Názov predmetu: PRINCÍPY INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

 

Ročník: 2. Bakalárskeho štúdium

Semester: Letný

Rozsah: 2-1-1

Prednášajúci: Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

 

Ciele predmetu: Absolvovaním predmetu bude študent ovládať koncepcie a princípy informačnej bezpečnosti z technologického pohľadu. Ďalej študent získa znalosti potrebné na základnú orientáciu v oblasti informačnej bezpečnosti pri návrhu bezpečných informačných systémov.

 

Prerekvizity: Princípy počítačového inžinierstva, Počítačové a komunikačné siete, Programovanie a Operačné systémy.

 

Kľúčové slová: počítačová bezpečnosť, informačná bezpečnosť, bezpečnosť systémov na spracovanie informácií.

 

Obsah:

 

1. Úvod do informačnej bezpečnosti. (prezentácia)

2. Kryptografické nástroje. (prezentácia)

3. Identifikácia a autentizácia. (prezentácia)

4. Riadenie prístupu. (prezentácia)

5. Modely bezpečnosti. (prezentácia)

6. Škodlivý kód. (prezentácia)

7. Vybrané časti z manažmentu informačnej bezpečnosti. (prezentácia)

 

Podmienky absolvovania: V rámci cvičenia sa spracovávajú individuálne analytické projekty. Študent vypracuje a odovzdá špecifikáciu projektu (maximálne 4 body), prednesie dve správy (15 minútová prezentácia v Powerpointe) o dosiahnutom progrese (maximálne 3 body za každú správu)  a odovzdá vypracovaný analytický projekt (maximálne 10 bodov). Na úspešné absolvovanie cvičení a pripustenie ku skúške musí študent dosiahnuť z cvičení aspoň 11 bodov.

 

Skúška je písomnou formou (test). Výsledky testu predstavujú 60% výsledného hodnotenia.

 

Cvičenie sa realizujú podľa scénara a harmonogramu. Študenti sú rozdelení do skupín, v jednej skupine majú študenti rôzne témy.

 

Literatúra:

1. STALLINGS, W., BROWN, L.: Computer Security Principles and Practice. Fourth Edition. Pearson Education, Inc. 2018. ISBN 9781292220611.

2. PFLEEGER, C. P. -- PFLEEGER, S. L. Security in Computing. New Jersey: Prentice Hall, 2007. 845 s. ISBN 0-13-239077-9.

3. TITTEL, E., STEWART, J.M., CHAPLE, M.: CISSP: Certified Information Systems Security Professional. Study Guide. Second Edition. SYBEX Inc, 2004. 717 s. ISBN 0-7821-4335-0.