Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2008/09

Skúška


Spôsob hodnotenia

Na základe súčtu bodov za semester a skúšku bude podľa platnej stupnice vypočítaná známka. V prípade potreby hodnotenie bude upravené tak aby rozloženie známok zodpovedalo rozloženiu stanovenom vyhláškou MVŠ (Príloha 4 k vyhláške Ministerstva školstva o kreditovom štúdiu a v súlade s európskym systémom transferu kreditov ECTS), ktoré je dostupné v študijnom programe.

Výsledky budú zverejnené prostredníctvom AIS-u.

Riadny termín

Otázky a odpovede sú dostupné tu:

Otázka 17 bola hodnotená podľa nasledujúceho kľúča (max. 5 b):

 1. uvedenie tried — 2 b
 2. uvedenie generalizácie — 1 b
 3. uvedenie agregácie — 1 b
 4. uvedenie asociačnej roly — 1 b
 5. uvedenie aspoň jednej závislosti («use» alebo bez stereotypu) — 1 b

V otázke 18 bolo potrebné uplatniť vzor Visitor. Otázka bola hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

 1. základná implementácia súborov a spôsobov šifrovania — 4 b
 2. oddelenie súborov (element) od spôosobov šifrovania (návštevník) — 3 b
 3. dodržanie princípu otvorenosti a uzavretosti kódu z hľadiska pridávania spôosobov šifrovania a súborov — 3 b
 4. dodržanie zapuzdrenia — 1 b
 5. vysvetlenie a príklad použitia (k správnej implementácii) — 1 b

Opravný termín

Test a riešenia otázok sú dostupné tu.

Otázka 17 bola hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

 1. uvedenie tried (aj s operáciami) — 2 b
 2. uvedenie generalizácie — 1 b
 3. uvedenie agregácie — 2 b

V otázke 18 bolo potrebné korektne aplikovať dedenie a prekonávanie, a pritom dodržať Liskovej princíp substitúcie. Otázka bola hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

 1. základná implementácia tried (vrátane prekonávania) — 4 b
 2. dodržanie LSP (obdĺžnik–štvorec) — 3 b
 3. klientsky kód — 2 b
 4. dodržanie zapuzdrenia — 1 b
 5. vysvetlenie — 2 b


Valentino Vranić
vranic at fiit.stuba.sk