Metódy inžinierskej práce

ak. rok 2023/24

EN

 


Prednášateľ: doc. Ing. Ján Lang, PhD.

Asistenti: MSc. Mirwais Ahmadzai, PaedDr. Pavol Baťalík, Ing. Ivan Kapustík, Ing. Richard Marko, PhD., Ing. Mohammad Yusuf Momand, MSc., Ing. Vladimír Mlynarovič, PhD., Mgr. Martin Sabo, PhD.

Typ štúdia: bakalárske

Študijný program: informatika - bakalársky (povinný), 1. semester; informatika (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester

Ročník: 1.

Semester: zimný

Počet hodín týždenne (prednášky–cvičenia): 2-2

Spôsob ukončenia: klasifikovaný zápočet

Počet kreditov: 6

 

 


Inžiniersky prístup k informatike predpokladá rozsiahlu prácu s najmä technickými informáciami. Predmet sa zameriava na inžiniersku (informačnú) gramotnosť: schopnosť pochopiť informáciu, interpretovať ju a aplikovať v danom kontexte vrátane odovzdania (formulovania) novej informácie. Taktiež sa zameriava na otázky efektívneho učenia sa. Predmet približuje základné pojmy informatiky a jej inštitucionálne zázemie. Predmet sa dotýka problematiky kreativity, podnikavosti, udržateľnosti a etiky, ako aj histórie informatiky a jej spoločenských súvislosti. Študenti nadobudnú predstavu o inžinierskom uvažovaní a získajú vedomosti o práci s informáciami a typickej organizácii technického textu a prezentácie, zručnosti v písomnom a ústnom vyjadrovaní, ako aj skúsenosti so zodpovedajúcimi nástrojmi a posudzovaním článkov. Získajú tiež zručnosti v oblasti uchovávania a správy informácií. Aj vy môžte pomôcť vylepšiť tento predmet študentom pre nasledujúci akademický rok. Váše odporúčanie, komentár či otázka tu .