Úvod

Lisp

Syntaktické vzory rekurzie

Programovacie schémy

Na najvyššej úrovni

Predikáty

 1. Príklad testatom
  Test, či sa zoznam skladá len z atómov na najvyššej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad parny-pocet
  Test, či má zoznam párny počet prvkov (nepoužívať funkciu LENGTH).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad neparny-pocet
  Test, či má zoznam nepárny počet prvkov (nepoužívať funkciu LENGTH).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad hladaj1
  Predikát na hľadanie aspoň jedného z dvoch zadaných prvkov na najvyššej úrovni v zozname.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 5. Príklad hladaj2
  Predikát na hľadanie dvoch zadaných prvkov na najvyššej úrovni v zozname (musia sa vyskytovať oba súčasne).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 6. Príklad testcislo
  Test, či daný zoznam obsahuje iba čísla, na najvyššej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 7. Príklad porovnaj
  Predikát (POROVNAJ zoznam význačný-prvok) na zistenie zhodnosti častí zoznamu naľavo a napravo od význačného-prvku.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 8. Príklad trojice
  Test, či zadaný zoznam reprezentuje postupnosť trojíc čísel ((1 2 4)(5 2 7)....) (nepoužívajte funkciu LENGTH).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 9. Príklad vyraz
  Test či zadaný s-výraz predstavuje aritmetický výraz: * každé číslo je aritmetický výraz * ak a1, a2 sú aritmetické výrazy, aj trojprvkové zoznamy (a1 + a2) (a1 - a2) (a1 * a2) (a1 div a2) sú aritmetické výrazy.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Počet

 1. Príklad spocitaj-cisla
  Funkcia, ktorá vráti počet tých prvkov zoznamu, ktoré sú číslami na najvyššej úrovni v zozname.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad spocitaj-atomy
  Vráti počet atómov v zadanom zozname na najvyššej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad rozdelasum
  Funkcia (POČÍTAJ-PRVKY zoznam význačný-prvok), ktorá vráti zoznam dvoch čísiel. Prvé číslo je počet prvkov naľavo od význačného-prvku, druhé napravo.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad vratmaxzoz
  Funkcia vráti počet prvkov najdlhšieho podzoznamu zadaného zoznamu na najvyššej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 5. Príklad cislavint
  Funkcia vráti počet prvkov zoznamu čísel, ktoré sú menšie ako daná dolná hranica alebo väčšie ako daná horná hranica.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Prvok zoznamu

 1. Príklad min
  Minimálny prvok postupnosti čísel.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad max
  Maximálny prvok postupnosti čísel.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad predposledny
  Funkcia, ktorá vráti predposledný prvok zoznamu.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad NTHCDR
  Funkcia, ktorá vráti n-tý CDR zoznamu. Ak n je 0 tak vráti pôvodný zoznam (NTHCDR 2 '(a b c d)) --> (c d).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 5. Príklad ltmax
  Funkcia vráti taký prvok postupnosti čísel, ktorý je menší ako zadané číslo a zároveň najväčší zo všetkých takýchto čísel.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 6. Príklad gtmin
  Funkcia vráti taký prvok postupnosti čísel, ktorý je väčší ako zadané číslo a zároveň najmenší zo všetkých takýchto čísel.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 7. Príklad my-get
  Napíšte vlastnú verziu funkcie GET (MY-GET). Použite funkciu SYMBOL-PLIST.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Pole

 1. Príklad pozicia
  Pozícia daného prvku v poli, ktoré sa reprezentuje postupnosťou postupností, kde jednotlivé prvky na najvyššej úrovni predstavujú riadky poľa.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad vratprvok
  Prvok poľa určený zadanými súradnicami x a y. Pole sa reprezentuje postupnosťou postupností, kde jednotlivé prvky na najvyššej úrovni predstavujú riadky poľa.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad rozmerpola
  Funkcia, ktorá vráti rozmer zadaného dvojrozmerného pola (x y). Pole sa reprezentuje zoznamom, ktorého prvky sú zoznamy (riadky pola).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad nahrad
  Nahradí prvok poľa určený súradnicami x,y zadaným prvkom. Pole sa reprezentuje postupnosťou postupností, kde jednotlivé prvky na najvyššej úrovni predstavujú riadky poľa.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 5. Príklad vytvor
  Funkcia vytvorí pole rozmerov x a y s počiatočnými hodnotami 0. Pole je reprezentované postupnosťou postupností, kde jednotlivé prvky na najvyššej úrovni predstavujú riadky poľa.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Tabuľka

 1. Príklad MYASSOC
  Nech S je postupnosť bodka-dvojíc, t.j. má tvar ((a1 . b1) (a2 . b2) ... (an . bn)). Definujte funkciu (ASSOC x S) tak, že vracia prvé bi, pre ktoré x = ai.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad keyin
  Test, či sa v zozname tvaru ((a1 . b1)(a2 . b2)...(an . bn)) nachádza na mieste ľavej časti niektorej bodka dvojice zadaný prvok.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad kluce
  Funkcia vráti zoznam (k1 k2 ...kn), ktorý vytvorí zo zadaného zoznamu ((k1 h1)(k2 h2)....(kn hn)).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad zrus
  Funkcia, ktorá zruší taký prvok zo zoznamu v tvare ((k1 . h1) ... (kn . hn)), ktorého ľavá časť je zhodná so zadaným s-výrazom.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Množina

 1. Príklad podmnoz
  Funkcia podmnožina, ktorá vráti T, ak sa všetky s-výrazy nachádzajúce sa v zadanom zozname na najvyššej úrovni nachádzajú v druhom zadanom zozname (množina sa reprezentuje zoznamom).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad vloz
  Vloží do usporiadanej postupnosti čísel zadané číslo tak, aby ostalo zachované usporiadanie. V prípade, že sa také číslo už v postupnosti nachádza vráti nezmenenú postupnosť (nepoužívať funkciu MEMBER).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad zluc
  Zlúči dve usporiadané postupnosti čísel do usporiadanej postupnosti, pričom nie je povolený viacnásobný výskyt prvkov.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad zrusmin
  Funkcia zruší z neusporiadanej postupnosti čísel minimum a vráti novú postupnosť.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 5. Príklad zrusmax
  Funkcia zruší z neusporiadanej postupnosti čísel maximum a vráti novú postupnosť.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Filter

 1. Príklad cislavint
  Funkcia, ktorá vráti prvky zadaného zoznamu čísel, ktoré sú menšie ako daná dolná hranica a väčšie ako daná horná hranica.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad except
  Všetky prvky zoznamu okrem posledného prvku.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad zrusn
  Zruší n-tý prvok zoznamu.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad firstk
  Prvých K prvkov zoznamu.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 5. Príklad restk
  Posledných K prvkov zoznamu.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 6. Príklad bezk
  Funkcia, ktorá vynechá prvých K prvkov zoznamu.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 7. Príklad postmn
  Postupnosť M-tého až N-tého prvku zadaného zoznamu.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 8. Príklad stred
  Nový zoznam bez prvého a posledného prvku.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 9. Príklad pozp
  Zoznam párnych výskytov prvkov (t.j. vráti druhý, štvrtý,... prvok zo zadaného zoznamu).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 10. Príklad pozn
  Zoznam nepárnych výskytov prvkov (t.j. vráti prvý, tretí,... prvok zo zadaného zoznamu).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 11. Príklad PRAVA-STRANA
  Funkcia (PRAVA-STRANA zoznam vyznacny-prvok), ktorá vráti nový zoznam, pozostávajúci z časti vstupného zoznamu vpravo od vyznacneho-prvku.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 12. Príklad LAVA-STRANA
  Funkcia (LAVA-STRANA zoznam vyznacny-prvok), ktorá vráti nový zoznam, pozostávajúci z časti vstupného zoznamu vľavo od vyznacneho-prvku.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 13. Príklad unique
  Definujte funkciu, ktorá vráti zoznam vytvorený zo zadaného zoznamu vylúčením každého takého prvku, ktorý sa ešte neskôr na najvyššej úrovni v zadanom zozname vyskytuje.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Zobrazenie

 1. Príklad zmen
  Funkcia vráti zoznam, ktorý vznikne zámenou všetkých výskytov prvku1 za prvok2 v zadanom zozname na najvyššej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad num2S
  Funkcia, ktorá všetky numerické atómy nahradí atómom 'NUM na najvyššej úrovni v zozname.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad num2N
  Funkcia, ktorá všetky nenumerické atómy nahradí číslom 0 na najvyššej úrovni v zozname.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad prehod
  Výmena prvkov v zozname po dvojiciach na najvyššej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 5. Príklad nasobs
  Funkcia, ktorá vráti zoznam čísel, ktoré sa vytvoria ako súčin postupne každého prvku zadaného zoznamu čísel a daného čísla.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 6. Príklad nasobz
  Funkcia, ktorá vytvorí zoznam čísel vynásobením vždy zodpovedajúcich prvkov dvoch vstupných zoznamov.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 7. Príklad sucetz
  Funkcia, ktorá vytvorí zoznam čísel sčítaním vždy zodpovedajúcich prvkov dvoch vstupných zoznamov.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 8. Príklad map
  Funkcia, ktorá dostane na vstup číslo a zoznam čísiel. Výstupom je zoznam, ktorý obsahuje jednotky práve na pozíciách, kde sa vo vstupnom zozname na najvyššej úrovni nachádza číslo rovnaké ako prvý argument. Na ostatných pozíciách sú nuly..
  Zadanie Ako začať Riešenie

 9. Príklad usporiadajv
  Funkcia vráti vzostupne usporiadaný vstupný zoznam čísel.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 10. Príklad usporiadajz
  Funkcia vráti zostupne usporiadaný vstupný zoznam čísel.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 11. Príklad vymenfl
  Funkcia, ktorá vymení prvý prvok zoznamu s posledným.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 12. Príklad rotp
  Funkcia, ktorá rotuje prvky zoznamu vpravo.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 13. Príklad rotl
  Funkcia, ktorá rotuje prvky zoznamu vľavo.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Iné

 1. Príklad poz0
  Funkcia, ktorá indikuje miesto výskytu prvej nuly v zozname, ak sa nula v zozname nenachádza vráti NIL.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad pozk
  Pozícia daného kľúča v zozname ((k1 . b1)...(kn . bn)).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad sucet
  Definujte funkciu pre sčítanie čísiel, ak predpokladáme, že náš funkcionálny jazyk pozná iba funkcie ADD1 (inkrementácia) a SUB1 (dekrementácia).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad sucin
  Definujte funkciu násobenia dvoch čísiel, ktorá vystačí s funkciami + a SUB1.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 5. Príklad sucetnm
  Funkcia, ktorá vráti súčet všetkých čísel od N po M.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 6. Príklad sum
  Výpočet súčtu štvorcov rozdielov jednotlivých prvkov dvoch zadaných postupností.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 7. Príklad matica
  Funkcia, ktorá vypíše na obrazovku maticu znakov '*', rozmery matice sa zadajú na vstupe.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 8. Príklad pripoj
  Pripojí prvok na koniec zoznamu.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 9. Príklad vlozza
  Pridá daný s-výraz za n-tý prvok zoznamu.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 10. Príklad vloz
  Vloží do usporiadanej postupnosti čísel zadané číslo tak, aby ostalo zachované usporiadanie.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 11. Príklad zrus
  Funkcia vráti zoznam, ktorý vznikne odstránením všetkých výskytov zadaného prvku na najvyššej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 12. Príklad zdvoj
  Vytvorenie zoznamu zdvojením každého prvku pôvodného zoznamu na najvyššej úrovni v zozname.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 13. Príklad obraz
  Funkcia, ktorá do zadaného zoznamu pridá jeho zrkadlový obraz, napr. zo zadaného zoznamu (a b c) vytvorí (a b c c b a).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 14. Príklad transponuj
  Vráti transponovanú maticu, t.j. riadky sú stĺpce a stĺpce sú riadky.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 15. Príklad fib
  Implementujte funkciu fib(n) = 1, ak n = 1 alebo 2 = fib(n-1) + fib(n-2) ak n > 2 urobte aj efektívnejšiu verziu, ktorá iba raz rekurzívne volá funkciu s rovnakými parametrami - pomocou ďalších parametrov.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Na ľubovolnej úrovni

Predikáty

 1. Príklad some
  Predikát na hľadanie aspoň jedného z dvoch zadaných prvkov na ľubovoľnej úrovni v zozname.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad both
  Predikát na hľadanie dvoch zadaných prvkov na ľubovoľnej úrovni v zozname (musia sa vyskytovať oba súčasne).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad everynum
  Test, či daný zoznam obsahuje na najnižšej úrovni iba čísla.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad everyat
  Test, či daný zoznam obsahuje na najnižšej úrovni iba symboly (nenumerické atómy).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 5. Príklad notnep
  Test, či sa v zozname nenachádza na ľubovoľnej úrovni žiadne nepárne číslo.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Počet

 1. Príklad pocetc
  Funkcia, ktorá vráti počet tých prvkov zoznamu, ktoré sú číslami na ľubovoľnej úrovni v zozname.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad poceta
  Vráti počet atómov v zadanom zozname na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad POCITAJ-ATOMY
  Funkcia (POČÍTAJ-ATÓMY zoznam význačný-prvok), ktorá vráti zoznam dvoch čísiel. Prvé číslo je počet atómov naľavo od význačného-prvku, druhé napravo; na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad maxzoz
  Funkcia vráti počet prvkov najdlhšieho podzoznamu zadaného zoznamu na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 5. Príklad interval
  Funkcia vráti počet prvkov zoznamu čísel na ľubovoľnej úrovni, ktoré sú menšie ako daná dolná hranica a väčšie ako daná horná hranica.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 6. Príklad maxdeep
  Funkcia, ktorá vráti maximálnu hĺbku binárneho stromu, ktorý reprezentuje daný s-výraz (atómy sú listy stromu a ostatné časti sú bodka dvojice s nasledovníkmi: CAR a CDR časť) (HLBKA '(A . B) -> 1, (HLBKA '((A B C D))) -> 5.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Prvok zoznamu

 1. Príklad maxc
  Maximálny prvok zoznamu (číslo); uvažujú sa čísla na všetkých úrovniach v zozname.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad minc
  Minimálny prvok zoznamu (číslo); uvažujú sa čísla na všetkých úrovniach v zozname.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad maxpc
  Maximálne párne číslo, pričom sa uvažujú atómy na všetkých úrovniach v zozname.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad ltmax
  Funkcia vráti prvé také číslo, ktoré sa nachádza na ľubovoľnej úrovni v zadanom zozname a je menšie ako zadané číslo a zároveň najväčšie zo všetkých takýchto čísel.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 5. Príklad gtmin
  Funkcia vráti prvé také číslo, ktoré sa nachádza na ľubovoľnej úrovni v zozname a je väčšie ako zadané číslo a zároveň najmenšie zo všetkých takýchto čísel.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 6. Príklad prvep
  Funkcia vráti prvé párne číslo nachádzajúce sa v zadanom zozname na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Iné

 1. Príklad inc
  Funkcia, ktorá pripočíta ku každému číselnému atómu na ľubovoľnej úrovni zoznamu číslo 1.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad zrusz
  Funkcia, ktorá zo zadaného zoznamu vytvorí zoznam s odstránenými všetkými vnútornými zátvorkami.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad obrat
  Obrátenie zoznamu na všetkých úrovniach.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad cisla
  Vráti zoznam pozostávajúci zo všetkých číselných prvkov zadaného s-výrazu (na všetkých úrovniach).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 5. Príklad atomy
  Funkcia, ktorá pre zoznam nájde množinu atómov, ktoré sa v ňom vyskytujú (množina = postupnosť atómov bez opakovania).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 6. Príklad interval
  Funkcia, ktorá vráti čísla zadaného zoznamu nachádzajúce sa na ľubovoľnej úrovni, ktoré sú menšie ako daná dolná hranica a väčšie ako daná horná hranica.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 7. Príklad odstran
  Funkcia vráti zoznam, ktorý vznikne odstránením všetkých výskytov zadaného prvku na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 8. Príklad zmen
  Funkcia vráti zoznam, ktorý vznikne zámenou všetkých výskytov prvku1 za prvok2 v zadanom zozname na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 9. Príklad num2S
  Funkcia, ktorá všetky numerické atómy nahradí atómom 'NUM na všetkých úrovniach v danom zozname.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 10. Príklad num2N
  Funkcia, ktorá všetky nenumerické atómy nahradí číslom 0 na všetkých úrovniach v danom zozname.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 11. Príklad prehod
  Výmena prvkov v zozname po dvojiciach na všetkých úrovniach.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 12. Príklad oznacc
  Funkcia, ktorá dostane na vstup zoznam čísiel. Výstupom je zoznam, ktorý obsahuje jednotky práve na pozíciách, kde sa vo vstupnom zozname na ľubovoľnej úrovni nachádza číslo. Na ostatných pozíciách sú nuly.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 13. Príklad dvojice
  Funkcia, ktorá vráti zoznam, kde na ľubovoľnej úrovni ponechá iba prvé dva prvky vnorených zoznamov (neplatí pre najvyššiu úroveň, kde sa počet prvkov nezmení).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 14. Príklad sucet
  Funkcia, ktorá spočíta všetky čísla v zadanom zozname na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 15. Príklad ARIT
  Funkcia, ktorá vyhodnotí aritmetický výraz zapísaný v infixe (ARIT '(2 + (3 * 4))) -> 14 (použite funkcionál FUNCALL).
  Zadanie Ako začať Riešenie

Prolog

Na najvyššej úrovni

Schéma Zobraz

 1. Príklad druha_mocnina
  Predikát druha_mocnina(Zaklad, Mocnina) sa splní, ak prvky zoznamu Mocnina sú druhou mocninou prvkov zoznamu Zaklad.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad preklad
  Predikát preklad(?Zoz1, Zoz2) sa splní, ak prvky zoznamu Zoz1 sú čísla a prvky zoznamu Zoz2 sú mená čísiel.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad porovnaj_vektory
  Predikát porovnaj_vektory(+Vektor1, +Vektor2) sa splní, ak vektor Vektor1(reprezentovaný prvkami zoznamu) je menší ako vektor Vektor2.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad sucin
  Predikát sucin(+Vektor, +Cislo, ?Vysledok) sa splní, ak vektor Vysledok je súčinom vektora Vektor a skalára Cislo.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Schéma Filter

 1. Príklad del_nuly
  Predikát del_nuly(+Zoz1, ?Zoz2) sa splní, ak zoznam Zoz2 obsahuje všetky prvky zoznamu Zoz1 okrem prvku 0.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad delete
  Predikát delete(+Prvok, +Zoznam, ?Vysledok) sa splní, ak zoznam Vysledok obsahuje všetky prvky zoznamu Zoznam bez výskytov prvého argumentu.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Schéma Hľadaj

 1. Príklad member
  Predikát member(+X, +List) sa splní, ak X je prvkom zoznamu List.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Schéma Redukcia

 1. Príklad suma
  Predikát suma(+List, ?Suma) sa splní, ak Suma je súčtom prvkov zoznamu List.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad max
  Predikát max(+X, +List) sa splní, ak X je maximálnym prvkom zoznamu List.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad min
  Predikát min(+X, +List) sa splní, ak X je minimálnym prvkom zoznamu List.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad card
  Predikát card(+Zoz, ?N) sa splní, ak zoznam ZozN prvkov.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Množiny

 1. Príklad Prienik
  Predikát prienik(+Mn1, +Mn2, +Vysledok) sa splní, ak zoznam Vysledok zodpovedá prieniku množín Mn1 a Mn2.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad Zjednotenie
  Predikát zjednot(+Mn1, +Mn2, +Vysledok) sa splní, ak zoznam Vysledok zodpovedá zjednoteniu množín Mn1 a Mn2.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad Rozdiel
  Predikát rozdiel(+Mn1, +Mn2, +Vysledok) sa splní, ak zoznam Vysledok zodpovedá rozdielu množín Mn1 a Mn2.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad Podmnožina
  Predikát podmn(+Mn1, +Mn2) sa splní, ak množina Mn1 je podmnožinou množiny Mn2.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Triedenie

 1. Príklad bubble
  Predikát bubble(+Zoz1, ?Zoz2) sa splní, ak Zoz2 vznikne zo zoznamu čísel Zoz1 tak, že sa jedným prechodom od začiatku zoznamu Zoz1 postupne vymieňajú každé dva vedľa seba stojace prvky, ktoré nie sú usporiadané vzostupne a ak sa takto vzniknutý zoznam nepodobá na pôvodý zoznam.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad bubble_sort
  Predikát bubble_sort(+Zoz1, ?Zoz2) sa splní, ak Zoz2 bude obsahovať čísla z číselného zoznamu Zoz1, usporiadané vzostupne. Úlohu riešte použitím algoritmu bubble sort.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad merge
  Predikát merge(+Zoz1, +Zoz2, ?Zoz3) sa splní, ak Zoz3 bude obsahovať čísla zo vzostupne usporiadaných zoznamov čísel (Zoz1, Zoz2), usporiadané tiež vzostupne.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad merge_sort
  Predikát merge_sort(+Zoz1, ?Zoz2) sa splní, ak Zoz2 bude obsahovať čísla z číselného zoznamu Zoz1, usporiadané vzostupne. Úlohu riešte použitím algoritmu merge sort.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 5. Príklad pivot
  Predikát pivot(+Zoz1, ?P) sa splní, ak P bude maximum z prvých dvoch rôznych čísel z číselného zoznamu Zoz1. Ak zoznam Zoz1 obsahuje len rovnaké čísla, alebo obsahuje menej ako dve čísla, predikát sa nesplní.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 6. Príklad split
  Predikát split(+Zoz1, ?Zoz2, ?Zoz3, +P) sa splní, ak Zoz2 bude obsahovať čísla zo zoznamu čísel Zoz1 menšie ako P, zoznam Zoz3 bude obsahovať čísla zo zoznamu čísel Zoz1 väčšie rovné P a poradie prvkov vo výsledných zoznamoch zostane zachované (ako v Zoz1).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 7. Príklad quick_sort
  Predikát quick_sort(+Zoz1, ?Zoz2) sa splní, ak Zoz2 bude obsahovať čísla z číselného zoznamu Zoz1, usporiadané vzostupne. Úlohu riešte použitím algoritmu quick sort.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Iné

 1. Príklad nepar
  Predikát nepar(+Zoz) sa splní, ak zoznam Zoz obsahuje nepárny počet prvkov.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad par
  Predikát par(+Zoz) sa splní, ak zoznam Zoz obsahuje párny počet prvkov.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad vloz
  Predikát vloz(+Zoz1, +Zoz2, ?Vysledok) sa splní, ak zoznam Vysledok zodpovedá zlúčeniu dvoch usporiadaných zoznamov čísiel Zoz1 a Zoz2, pričom prvky sa nesmú opakovať.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad outside
  Predikát outside(+M, +Zoz) sa splní, ak M nie je prvkom zoznamu Zoz.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 5. Príklad dupl
  Predikát dupl(+Zoz) sa splní, ak zoznam Zoz obsahuje duplikáty.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 6. Príklad viaz
  Predikát viaz(+Zoz) sa splní, ak zoznam Zoz neobsahuje voľné premenné.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 7. Príklad predposl
  Predikát predposl(+Zoz, ?Prvok) sa splní, ak Prvok je predposledný prvok zoznamu Zoz.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 8. Príklad opakuj
  Predikát opakuj(+Prvok, +Pocet, ?Vysledok) sa splní, ak sa v zozname Vysledok opakuje Prvok Pocet krát.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 9. Príklad bez_posl
  Predikát bez_posl(+Zoz, ?Vysledok) sa splní, ak zoznam Vysledok zodpovedá zoznamu Zoz bez posledného prvku.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 10. Príklad bez_tri
  Predikát bez_tri(+Zoz, ?Vysledok) sa splní, ak zoznam Vysledok zodpovedá zoznamu Zoz bez posledných troch prvkov.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 11. Príklad postfix
  Predikát postfix(?Zoz, ?Prvok, ?Vysledok) sa splní, ak zoznam Vysledok zodpovedá zoznamu Zoz s na koniec pripojeným Prvkom.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 12. Príklad prvych_k
  Predikát prvych_k(+Zoz, +K, ?Vysledok) sa splní, ak zoznam Vysledok zodpovedá zoznamu prvých K prvkov zo Zoz.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 13. Príklad novy
  Predikát novy(+Zoz, ?Vysledok) sa splní, ak zoznam Vysledok zodpovedá zoznamu Zoz bez prvého a posledného prvku.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 14. Príklad vloz
  Predikát vloz(+Zoz, +Cislo, ?Vysledok) sa splní, ak zoznam Vysledok zodpovedá vloženiu Cisla do usporiadaneho zoznamu čísiel Zoz zachovajúc usporiadanie.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 15. Príklad parne
  Predikát parne(+Zoz, ?Parne) sa splní, ak zoznam Parne obsahuje prvky na párnych miestach zoznamu Zoz (tj. druhý, štvrtý, ...).
  Zadanie Ako začať Riešenie

 16. Príklad hist
  Predikát hist(+Zoz)vypíše histogram podľa zadaného zoznamu čísiel Zoz.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 17. Príklad vypis
  Predikát vypis(+Zoz)vypíše zo zoznamu zoznamov Zoz každý zoznam na samostatnom riadku.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 18. Príklad sucet
  Predikát sucet(+N, +M, ?Sucet) sa splní, ak číslo Sucet zodpovedá súčtu čísiel od N po M.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 19. Príklad vymen
  Predikát vymen(+Zoz, ?Vysledok) sa splní, ak zoznam Vysledok zodpovedá zoznamu Zoz s vymenením prvým a posledným prvkom.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 20. Príklad strieda
  Predikát strieda(+Zoz1, +Zoz2, +Vysledok) sa splní, ak zoznam Vysledok pozostáva striedavo z prvkov zoznamov rovnakej dĺžky Zoz1 a Zoz2.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 21. Príklad atomy
  Predikát atomy(+Zoz) sa splní, ak zoznam Zoz sa na najvyššej úrovni skladá len z atómov.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 22. Príklad rotl
  Predikát rotl(?Zoz1, ?Zoz2) sa splní, ak zoznam Zoz2 vznikne posunutím prvkov zoznamu Zoz1 doľava a posledný prvok zoznamu Zoz2 bude rovný prvému prvku zoznamu Zoz1. Aspoň jeden zo zoznamov je zadaný.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 23. Príklad rotp
  Predikát rotp(?Zoz1, ?Zoz2) sa splní, ak zoznam Zoz2 vznikne posunutím prvkov zoznamu Zoz1 doprava a prvý prvok zoznamu Zoz2 bude rovný poslednému prvku zoznamu Zoz1. Aspoň jeden zo zoznamov je zadaný.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 24. Príklad rev
  Predikát rev(?Zoz1, ?Zoz2) sa splní, ak zoznam Zoz2 vznikne obrátením zoznamu Zoz1. Aspoň jeden zo zoznamov je zadaný.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Na ľubovolnej úrovni

Schéma Zobraz

 1. Príklad druha_mocnina
  Predikát druha_mocnina(Zaklad, Mocnina) sa splní, ak prvky zoznamu Mocnina sú druhou mocninou prvkov zoznamu Zaklad.
  Predikát naprogramujte tak, aby fungoval pre prvky zoznamu na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad preklad
  Predikát preklad(?Zoz1, Zoz2) sa splní, ak prvky zoznamu Zoz1 sú čísla a prvky zoznamu Zoz2 sú mená čísiel.
  Predikát naprogramujte tak, aby fungoval pre prvky zoznamu na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad porovnaj
  Predikát porovnaj(+Zoz1, +Zoz2) sa splní, ak prvky zoznamu Zoz1 sú menšie ako k nim prislúchajúce prvky zoznamu Zoz2.
  Predikát naprogramujte tak, aby fungoval pre prvky zoznamu na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad sucin
  Predikát sucin(+Zoz, +Cislo, ?Vysledok) sa splní, ak prvky zoznamu Vysledok sú súčinom prislúchajúcich prvkov zoznamu Zoz a skalára Cislo.
  Predikát naprogramujte tak, aby fungoval pre prvky zoznamu na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Schéma Filter

 1. Príklad del_nuly
  Predikát del_nuly(+Zoz1, ?Zoz2) sa splní, ak zoznam Zoz2 obsahuje všetky prvky zoznamu Zoz1 okrem prvku 0.
  Predikát naprogramujte tak, aby fungoval pre prvky zoznamu na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad delete
  Predikát delete(+Prvok, +Zoznam, ?Vysledok) sa splní, ak zoznam Vysledok obsahuje všetky prvky zoznamu Zoznam bez výskytov prvého argumentu.
  Predikát naprogramujte tak, aby fungoval pre prvky zoznamu na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Schéma Hľadaj

 1. Príklad member
  Predikát member(+X, +List) sa splní, ak X je prvkom zoznamu List.
  Predikát naprogramujte tak, aby fungoval pre prvky zoznamu na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

Schéma Redukcia

 1. Príklad suma
  Predikát suma(+List, ?Suma) sa splní, ak Suma je súčtom prvkov zoznamu List.
  Predikát naprogramujte tak, aby fungoval pre prvky zoznamu na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad max
  Predikát max(+List, ?M) sa splní, ak X je maximálnym prvkom zoznamu List.
  Predikát naprogramujte tak, aby fungoval pre prvky zoznamu na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 3. Príklad min
  Predikát min(+List, ?M) sa splní, ak X je minimálnym prvkom zoznamu List.
  Predikát naprogramujte tak, aby fungoval pre prvky zoznamu na ľubovoľnej úrovni.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 4. Príklad card
  Predikát cisla(+Zoz, ?N) sa splní, ak zoznam Zoz obsahuje N prvkov na najnižšej úrovni vnorenia.

  Zadanie Ako začať Riešenie

Iné

 1. Príklad maxh
  Predikát maxh(+Zoz, ?X) sa splní, ak X zodpovedá maximálnej hĺbke vnorenia zoznamu Zoz.
  Zadanie Ako začať Riešenie

 2. Príklad maxs
  Predikát maxs(+Zoz, ?X) sa splní, ak X zodpovedá dĺžke najdlhšieho zoznamu, ktorý sa nachádza na ľubovoľnej úrovni vnorenia zoznamu Zoz.
  Zadanie Ako začať Riešenie