Programovacie jazyky

Nie nadarmo sa hovorí:

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.”

Práve pre rozšírenie svojich vedomostí, ako aj s cieľom uľahčiť vám rozhodovanie pri výbere programovacieho jazyka je vytváraná táto pavučinová stránka. Pri každom uvedenom programovacom jazyku sú okrem jeho stručnej charakteristiky pripojené aj niektoré užitočné odkazy.


Objektovo orientované jazyky Procedurálne jazyky Funkcionálne jazyky Jazyky pre logické programovanie
          ObjectiveC
1986  C++
1986  Eiffel
1991  Python
1991  Self
1995  Java
1995  JavaScript
1995  PHP
1995  Ada 95
2000  C#
 
1957  Fortran
1960  COBOL
1964  BASIC
1972  C
1978  AWK
1979  Rexx
1983  Ada
1988  Tcl/Tk
 
1960  Lisp
1962  APL/J
1973  ML (Standard ML)
1983  Sisal
1986  Miranda (tm)
1990  Haskell
 
1973  Prolog
 Objektovo orientované jazyky

 • C++

  Programovací jazyk C++ je výsledkom evolúcie jazyka C. Zachováva si vlastnosti jazyka C (prenosnosť, efektívnosť), pričom ponúka výhody objektovo orientovaných jazykov.

  Užitočné odkazy:
  Nebo programátorov
 • C# (Csharped)

  C# je nový programovací jazyk od Mikrosoftu. C# ej odvodený z C++, ale podobá a na Javu a taktiež má niečo z Delphi. Snáď hlavným podnetom pre jeho vznik bol príchod .NET platformy (a konkurencia Javy).

  Užitočné odkazy:
  C# Corner
 • Java

  Java je objektovo orientovaný programovací jazyk vytvorený firmou Sun Microsystems. Programovanie v Jave je založené na "Java virtual machine" a "Java API". Hlavnou výhodou Javy je jej platformová nezávislosť a bezpečnosť. Pozor, na rozdiel od JavaScriptu je Java kompilovaný jazyk.

  Užitočné odkazy:
  Zdroj Java(tm) technológie
 • ObjectiveC

  Objective-C je kompilovaný programovací jazyk, ktorý má základy v C, C++ a Smalltalku. Objective-C tvorí nadmnožinu ANSI C (na rozdiel od C++) s črtami Smalltalku (zasielanie správ). Pre Objective-C je ďalej typické aj dynamické určovanie typov a možnosť pridávania tried a typov za behu programu.

  Užitočné odkazy:
  Niečo málo (alebo aj viac) o Objective-C
  ObjectiveC na GNUstep
 • JavaScript

  JavaScript je objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorý patrí medzi najčastejšie využívané skriptovacie jazyky na strane klienta. Využíva sa najmä na kontrolu údajov z dotazníkov, či na zvýšenie interaktivity pavučinových stránok.

  Užitočné odkazy:
  Domovská stránka(UK)
  Domovská stránka(SK)
 • PHP (Personal Home Pages)

  PHP je výkonný objektovo orientovaný skriptovací jazyk používaný na strane servera. Programy jazyka PHP sa vpisujú priamo do HTML kódu. PHP sa využíva na generovanie dynamických HTML stránok. Jeho nespornou výhodou je jednoduchá syntax podobná programovaciemu jazyku C, ako aj podpora rôznych databázových serverov (MySQL, PostgresSQL, Oracle a i.).

  Užitočné odkazy:
  Domovská stránka(SK)
  Domovská stránka(SK)
 • Python

  Python je jednoduchý, objektovo orientovaný programovací jazyk. Prednosťou tohto jazyka je práca s vysoko-úrovňovými údajovými typmi, či dynamické určovanie typov premenných. Python je voľne šíriteľný programovací jazyk, vďaka čomu je na Internete dostupných množstvo knižníc pre najpoužívanejšie platformy (UNIX, Windows). Výhodou programovacieho jazyka Python je možnosť rozširovania jeho interpretu o nové funkcie, alebo typy jednoduchým pridaním modulu naprogramovaného v jazyku C/C++.

  Užitočné odkazy:
  Domovská stránka
 • Eiffel

  Eiffel je čistý objektovo orientovaný jazyk. Eiffel je založený na objektovo orientovanom programovaní a kontrole (spracovaní) kódu kompilátorom pre určenie vzťahu tried. Eiffel umožňuje viacnásobné a opakované dedenie, abstraktné triedy a zhluky tried. Eiffel podporuje dynamické určovanie typov (aj objektov), stále (perzistentné) objekty, "garbage collector". Eiffel je možné rozširovať o moduly napísané v iných jazykoch.

  Užitočné odkazy:
  Začíname s Eiffel-om (An Invitation to Eiffel)
 • Self

  Self je objektovo orientovaný programovací jazyk. Základné črty Selfu vychádzajú zo Smalltalk-u. Teda všetko v Selfe je objekt - aj samotný program, ktorý je tvorený z blokov (objektov). Ako aj Smalltalk je Self beztypovým jazykom. Self však nemá triedy, ale podporuje priamočiarejšie dedenie na úrovni objektov. Navyše je Self omnoho jednoduchší ako Smalltalk. Stále však platí, že raz vidieť je viac ako stokrát počuť.

  Užitočné odkazy:
  Domovská stránka (Sun)
 • Ada 95

  Ada 95, ako už napovedá názov, je novšia verzia jazyka Ada (Ada 83). Ada 95 obsahuje naviac niektoré nové črty, ako napr. podporu objektov.

  Užitočné odkazy:
  Referenčná príručka Ada95
  Odporúčania pre programátorov

Procedurálne jazyky

 • C

  Jazyk C je univerzálny programovací jazyk, ktorého počiatky siahajú do konca sedemdesiatych rokov. Jazyk C pracuje priamo len so základnými dátovými typmi (číslo, znak). Vďaka štandardu ANSI C sú programy napísané v tomto jazyku prenositeľné na ľubovoľnú platformu s minimálnymi zmenami zdrojového kódu.

  Užitočné odkazy:
  Nebo programátorov
 • Fortran (FORmula TRANslation)

  Fortran bol pôvodne procedurálny programovací jazyk. Súčasný Fortran už podporuje prácu s objektmi. Aj keď Fortran vznikol už v 50-tych rokoch minulého storočia, stále sa hojne využíva vďaka množstvu existujúcich knižníc. Fortran sa využíva hlavne na vedecké výpočty. Pre fortranovský program je typické prísne formátovanie programu a hojné využitie príkazu GOTO.

  Užitočné odkazy:
  Spoločnosť Fortran
 • COBOL (COmmon Business-Oriented Language)

  Cobol je programovací jazyk určený pre jednoduché výpočty nad väčším množstvom údajov. Cobol zaviedol vo svojej dobe do programovacích jazykov štruktúru záznamu (record). Jeho nespornou výhodou je formu programov, ktorá je pomerne blízka prirodzenému jazyku.

  Užitočné odkazy:
 • BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)

  BASIC je pôvodne kompilovaný procedurálny jazyk (Dartmouth BASIC), aj keď väčšina z používaných dialektov je interpretovaná. Basic je vhodný pre študentov a začínajúcich programátorov a preto sa využíva pri výučbe. S BASIC-om a jeho novšou verziou (Visual BASIC) sa stretnete najmä pod os Win... .Visual BASIC podporuje už samozrejme prácu s objektmi a má niektoré ďalšie črty moderných programovacích jazykov.

  Užitočné odkazy:
 • Ada

  Ada je univerzálny programovací jazyk vyvinutý v roku 1979 Janom Ichbiahom a tímom a tímom okolo firmy Honeywell (v 83 vznikla ISO norma) na objednávku amerického ministerstva obrany. Štandardizovaný jazyk nesie meno Ada 95. Aj vďaka veku je Ada vhodná na vytváranie väčších aplikácii. Po Internete je určite prístupné množstvo odladených modulov. Okrem iného Ada podporuje paralelné programovanie, objektovo orientované programovania (Ada 95). Programy v tomto jazyku sú podobné tým napísaným v Pascale.

  Užitočné odkazy:
  Domovská stránka
 • AWK (Aho, Weinberger, Kernighan)

  AWK je interpretovaný jazyk známy z UNIX-ovského prostredia. Jeho veľkou výhodou je syntax podobná C-čku, voľnosť pri práci s premennými (bez deklarácie premenných, implicitné určovanie typov). AWK podporuje prácu s regulárnymi výrazmi, asociatívnymi poliami. Vďaka týmto črtám je AWK vhodné pre rýchle písanie menších programov na spracovanie textových súborov.

  Užitočné odkazy:
 • Tcl/Tk (Tool Command Language)

  Interpretovaný programovací jazyk Tcl je určený najmä pre vytváranie príkazov na zabudovanie do interaktívnych programov. Spolu so sadou grafických nástrojov Tk (Tk toolkit) vytvára jazyk Tcl vhodný nástroj na vytváranie grafických rozhraní pod UNIX-ovskou platformou. V súčasnosti je Tcl prístupné aj pod ďalšími platformami, čo z neho robí užitočný jazyk pre tvorbu multiplatformových aplikácii.

  Užitočné odkazy:
 • Rexx (Restructured EXtended eXecutor)

  Rexx je procedurálny programovací jazyk určený na písanie makier pre väčšie systémy. Rexx je pôvodne určený pre UNIX, ale v súčasnosti je rozšírený aj na ďalšie platformy.

  Užitočné odkazy:

Funkcionálne jazyky

 • Haskell

  Haskell je príkladom čisto funkcionálneho jazyka. Ako väčšina funkcionálnych jazykov, aj haskell je založený na použití lambda foriem (lambda calculus). Mimochodom meno Haskell zdedil po Haskell Brooks Currym. Jeho práce sú pokladané za základ funkcionálnych programovacích jazykov.

  Užitočné odkazy:
  Domovská stránka
 • Lisp (LISt Processor)

  Lisp je funkcionálny programovací jazyk, čo znamená, že program v lispe je množina funkcií komunikujúcich predávaním hodnôt. Lisp, ako už napovedá názov tohoto programovacieho jazyka (LISt Processor - spracovateľ zoznamov), je programovací jazyk vhodný na spracovanie zoznamov. Celý program v lispe je vlastne zoznam.

  Užitočné odkazy:
  Domovská stránka
  Možnosti využitia lispu
 • APL/J (A Programming Language)

  Vytvorený pôvodne pre zápis matematických algoritmov. Dlho ním aj bol, ale okolo roku 1964 sa dočkal prvej implementácie (APL\360). APL nie je čistým funkcionálnym jazykom. APL využíva neštandardné znaky (Ś„ľ Ş ’ľ), využíva dynamické určovanie typov, binárne infixové operácie, alebo unárne prefixové. Na rozdiel od dobrých zvykov sa výrazy vyhodnocujú sprava doľava a z riadiacich štruktúr (cykly) tu nájdete len vetvenie.

  Užitočné odkazy:
  Záujmová skupina APL/J pri ACM
  Odborný časopis Britskej APL spoločnosti
 • ML (Standard ML)

  ML je rodina jazykov zameraných prevažne na funkcionálne programovanie. Do tejto množiny patria jazyky ako Standard ML, CAML, CAML Light.

  Užitočné odkazy:
 • Miranda (tm)

  Miranda je čisto funkcionálny jazyk s volnejšou sémantikou. Miranda bol prvý funkcionálny jazyk určený nie pre výuku, ale ako komerčný produkt. Miranda sa teda používala pri implementácii väčších komerčných systémov. V Mirande je dokonca napísaný aj operačný systém KAOS.

  Užitočné odkazy:
  Domovská stránka
 • Sisal (Streams and Iteration in a Single Assignment Language)

  Sisal je čisto funkcionálny jazyk (program pozostáva len z definícii a volaní funkcií) s automatickým detekovaním a využívaním paralelizmov určený najmä pre vedecké výpočty. Novým používateľom Sysale môže pomôcť jeho jednoduchá syntax podobná Pascalu.

  Užitočné odkazy:

Jazyky pre logické programovanie

 • Prolog (PROgramming in LOGic)

  Prolog je interpretovaný logický programovací jazyk. Prolog je založený na predikátovom počte prvého rádu (len na hornových klauzulách). Základom programovania v prologu je substitúcia premenných, rekurzia a spätný chod. Prolog má svoje využitie najmä v systémoch umelej inteligencie.

  Užitočné odkazy:
  Prolog pre Internetový prehliadač
  Možnosti využitia prologu