Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2006/2007

Semestrálny test


Termín

Semestrálny test bude v siedmom týždni semestra, 27. marca o 19.00.

Opravný termín nie je. Podľa predpisov fakulty, pre študentov, ktorí sa z oprávnených dôvodov nezúčastnia testu, bude náhradný termín, ale len ak tieto dôvody schváli prodekanka pre vzdelávanie. Žiadosti sa podávajú na študijnom oddelení do troch dní odo dňa neprítomnosti.

Na teste budú len otázky s výberom odpovede. Otázky sa budú týkať prvých šesť prednášok.

Test a riešenia

Test a riešenia otázok sú dostupné tu:

Zverejnené verzie testov sú vrátane opravy skupinovej zátvorky v definícii metódy f() na obrázku, ktorú som vysvetlil počas testu. Táto metóda omylom bola uvedená ako f{).

Oprava riešení

V dôsledku zle formulovanej otázky A11/B8 sa ako správna bude uznávať aj odpoveď „vznikne výnimka“, t.j. platia odpovede:

Chyba je v nezohľadnení priority operátorov pri pretypovaní v predposlednom riadku kódu. V dôsledku tejto chyby kód nie je možné preložiť a výnimka v skutočnosti nevznikne, ale odpoveď „vznikne výnimka“ predstavuje jedinú možnosť ako vyjadriť, že v kóde je chyba. Otázka nebola zameraná na prioritu operátorov, ale na polymorfizmus, takže sa bude uznávať aj odpoveď, ktorá by platila keby pretypovanie bolo v poriadku. Výber niektorej zo zvyšných troch odpovedí poukazuje na nepoznanie polymorfizmu.

Hodnotenie

Hodnotenie testu je zverejnené. Výsledky sú uvedené pod identifikačnými číslami Akademického informačného systému (AIS). Scoje číslo môžete zistiť v AIS.

V tabuľke je uvedený počet správných odpovedí na otázky. Výsledné hodnotenie bolo v súlade so Študijným programom normalizované navýšením o 10 %, aby hodnotenie zodpovedajúce známke A, čo je po prepočte 14,1 b (94 % z maximálneho počtu bodov) a viac, dosahovalo príbližne 10 % študentov.

V prípade nejasnosti s hodnotením, po sviatkoch ma kontaktujte elektronickou poštou alebo sa príďte osobne.

Náhradný test a riešenia

Náhradný test a riešenia otázok sú dostupné tu.Valentino Vranić
vranic at fiit.stuba.sk