Plagiátorstvo a odpisovanie


Prisvojenie cudzej práce a prezentovanie ako vlastnej – označované ako plagiátorstvo – je neprípustnou praktikou.

V prípade zistenia plagiátorstva a odpisovania na testoch, budú vykonané najprísnejšie možné opatrenia v súlade s platnými predpismi. Tieto opatrenia sa uskutočňujú v rámci predmetu a v rámci disciplinárneho konania.

Opatrenia v rámci predmetu

Odpisovanie na teste konanom v priebehu výučby má za následok vylúčenie z testu a jeho hodnotenie počtom nula bodov.

Odpisovanie na skúške má za následok vylúčenie zo skúšky a hodnotenie študenta známkou FX.

Odovzdanie projektu, ktorý obsahuje cudzie časti bez uvedenia zdroja predstavuje neakceptovateľné odovzdanie projektu. Ak je odovzdanie vlastného projektu stanovené ako podmienka absolvovania predmetu, plagiátorstvo v hociktorej jeho časti má za následok hodnotenie študenta známkou FX.

Disciplinárne konanie

O každom prípade plagiátorstva a odpisovania bude informovaný dekan fakulty so žiadosťou o prerokovanie disciplinárneho priestupku.

Disciplinárny priestupok sa rieši pred disciplinárnou komisiou fakulty. Za disciplinárny priestupok disciplinárna komisia podľa Študijného poriadku STU má možnosť navrhnúť dekanovi, aby príslušnému študentovi udelil pokarhanie, podmienečne ho vylúčil zo štúdia alebo ho vylúčil zo štúdia.

Ako sa vyhnúť plagiátorstvu a odpisovaniu

Vyhnutie sa plagiátorstvu a odpisovaniu vyžaduje aktívny prístup. Rozsiahly rozbor možno nájsť napríklad v Avoiding Plagiarism (UC Davis). Niektoré rady ako sa vyhnúť plagiátorstvu a odpisovaniu:Valentino Vranić
vranic at stuba.sk