Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2012/13

Skúška


Riadny termín

Rozmiestnenie na riadnom termíne skúšky 11. júna o 8.30 je nasledujúce (podľa priezviska):

Otázky a odpovede z riadneho termínu skúšky sú dostupné tu:

Riešenie úlohy 13 spočíva v aplikácii návrhového vzoru Observer. Hlavná postava je reprezentovaná abstraktnou triedou alebo rozhraním a hrá rolu Subject, od ktorej je odvodený jediný konkrétny typ postavy. Vec je reprezentovaná abstraktnou triedou alebo rozhraním a hrá rolu Observer, od ktorej sú odvodené konkrétne druhy vecí. Energia postavy je reprezentovaná príslušným atribútom (napr. int). V metóde, ktorá slúži na úpravu energie, sa aktivuje notifikácia všetkých registrovaných vecí, ktoré následne upravia svoju účinnosť reprezentovanú príslušným atribútom (napr. enum alebo Boolean).

Otázka bola hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

Pri hodnotení obidvoch časti bude zohľadnené poskytnuté vysvetlenie (vrátane príkladu použitia) a zodpovedajúci diagram tried vo výške približne 10–20 % hodnotenia príslušnej časti.

Opravný termín

Otázky a odpovede z opravného termínu skúšky sú dostupné tu:

Riešenie úlohy 13 spočíva v aplikácii návrhového vzoru Strategy. Zoznam textových položiek je reprezentovaný triedou, ktorá hrá rolu Context. Táto trieda poskytuje všeobecné filtrovanie vo forme jednej svojej metódy. Všeobecné filtrovanie len uplatňuje poskytnutý spôsob filtrovania poskytnutý pri aktivácii filtrovania (prípadne pri vytvorení zoznamu položiek). Každý spôsob filtrovania, čo je vlastne rola ConcreteStrategy, je implementovaný ako trieda odvodená od spoločného rozhrania spôsobu filtrovania (prípadne od abstraktnej triedy), teda od roly Strategy. Samotné kritérium filtrovania je implementované ako metóda triedy spôsobu filtrovania (predpísaná spoločným rozhraním), ktorá vracia true, ak daná položka kritérium spĺňa.

Otázka bola hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

Pri hodnotení obidvoch časti bude zohľadnené poskytnuté vysvetlenie (vrátane príkladu použitia) a zodpovedajúci diagram tried vo výške približne 10–20 % hodnotenia príslušnej časti.Valentino Vranić
vranic at fiit.stuba.sk