Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2009/10

Skúška


Spôsob hodnotenia

Na základe súčtu bodov za semester a skúšku bude podľa platnej stupnice vypočítaná známka. V prípade potreby hodnotenie bude upravené tak aby rozloženie známok zodpovedalo rozloženiu stanovenom vyhláškou MVŠ (Príloha 4 k vyhláške Ministerstva školstva o kreditovom štúdiu a v súlade s európskym systémom transferu kreditov ECTS), ktoré je dostupné v študijnom programe.

Výsledky budú zverejnené prostredníctvom AIS-u.

Riadny termín

Otázky a odpovede sú dostupné tu:

Riešenie úlohy 18 spočívalo v aplikácii návrhového vzoru Visitor na oddelenie finančných produktov (element) od kritérií výpisu stavu (návštevník).

Otázka bola hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

Pri hodnotení obidvoch časti bolo zohľadnené poskytnuté vysvetlenie (vrátane príkladu použitia) a zodpovedajúci diagram tried vo výške približne 10–20 % hodnotenia príslušnej časti.

Opravný termín

Otázky a odpovede sú dostupné tu.

Riešenie úlohy 18 spočívalo v aplikácii návrhového vzoru Visitor na oddelenie entít, ktoré vykazujú výskumné ukazovatele (element), od výpisu týchto ukazovateľov (návštevník).

Otázka bola hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

Pri hodnotení obidvoch časti bolo zohľadnené poskytnuté vysvetlenie (vrátane príkladu použitia) a zodpovedajúci diagram tried vo výške približne 10–20 % hodnotenia príslušnej časti.Valentino Vranić
vranic at fiit.stuba.sk