi“, do konca marca 2006 musí napísať písomnú prácu k dizertačnej skúške (prezentácia). Zúčastní sa aktívne konferencie „Kognícia a umelý život VI“ v Třešti (AV ČR) a Študentskej vedeckej konferencie.

(3)            Ing. Michal Černanský (školiteľ doc. Ľ. Beňušková), predmetom jeho dizertácie je „štúdium vlastností rekuretných neurónových sietí“, do septembra podá dizertáciu (prezentácia). Zúčastní sa aktívne konferencie „Kognícia a umelý život VI“ v Třešti (AV ČR)

(4)            Ing. Matej Makula (školiteľ doc. Ľ. Beňušková), predmetom jeho dizertácie je „štúdium vlastností rekuretných neurónových sietí“, do konca 2006 napíše dizertáciu (prezentácia). Zúčastní sa aktívne konferencie „Kognícia a umelý život VI“ v Třešti (AV ČR)

(5)            Ing. Štefan Sudolský (školiteľ prof. V. Kvasnička), predmetom jeho dizertácie je „emergencia výrokovej logiky v multiagentovom systéme“. Do konca Februára napíše publikáciu z výsledkov diplomovej práce, ktorá bola venovaná robotickému footballu (prezentácia). Zúčastní sa aktívne konferencie „Kognícia a umelý život VI“ v Třešti (AV ČR) a Študentskej vedeckej konferencie.

(6)            Ing. Marian Bobrík (školiteľ prof. V. Kvasnička), predmetom jeho dizertácie je „simulácia evolúciea in-silico pomocou chemostatu“. Zahájil prvé simulačné výpočty, zvládol základné algoritmy foldingu RNA molekúl. Napíše publikáciu na konferenciu „Kognícia a umelý život“, ktorá sa koná koncom mája 2006 (prezentácia). Zúčastní sa aktívne konferencie „Kognícia a umelý život VI“ v Třešti (AV ČR) a Študentskej vedeckej konferencie.

(7)            Ing.  Štefan Babinec (školiteľ doc. J. Pospíchal), predmetom jeho dizertácie sú „predikcia eneregetických časových radov pomocou neurónových sietí s echo stavmi“, do konca septembra 2006 napíše dizertáciu, publikovať výsledky v currentovanom časopise (prezentácia). Zúčastní sa aktívne konferencie „Kognícia a umelý život VI“ v Třešti (AV ČR)

(8)            Ing. Jozef Babjak (školiteľ prof. V. Kvasnička), predmetom jeho dizertácie sú „predikcia finančných časových radov pomocou neurónových sietí“, do konca septembra 2006 napíše dizertáciu, publikovať výsledky v currentovanom časopise (prezentácia). Zúčastní sa aktívne konferencie „Kognícia a umelý život VI“ v Třešti (AV ČR)

 

Stretnutie prebiehalo tak, že každý doktorand mal cca 30 min. času na svoje vystúpenie, kde predniesol základné tézy svojej dizertácie, stav rozpracovanosti, najbližšie úlohy, plány publikovať výsledky v časopise a/alebo na konferencii. Spolu s doc. Pospíchalom konštatujeme, že všetci doktorandi, ktorí sa zúčastnili stretnutia úspešne plnia svoje úlohy a majú všetky predpoklady k úspešnej obhajobe dizertácie.

 

 

 

 

1. stretnutie (29. 9. 2006):

Prednáška Michala Čerňanského o dokončovanej  dizertácii (presentation), (thesisdraft), (thesisabstract), (selected paper1),

(selected paper2), (selected paper3)

 

 

2. stretnutie (6. 10. 2006):

Prednáška Mariana Bobríka o umelom živote a RNA molekulách, ktorých sekundárna štruktúra kóduje programy, postup prác na dizertácii.

(selected paper). Pripravuje obnovenú verziu publikácie z KUZ VI, ktorá bude použitá ako časť do prehľadného článku „"Secondary structure in RNA-like artificial life system", pre zborník „Computational Intelligence and Bioinformatics“, editor Arpad Kelemen et al. (paper).

 

3. stretnutie (13. 10. 2006):

Dohoda nad knižkou „Pei Wang: Rigid Flexibility. The Logic of Intelligence. Springer 2006“ (click here), ktorá bude slúžiť

ako podklad pre semináre z UI.  (chapters1-6) (chapters7-8)  (chapters9-14)

 

4. stretnutie (20. 10. 2006):

Prednáška Vlada Kvasničku  z 1. kapitoly  The Goal and Definition of Artificial Intelligence“ (presentation-transparencies)

 

5. stretnutie (27. 10. 2006):

Prednáška Jana Žiaka z 2. kapitoly  A New Approach Toward Artificial Intelligence“ (presentation-transparencies)

 

Plánované stretnutie dňa 3. 1. 2006 sa nekonalo, bolo dekanské volno.

 

6. stretnutie (10. 11. 2006):

Prednáška Petra Angeloviča, začiatok 3. kaptoly, str. 49 – 56, „Syntax a sémantika jazyka NAL-0“ (presentation-transparencies)

 

 

7. stretnutie (24. 11. 2006):

Prednáška Petra Trebatického (str. 57 – 69, The language of NAL-1): (presentation-transparencies),

Vlado Kvasnička prevyprával kapitolu 3 (chapter03). Prosím, poslať pripomienky k tejto kapitole!!

 

 

8. stretnutie (1. 12. 2006):

Prednáška Mariana Bobríka (Chapter 3.3, str.69-81) (presentation-transparencies)

 

9. stretnutie (8. 12. 2006):

Lecture of Vlado Kvasnička (chapter 3.4) (presentation-transparencies)

Presentation of Tomas Selnekovic’s  project of MSc. thesis (presentation-transparencies)

 

 

Časopisecké práce P. Wanga:

1.                Pei Wang: Non-Axiomatic Reasoning System. Exploring the Essence of Intelligence. PhD Thesis, Department of Computer Science

and the Program of Cognitive Science, Indiana University, Bloomington, 1995 (pdf).

2.                Pei Wang: Non_Axiomatic Reasoning System  (Version 2.2) (pdf).

3.                Pei Wang: Non-Axiomatic Reasoning System (Version 4.1) (pdf).

4.                Pei Wang: The Logic of Learning (pdf).

5.                Pei Wang: Abduction in Non-Axiomatic Logic (pdf).

6.                Pei Wang: Artificial General Intelligence and Classical Neural Network (pdf).

7.                Pei Wang: Comparing Categorization Models. A psychological experiment (pdf).

8.                Pei Wang: Cognitive Logic versus Mathematical Logic (pdf).

9.                Pei Wang: Computation and Intelligence in Problem Solving (pdf).

10.           Pei Wang: A Defect in Dempster_Shafer Theory (pdf).

11.           Pei Wang: Wason's Cards: What is Wrong? (pdf).

12.           Pei Wang: The Interpretation of Fuzziness (pdf).

13.           Pei Wang: Heuristics and Normative Models of Judgment under Uncertainty (pdf).

14.           Pei Wang: Confidence as Higher Order Uncertainty (pdf).

15.           Pei Wang: A New Approach for Induction: From a Non_Axiomatic Logical Point of View (pdf).

16.           Pei Wang: From Inheritance Relation to Non_Axiomatic Logic (pdf).

17.           Pei Wang: On the Working Definition of Intelligence  (pdf).

18.           Pei Wang: The Logic of Intelligence (pdf).

19.           Pei Wang: From NARS to a Thinking Machine (pdf).

20.           Pei Wang: Reference Classes and Multiple Inheritances (pdf).

21.           Pei Wang: Problem Solving under Insufficient Resources (pdf).

22.           Pei Wang: From NARS to a Thinking Machine (pdf).

23.           Pei Wang: Grounded on Experience: Semantics for intelligence (pdf).

24.           Pei Wang: Unified Inference in Extended Syllogism (pdf).

25.           Pei Wang: A Unified Treatment of Uncertainties (pdf).

26.           Pei Wang: Toward a Unified Artificial Intelligence (pdf).