“Vznik Fakulty informatiky treba privítať

a oceniť , že STU ako prvá univerzita na Slovensku našla odvahu v tomto smere.“, konštatuje prof. Ing. Pavol NÁVRAT, PhD., ktorý je od začiatku februára novým vedúcim

Katedry informatiky a výpočtovej techniky FEI. V súvislosti s nástupom do funkcie, ale aj s prípravami na vznik Fakulty informatiky sme ho požiadali o rozhovor.

Pán profesor, vo februári ste prevzali vedenie Katedry informatiky a výpočtovej techniky FEI a takisto Vedecko-pedagogickej rady študijného odboru Informatika po prof. Ľ. Molnárovi, novom rektorovi STU. S akými predstavami ste sa ujali nových funkcií?

Mojou predstavou je nadviazať na všetko pozitívne – a je toho mnoho – čo sa profesorovi Molnárovi podarilo s katedrou doteraz dosiahnuť. Koniec koncov, až donedávna som niesol časť zodpovednosti ako jeho zástupca.

Ak môžem formulovať predstavu širšie a s istou perspektívou, mojou predstavou je budovanie univerzitného pracoviska, ktoré rozvíja poznanie v oblasti informatiky. Táto predstava zahŕňa výskum v širokom spektre vedeckých problémov od otázok pokroku v informačnej, výpočtovej a komunikačnej technike, cez problémy tvorby programových a informačných systémov, až po otázky umelej inteligencie, rôznych modelov neurónových sietí a podobne. V mojej predstave je kľúčovým partnerom študent. Máme mnoho veľmi šikovných a zanietených študentov. Chcem, aby sme naše úsilie orientovali na študentov.

Po nástupe ste zmenili organizačnú štruktúru katedry a zriadili dve oddelenia. Čo bolo hlavnou motiváciou zmeny?

Sprehľadnenie zodpovednosti za rozvíjanie hlavných oblastí informatiky. Katedra v súčasnosti orientuje svoj výskum a poskytuje vzdelávanie najmä v dvoch zameraniach v rámci informatiky: softvérové inžinierstvo a počítačové systémy a siete.

Ako katedra dokáže zabezpečovať úlohy súvisiace s výučbou v odbore Informatika?

Pred niekoľkými rokmi sme dosiahli situáciu, keď na katedre pracovalo vyše 60 pracovníkov. Je pravda, že stav sa prakticky neustále mení. Počet učiteľov, ktorí v predchádzajúcich rokoch z rôznych dôvodov odišli, prevyšuje momentálne počet učiteľov, ktorí prišli. Katedra sa snaží možné dôsledky tohto vývoja – napríklad “hrozbu“ znižovania počtu študentov – minimalizovať v záujme nie ani tak svojom, ako v záujme samotných študentov, fakulty a univerzity. Informatici majú perspektívu na univerzite i mimo nej, a preto aj viacero odborníkov z katedry odišlo. Na druhej strane je informatika kľúčová v perspektíve našej, a zrejme aj každej inej univerzity. Ba čo viac, náročnosť výziev, ktoré pred nami stoja, sa zvyšuje takpovediac každým dňom. Všimnime si len nedávno zverejnený zámer nemeckej vlády zvýšiť v oblasti informatiky počet pracovných povolení pre zahraničných odborníkov.

Na katedre hľadáme cesty výrazného zefektívňovania výučby. Pri dodržiavaní požiadaviek na kvalitu je to veľmi náročné. Už len presadzovanie napríklad nových foriem samostatnej praktickej práce a zvýšenia úlohy projektov je na našej fakulte a aj univerzite otázkou, ku ktorej postoje zďaleka nie sú jednoznačné. Chcem však podčiarknuť, že požiadavky na vysokú kvalitu sú prvoradé, a to čo sme dosiahli, chceme ďalej rozvíjať.

Informatika na FEI STU sa podrobila medzinárodnej akreditácii. Ako hodnotíte jej výsledky?

Študijný odbor Informatika získal akreditáciu aj pre bakalársku, aj pre inžiniersku úroveň štúdia. Akreditáciu robila Institution of Electrical Engineers, sídliaca v Londýne. Má poverenie akreditovať študijné odbory v širokom spektre odborov elektrotechnického, elektronického, počítačového a softvérového inžinierstva. Samozrejme si u nej akreditujú štúdiá britské vysoké školy, ale zoznam akreditovaných odborov zahŕňa mnoho príkladov aj z iných krajín. Mimochodom, zo strednej a východnej Európy sú, okrem nás, iba dva: v Budapešti a v Sofii. Dôležité je však aj to, že akreditácia získaná od IEE spadá pod tzv. Washingtonskú dohodu o vzájomnom uznávaní akreditácií, čím sa rozširuje napríklad aj na celý severoamerický a austrálsky kontinent. .

Akreditáciu prisudzuje IEE najviac na päť rokov. My sme získali akreditáciu pre Informatiku vo všetkých troch výberových blokoch: Softvérové inžinierstvo, Počítačové systémy a siete a Telekomunikácie (zabezpečuje najmä Katedra telekomunikácií FEI). Akreditácia platí pre študentov, ktorí nastupujú na štúdium v rokoch 1997 až 2001. Náš absolvent s titulom Bc. spĺňa podmienky pre BEng (Hons) a náš absolvent s titulom Ing. spĺňa podmienky pre MEng a následne aj pre CEng..

Ako hodnotíte materiálové vybavenie katedry? Čo by bolo potrebné získať, aby sa naplnili vaše predstavy?

Materiálové vybavenie katedry sa nedá celkom oddeliť od vybavenia fakulty. Čiže ak hovoríme o výučbe v informatike, zodpovednosť Fakulty elektrotechniky a informatiky za materiálové vybavenie výučby informatiky je nepopierateľná. Asi najviac nám chýba viac fakultných laboratórií, vrátane veľkokapacitných laboratórií s rádovo stovkami pracovných staníc pripojených na internet.

Na druhej strane nepopieram našu spoluzodpovednosť už aj preto, že sme súčasťou fakulty. V súčasnosti sa napríklad ukončuje realizácia viacerých veľkorysých zámerov, pre ktoré sa nám podarilo získať také významné firmy, ako sú Compaq, SWH, Sun, Oracle a Cisco. Už tradične podporuje našich študentov Tatra banka.

Pripravuje sa vznik Fakulty informatiky. Akú úlohu v tomto procese zohrá vaša katedra?

Vznik Fakulty informatiky treba privítať a oceniť, že STU ako prvá univerzita na Slovensku našla odvahu v tomto smere. Slovensko aspoň jednu takúto fakultu potrebuje.

Katedra ako pracovisko, ktoré už mnoho rokov nesie zodpovednosť za informatiku na našej univerzite, sa prirodzene hlási k tomuto zámeru.

Katedra víta, že sa bude môcť spolupodieľať na takomto ambicióznom, ale pre našu univerzitu určite kľúčovom projekte. Vznik FI je pozvaním aj pre iných. Chceme spolupracovať s každým, kto môže prispieť k rozvíjaniu nejakej stánky metodologickej bázy informatiky v širšom chápaní jej významu.

Takto vytvorená FI bude iste spolupracovať so všetkými fakultami STU.

S prianím, aby sa veľkorysé zámery splnili v čo najkratšom čase za rozhovor ďakuje

Milan Kolesár