Cvičenia z predmetu Princípy informačnej bezpečnosti

 

Cvičenia z predmetu Princípy informačnej bezpečnosti sa sa realizujú spracovaním individuálneho analytického projektu. Materiály na spracovanie projektu získajú študenti najmä prostredníctvom Internetu. Na projekty sú vypísané nižšie uvedené témy. Po dohode s cvičiacim môžu byť akceptované aj iné aktuálne témy z princípov informačnej bezpčnosti. Študenti sú rozdelení do skupín a projekty budú riešené individuálne.

 

Zoznam tém projektov:

1. Bezpečnostný model operačného system MULTICS.

2. Voľne šíriteľné nástroje na zisťovanie zraniteľností.

3. Voľne šíriteľné nástroje na šifrovanie súborov a partícií.

4. Voľne šíriteľné nástroje na rozbitie hesiel.

5. Bezpečnostný model RBAC.

6. Šifrovací system AES.

7. Hašovacie funkcie.

8. Infiltrácie škodlivým kódom.

9. Infraštruktúra verejného kľúča (PKI).

 

Špecifikácia projektov bude obsahovať:

1. Zoznam vybratých oblastí témy, ktoré plánujete analyzovať.

2. Detailný opis problémov, ktoré plánujete analyzovať.

3. Zoznam vybratých otázok, na ktoré sa budete snažiť odpovedať.

4. Návrh obsahu Vašej záverečnej správy.

5. Časový plán vrátane priebežných cieľov, ktoré dosiahnete v dátume priebežnej kontroly.

6. Zoznam základných použitých prameňov.

7. Všetko, čo považujete za dôležité.

 

Hodnotenie:

Študent vypracuje a odovzdá špecifikáciu projektu (maximálne 4 body), prednesie dve správy o dosiahnutom progrese (maximálne 3 body za každú správu), po odprezentovaní prezentáciu odovzdá cvičiacemu (pošle emailom)  a odovzdá vypracovaný analytický projekt (maximálne 10 bodov). Za analytický projekt môže poslucháč získať až 20 bodov. Hodnotenie sa bude vykonávať s granularitou 0,5 boda. Nedochvílnosť sa bude penalizovať. Na úspešné absolvovanie cvičení a pripustenie ku skúške musí študent dosiahnuť z cvičení aspoň 11 bodov.

 

Harmonogram

V prvom a druhom týždni semestra si študent vyberie tému analytického projektu a môže s cvičiacim prekonzultovať obsah témy. V treťom týždni semestra študent odovzdá cvičiacemu v papierovej forme špecifikáciu analytického projektu. Počnúc štvrtým týždňom semestra budú poslucháči určených skupín v Laboratóriu počítačovej bezpečnosti (LPB, miestnosť 1.25) prezentovať na cvičení o dosiahnutom progrese. Na prezentáciu progress report si poslucháči pripravia prezentácie v Powerpointe, prezentácia každého poslucháča bude trvať 15 minút. (V Laboratóriu počítačovej bezpečnosti je k dispozícii dataprojektor a prezentačný počítač.) V dvanástom týždni semestra (v zápočtovom týždni)  študenti odovzdajú vypracovaný projekt v elektronickej forme, ktorý bude v rozsahu aspoň 20 strán A4.

 

Týždeň

Pondelok od 14.00

Pondelok od 16.00

Štvrtok od 13.00

Štvrtok od 15.00

LPB(1.25), skupina

činnosť

LPB(1.25), skupina

činnosť

LPB(1.25), skupina

činnosť

LPB(1.25), skupina

činnosť

1.

1,2,3,4

konzultácie

5,6,7,8

konzultácie

9,10,11,12

konzultácie

13,14,15,16

konzultácie

2.

1,2,3,4

konzultácie

5,6,7,8

konzultácie

9,10,11,12

konzultácie

13,14,15,16

konzultácie

3.

1,2,3,4

odovzdanie špecifikácie

5,6,7,8

odovzdanie špecifikácie

9,10,11,12

odovzdanie špecifikácie

13,14,15,16

odovzdanie špecifikácie

4.

1

progress report

5

progress report

9

progress report

13

progress report

5.

2

progress report

6

progress report

10

progress report

14

progress report

6.

3

progress report

7

progress report

11

progress report

15

progress report

7.

4

progress report

8

progress report

12

progress report

16

progress report

8.

1

progress report

5

progress report

9

progress report

13

progress report

9.

2

progress report

6

progress report

10

progress report

14

progress report

10.

3

progress report

7

progress report

11

progress report

15

progress report

11.

4

progress report

8

progress report

12

progress report

16

progress report

12.

odovzdanie projektov

odovzdanie projektov

odovzdanie projektov

odovzdanie projektov

 

 

Týždeň

Piatok od 8.00

Piatok od 10.00

LPB(1.25), skupina

činnosť

LPB(1.25), skupina

činnosť

1.

17,18, 19, 20

konzultácie

21, 22, 23, 24

konzultácie

2.

17,18, 19, 20

konzultácie

21, 22, 23, 24

konzultácie

3.

17,18, 19, 20

odovzdanie špecifikácie

21, 22, 23, 24

odovzdanie špecifikácie

4.

17

progress report

21

progress report

5.

18

progress report

22

progress report

6.

19

progress report

23

progress report

7.

20

progress report

24

progress report

8.

17

progress report

21

progress report

9.

18

progress report

22

progress report

10.

19

progress report

23

progress report

11.

20

progress report

24

progress report

12.

odovzdanie projektov

odovzdanie projektov

 

Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc., prednášateľ