Súťaž o najlepší tím roka

Prestížna súťaž TP Cup dáva študentom inžinierskeho štúdia príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú.

TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.

 • Účasť na súťaži je dobrovoľná – študenti záujem o účasť v súťaži vyjadria vypracovaním a odovzdaním prihlášky projektu podľa pokynov nižšie.
 • Súťaž prebieha počas dvoch semestrov riešenia tímového projektu, pričom pozostáva z odovzdania priebežnej a záverečnej správy a záverečnej prezentácie vytvoreného riešenia.

V rámci súťaže sa hodnotia výstupy, ktoré odovzdajú jednotlivé tímy – správa o riešení, demonštrácia riešenia na študentskej vedeckej konferencii a prezentácia výsledkov. Tieto výstupy sa opierajú o výstupy projektu v rámci predmetu „Tímový projekt“, s ktorými musia byť v súlade.

   

Novinky

Všetky ročníky

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Víťaz TP CUP 2019

 • Tím 21 - Matej Groma, Matej Horváth, Peter Jurkáček, Jozef Kamenský, Adam Kňaze, Kristína Macková, Lenka Pejchalová, Jakub Sedlář: SmartMobility pod vedením Ivana Srbu

Súťaž podporujú

Nadácia
pre rozvoj
informatiky   

Mediálni partneri

          

Industriálni partneri

Harmonogram súťaže

Jednotlivé výstupy sa odovzdávajú v termínoch stanovených nižšie v elektronickej i tlačenej podobe Kataríne Mrškovej (katarina.mrskova[zavinac]stuba.sk, č. dverí 2.33) - v prípade, že je otvorené miesto odovzdania v AIS, tak sa p. Mrškovej odovzdáva len tlačená verzia.

 • 16. október 2019, 23:59 - Odovzdanie prihlášky do súťaže - odovzdať elektronicky do AIS.
 • 24. máj 2020 - Vytvorenie video prezentácie na portál robime.it
 • jún 2020 - Oznámenie finalistov
 • 19. jún 2020 - Semifinále a finále TP CUP 2020
 • to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Porota

  • Slavomír Bača (robime.it)
  • Mária Bieliková (FIIT STU), predseda
  • Alojz Časný (Tempest)
  • Juraj Červeň (Softec)
  • Ľubomír Činčura (Accenture)
  • Pavol Frič (Ditec)
  • Martin Hrnko (QBSW)
  • Miroslav Chabreček (Kistler)
  • Igor Kalamen (Sféra)
  • Tomáš Konečný (Unicorn)

Ceny pre víťazov

Slávnostné vyhlásenie víťazného tímu súťaže po skončení finále v letnom semestri za účasti akademickej obce a zástupcov priemyslu.

 • Malý pohár pre každého člena víťazného tímu
 • Záznam na veľký pohár
 • Šek v hodnote min 1K Eur (tisíc dvadsaťštyri)
 • Ďalšie výhody ako prednostný zápis predmetov do rozvrhu pre nasledujúci ak. rok

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Akceptované prihlášky do súťaže

Vyhodnotili sme a akceptovali prihlášky pre TP-CUP 2019/20 týchto tímov (poradie je podľa čísel tímov):

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Výstupy

Prihláška do súťaže

 • Tím sa prihlási do súťaže vypracovaním a odovzdaním prihlášky v rozsahu max. 2 strán A4 (text fontom Times New Roman, 11pt).
 • Prihláška predstavuje prvotný návrh riešenia projektu
 • Obsahuje
  • kontakt na tím (minimálne mail),
  • stručné predstavenie tímu,
  • základnú motiváciu,
  • opis kontextu a náplne projektu,
  • stanovenie cieľov projektu, požiadaviek na výsledný produkt, ako aj spôsob a postup akým budú dosiahnuté.
 • Cieľom je presvedčiť, že:
  • ste identifikovali zaujímavý problém,
  • zamýšľané riešenie rieši tento problém,
  • ste tí správni pre riešenie projektu,
  • viete aké technológie a postupy využijete na jeho realizáciu.

Priebežná správa

 • Priebežná správa v rozsahu max. 2 strán ako rozšírený abstrakt vo formáte a podľa pokynov na podávanie príspevkov pre študentskú vedeckú konferenciu IIT.SRC
 • Rozšírený abstrakt stručne predstaví najdôležitejšie aspekty projektu, ktorý realizujete, motiváciu pre projekt a jeho odlíšenie od iných riešení v tejto oblasti.
 • Nie je to správa o riešení, ale je to informácia o vašej inovácii, ktorú váš projekt realizuje, resp. zrealizuje, keď bude dokončený.
 • Akceptované rozšírené abstrakty budú publikované v zborníku z konferencie.

Ukážka projektu v rámci študentskej vedeckej konferencie

 • Každý projekt, ktorý sa zúčastňuje súťaže sa zúčastní študentskej vedeckej konferencie IIT. SRC uskutočňovanej na fakulte s cieľom ukázať aktuálne výsledky projektu formou demonštrácie v stánku vo vyhradenom čase pre tímové projekty (nevylučuje to účasť jednotlivcov s inými projektmi v rámci IIT SRC).
 • Prezentácia v rámci študentskej vedeckej konferencie tvorí podstatnú časť hodnotenia v druhom kole súťaže - pri výbere semifinalistov.

Výstupy semifinalistov a finalistov pre médiá

 • Každý tím v 2. kole súťaže spracuje krátku prezentáciu na portál robime.it
 • Semifinalisti spracujú 90s video o svojom projekte, ktoré bude dostupné na portáli robime.it

Prezentácia výsledku projektu

 • Prezentácia výsledku projektu predstavuje záverečnú prezentáciu projektu v rozsahu max. 15 minút (minimálne 4-5 min ukážka) pred zástupcami investorov/zákazníkov s nasledujúcou diskusiou.
 • Obsahom prezentácie je zhrnutie priebehu a výsledkov projektu – toho čo sa podarilo i nepodarilo spraviť (s primeraným zdôvodnením). Súčasťou prezentácie je opis relevantných vlastností riešenia spojený s demonštráciou vytvoreného produktu zákazníkovi. Dôležité je tiež vyhodnotiť skúsenosti z praktického použitia produktu, resp. jeho pilotného nasadenia do prostredia zákazníka a uviesť prípadné ohraničenia, ktoré vytvorené riešenie (v súčasnosti) má. Súčasťou môže byť aj spomenutie možných rozšírení produktu a prípadných prispôsobení pre ďalšie problémy, resp. aplikačné domény (a teda ďalších zákazníkov).
 • Cieľom prezentácie je presvedčiť investora/zákazníka, že vytvorené riešenie zodpovedá cieľom identifikovaným v pôvodnom návrhu projektu a má požadované technicko-prevádzkové vlastnosti. Teda že produkt je naozaj to, čo chcel, že je funkčný a prakticky použiteľný, a že ho má prebrať /zaplatiť.

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Vyhodnotenie

Podmienky hodnotenia

Nutnou podmienkou pre účasť v súťaži sú:

 • Zapísaný predmet „Tímový projekt I, II“ v aktuálnom akademickom roku.
 • Odovzdanie všetkých požadovaných výstupov (prihláška, správa o riešení).
 • Úspešné ukončenie predmetov, v rámci ktorých sa realizuje tímový projekt spolu s odovzdanou dokumentáciou a samotným produktom podľa požiadaviek predmetov.
 • Demonštrácia projektu v rámci IIT.SRC
 • Dopracovanie výsledného produktu do stavu, kedy je reálne prakticky použiteľný koncovými používateľmi, resp. nasaditeľný do prevádzky (napr. na FIIT).
 • Finálna prezentácia výsledného produktu.

Finálne vyhodnotenie

Do semifinále súťaže postupujú najlepšie tímy určené na základe vyhodnotenia záverečnej správy a demonštrácie projektu v rámci IIT.SRC. Do finále súťaže postupujú tri tímy určené na základe prezentácie IIT.SRC a prezentácie v semifinále.

Semifinále a finále súťaže hodnotí komisia zložená z odborníkov z akademickej aj priemyselnej sféry a nahrádza záverečnú prezentáciu produktov v rámci tímového projektu.

Podiely výstupov na hodnotení postupu do finále

 • IIT.SRC - 30%
 • Výkon na semifinále - 70%

Hodnotiace kritériá

 • RIEŠENIE:
  • Použité postupy riešenia a technológie: Do akej miery projekt zodpovedá postupom riešenia a technológiám, ktoré sú v príslušnej disciplíne známe, resp. vhodné pre daný typ problému.
  • Použiteľnosť a ďalšie vlastnosti riešenia: Do akej miery je výsledok projektu použiteľný v rámci stanovených očakávaní na začiatku riešenia? Aké sú jeho vlastnosti?
  • Overenie riešenia: Do akej miery je riešenie overené, teda exaktne preukázané, že požadované vlastnosti sú splnené? (toto zahŕňa aj nasadenie riešenia v prípade, že to zadanie a charakter projektu požaduje)
 • INOVATÍVNOSŤ:
  • Do akej miery sú v projekte použité inovatívne postupy, nápady v najrôznejších oblastiach riešenia projektu?
 • PREZENTÁCIA:
  • Ústna prezentácia: Do akej miery je tím schopný dosiahnuté výsledky ústne prezentovať a poukázať na najdôležitejšie aspekty?
  • Diskusia: Do akej miery je tím schopný konzistentne diskutovať o probléme, jeho riešení aj v širšom rámci.
  • Záverečná prezentácia tímu by mala byť postavená tak, aby tím čo najlepšie preukázal kvalitu výstupov a aj tímu ako takého v zmysle hodnotiacich kritérií.

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo