UMELÁ INTELIGENCIA

Prednášajúci:Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Odbor: informatika
Ročník: 2 Semester: Z Rozsah: 2–2
Cvičiaci:Ing. Ivan Kapustík  
Ing. Martin Komák, PhD.
Ing. Nina Masaryková
Ing. Adam Novocký
Ing. Juraj Vincúr, PhD.

Ciele predmetu:

Získať vedomosti zo základov umelej inteligencie. Pochopiť princípy symbolickej aj subsymbolickej umelej inteligencie v širšom kontexte informatických vied. Vedieť opísať a vhodne aplikovať vybrané štruktúry, metódy a postupy riešenia problémov založené na výpočtových procesoch operajúcich sa o znalosti. Získať praktické skúsenosti v oblasti vytvárania inteligentných agentov.

Kľúčové slová:

konateľ, riešenie problémov, stavový priestor, heuristika, neurónové siete, plánovanie, predikátová logika, strojové učenie sa, evolučné algoritmy, reprezentácia znalostí, produkčné systémy, rámcové schémy znalostné systémy, multiagentové systémy, neurčitosť, fuzzy logika.

Cvičenia

Štruktúra a organizácia cvičení, definície zadaní.

Absolvovanie predmetu

Študent napĺňa podmienky absolvovania predmetu preukazovaním vlastných vedomostí. Odovzdanie práce prevzatej od iného, aj ak sa vhodne cituje, nevedie k naplneniu podmienok, pokiaľ študent súčasne nepreukázal vlastné vedomosti v dostatočnej miere.
Podmienky na získanie zápočtu:
 • Aktívna účasť na všetkých cvičeniach
 • Vypracovanie a odovzdanie všetkých požadovaných zadaní s tým, že za každé zadanie musí študent získať aspoň určené minimum bodov. Zadanie je vždy potrebné odovzdať do systému AIS a je potrebné ho odprezentovať v požadovanej forme. Body za zadanie môže študent získať až po odprezentovaní. Celkovo je nutné získať za zadania 28 bodov.
 • Podmienky na vykonanie skúšky:
  Získanie zápočtu.
  Podmienky na absolvovanie predmetu:
  Získanie dostatočného počtu bodov (podľa čl. 4 študijného poriadku), ktorými sa hodnotí:
  • zadania (max. 50 bodov)
  • záverečná skúška (max. 50 bodov)

  Literatúra:

  Odporúčaná literatúra:
  1. Návrat a kol.: Umelá Inteligencia, STU Bratislava, 2002, 2006, 2015.
  2. Russell, Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003.
  Vzorová svetová literatúra:
  1. Rich, Knight: Artificial Inteligence, 2nd. ed. McGraw-Hill, 1991.
  2. Shinghal: Formal Concepts in Artificial Intelligence Fundamentals. Chapman and Hall. 1992.
  Dostupná literatúra:
  1. Kelemen a spol.: Základy umelej inteligencie. Alfa 1992.
  2. I.M. Havel: Robotika. Úvod do teórie kognitívnych robotov. SNTL 1981.
  3. Mařík a spol: Umělá inteligence (1), (2), (3) a (4), Academia Praha, 1993, 1997, 2000 a 2003.

  Akademická bezúhonnosť

  Odpisovanie je vedomé prezentovanie cudzej práce ako svoj vlastný výsledok. V tomto predmete sa nebude plagiát tolerovať. Plagiát je prevzatá myšlienka bez priznania, že autorom je niekto iný (napr. citovaním). Môže ale nemusí byť vyjadrená totožným alebo podobným spôsobom ako v origináli. Často je to odpísaná alebo parafrázovaná alebo inak upravená pasáž (aj časť programu) z diela iného autora bez jej citovania. V každej práci, ktorú predkladáme ako vlastný výsledok (napr. zadanie, program, projekt) treba uviesť všetky zdroje informácií, ktoré sme použili pri vypracovaní.
  Nedodržanie uvedeného sa podľa Štatútu STU a Štatútu FIIT STU posudzuje a rieši pred disciplinárnou komisiou.