Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK

Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU

 

Spoločný seminár  umelej inteligencie

 

 

 

Spoločný seminár UI je organizovaný Ústavom aplikovanej informatiky FIIT STU a Katedrou aplikovanej informatiky FMFI UK ako pravidelné stretnutie pracovníkovštudentov obidvoch pracovísk, ktorí majú záujeminformatický vedný odborumelá inteligencia“ v jej rôznych podobách od riadenia po kognitívnu vedu. Organizačnými vedúcimi seminára Igor Farkaš a  Vlado Kvasnička. Seminár sa koná pravidelne v pondelok v čase 15.00-16.30 v učebni I9 Katedry aplik. informatiky FMFI UK , Mlynská dolina.

 

Skrátená verzia rozvrhu seminára -  pdf

 

 

Program na letný semester akad. r. 2013-2014

(v pondelok na KAI FMFI UK   o 15.00 hod., učebňa I-23)

 

 

Čas a miesto konania seminára v tomto semestri: 15.00-16:30 v seminárnej miestnosti I23 na KAI FMFI UK.

 

Rozvrh seminára


24.2. - RNDr. Pavel Petrovič, PhD. (Ústav aplikovanej informatiky, FMFI UK)

petrovicNázov: Nekognitívna robotika

AbstraKt. Zameriame sa na prieniky umelej inteligencie a robotiky, predstavíme kolekciu študentských projektov, ktoré sa realizovali v Spoločnom laboratóriu robotiky FEI STU a FMFI UK, aké máme výhľady a plány do budúcna, vysvetlíme náš uhol pohľadu na problematiku. Príležitosť inšpirácie pre ďalšiu spoluprácu. (prezentácia pdf)

 

 

 

 

 

03.3. - doc. Martin Šperka (FI Panonská vysoká škola a FIIT STU)

sperkaNázov: Umelé umenie - môže počítač vytvoriť a posudzovať umelecké dielo?

Abstrakt: Diskusia na tému Turingovho testu v umení. Cieľom Turingovho testu je otestovať schopnosť inteligentného správania sa stroja (počítačového programu) ekvilaletného resp. nerozlíšiteľného od ľudského správania.   Už v súčasnosti nie je možné jednoznačne rozlíšiť či abstraktný obra...z alebo hudobnú skladbu vytvoril človek alebo počítačový program. Od vzniku počítačov vytvorili ľudia mnoho programov pre generovanie zvukových a vizuálnych vzorov (pattern), ktoré pripomínajú alebo sú považované za umelecké artefakty. Algoritmus generovania vzorov, ich výber a posudzovanie kvality (esteticko-emotívnej odozvy) tohto artefaktu je ponechané na človeka.

 

10.3. -  prof. Vladimír Kvasnička (FIIT STU)

Vlado_WhoIsWhoTitle: Evolutionary – Epistemic Approach to an Emergence of Propositional Logic

Abstract An evolutionary-epistemic approach for a study of a formation of propositional logic is presented, where an evolution is simulated by a proper evolutionary algorithm (we used a Darwinian competitive coevolution). Basic entities of the used evolutionary approach are (1) replicators – represented by binary vectors and specifying truth tables of logical connectives and (2) sets of elementary propositional formulae that have a formative meaning in our evolutionary algorithm. By making use the applied coevolutionary algorithm we may for a given system construct not only truth tables but also a minimal set of propositional formulae with formative character for an emergence of truth tables of elementary logical connectives. (pdf)

 

17.3. - Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. (Katedra etnológie a muzeológie FiF UK)

BuzekovaNázov: Kognitívne vysvetlenie predstáv o nadprirodzenom škodení

Abstrakt: Prednáška je venovaná aplikácii kognitívnej teórie náboženstva PascalaBoyera pri skúmaní slovenskýchľudových rozprávaní o nadprirodzenom škodení. Podľa Boyeravysvetlenie nadprirodzených/náboženských predstáv a správania sa má hľadať v spôsobe, akým funguje ľudské myslenie. Kapacita a evolučná história našich kognitívnych systémov sú do veľkej miery zodpovedné za to, že rôzne aspekty kultúry na celom svete vykazujú pozoruhodnú podobnosť a ľahko sa šíria či odovzdávajú z generácie na generáciu. Preto, ak sú isté druhy správania a zmýšľania rozšírené v rôznych kultúrach, ich interpretácia musí zahrňovať určenie myšlienkových štruktúr a procesov, podporujúcich kultúrnu transmisiu. Prednáška sa zameriava na kognitívne vysvetlenie šírenia reprezentácií, spojených s nadprirodzeným škodením, ktoré sa v slovenských podmienkach spájajú s pojmami „bosoráctvo“, „porobenie“, „gniavenie“ a i. Prezentuje interpretáciu výsledkov etnografického terénneho výskumu z niekoľkých obcí na západnom Slovensku.(pdf)

 

24.3. - doc. Štefan Beňuš (UKF Nitra / SAV)

BenoTitle:Continuous and discrete aspects of phonological cognition

Abstract: Many models of speech production, as well as lot of work in traditional AI, assume a conceptual division between discrete aspects of cognition, traditionaly formalized with discrete mathematics over abstract symbolic representations, and continuous aspects of performance formalized with continuous mathemtics. I will present examples from the articulatory aspects of speech, in which such a strict division is difficult to maintain, and discuss some potential ways of formal modelling of such phenomena. (pdf)

 

 

 

31.03.2014 - prof. Bipin Indurkhya (International Institute of Information Technology, Hyderabad, India)

BipinTitle: Eliza effect and a therapeutic role for robots

Abstract: In late 1960, Joseph Weizenbaum authored a program called Eliza that simulated a therapist in carrying out a conversation with the user. The program did not understand anything, but relied on keyword matches, and a few simple heuristics to keep the flow of conversation. However, Weizenbaum was taken aback by the intensity of emotional attachment users felt towards this program, prompting him to highlight this negative aspect of technology in his thought provoking book "Computer Power and Human Reason". In recent years, however, there has been a revival of Eliza-like systems and interfaces in cognitive robotics. We will look at some such systems and argue that they often have a positive and therapeutic effect on the user, and that in some situations at least this kind of robot-human interaction transcends human-human interaction.(pdf)

 

07.4. - Mgr. Ľudovít Malinovský (FMFI UK)

MalinovskyTitle: Broadcasting to the enemy: Deception as a solution in evolution of language

Abstract: The problem of deception in language evolution states that a cheap signaling system cannot evolve unless motivations to deceive can be somehow suppressed. Current dyadic models of language emergence usually ignore the motivation to deceive completely, which is implausible. We extend the dyadic model with a third party whose motivations are antagonistic to the coalition of the original two agents. While the team internally still plays some kind of coordination game, the two players are forced to disguise this communication from the adversary, creating a red queen effect that pushes them to ever more complex behavior and a subtle communication code. Thus, in a different kind of setup, deception can become solution rather than a problem. (pdf)

 

 

14.4. - Ing. Ján Kvak (FIIT STU)

KvakNázov: Klasifikácia binárnych deskriptorov pomocou upravenej Genetickej pamäti

Abstrakt: Rozpoznávanie obrazu je dnes aktuálnou témou, riešenou mnohými prístupmi. Častým prístupom je rozpoznávanie obrazu pomocou lokálnych deskriptorov, ktoré opisujú lokále príznaky obrazu. Najnovšie prístupy využívajú lokálne deskriptory, ktoré sú reprezentované reťazcami bitov (BRIEF,ORB, BRISK, FREAK). Pre rozpoznanie veľkého množstva vzorových obrazov sa využívajú algoritmy, ktoré klastrujú lokálne deskriptory do vizuálnych slov. Cieľom nášho výskumu je využiť lokálne deskriptory reprezentované reťazcami bitov na vytvorenie vizuálnych slov. Tieto vizuálne slová chceme vylepšovať rozpoznávať použitím Genetickej pamäti (kombinácie Riedko Distribuovanej Pamäti a Genetických algoritmov). Tento prístup má potenciál vytvoriť rozpoznávanie veľkého množstva tried obrázkov v reálnom čase. (pdf)

 

 

28.4. - Soheil Khosravipour (OEFAI, Vienna)

soheil-khosravipour_portraitTitle: Computational Cognitive Model of Objective Self-awareness through Mentalizing and Empathy

Abstract: Intelligent software agents and robots are taking on increasingly more complex interactive social tasks, as partners in offices or as companions for elderly people. Such high-level social agents have to be able to understand, predict, and influence mental states of their peers: humans; other artificial agents; but also themselves. Objective self-awareness, mentalizing, and empathy refer to cognitive phenomena intimately related to these indispensable abilities of social artificial agents. In this talk, I present the "SAME" model which its goal is to frame contributions of mentalizing and empathy to objective self-awareness in a computational cognitive model.

 

 

05.5. - prof. PhDr. Silvia Gáliková (FÚ SAV a FF Trnavskej univerzity)

GalikovaNázov: Metafora na rozhraní vied

Abstrakt: Skúmanie kognitívnych a argumentatívnych funkcií metafory a metaforického jazyka dosiahlo v posledných dekádach rozsiahly záber a hĺbku. Stredobodom diskusií v oblasti kognitívnej lingvistiky, umelej inteligencie, filozofie mysle a ďalších disciplín sa stalo premyslenie roly, ktorú metafory zohrávajú pri riešení problémov súvisiacich s povahou mysle, vzťahu mysle a jazyka, mozgu a myslenia. Cieľom prednášky je prehodnotiť status metafory a metaforického jazyka vzhľadom na súčasné poznatky o ukotvenosti kognitívnych stavov. Prečo existuje obrovská spleť konvenčnej konceptuálnej metafory? Aký je mechanizmus metaforického uvažovania? Ktoré metafory sú univerzálne a prečo? Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky je potrebné vyjasniť význam základných pojmov, a to - vtelená myseľ, konceptuálna metafora, kognitívne nevedomé, reprezentácia, mapovanie, význam. Používanie metafor v testovateľných modeloch a hypotézach prináša novú perspektívu na tradičné dištinkcie doslovné/metaforické, myseľ/telo, jazyk/myslenie, realita/fikcia atď. Zhodnotiť dôsledky tézy o metaforickej povahe myslenia predstavuje výzvu pre lepšie porozumenie povahy ľudskej mysle. (ppt)

 

 
 
12.5. - Doc. Ing. Kristína Machová, PhD. (KK a UI,  FEI TU, Košice) 
machovaNázov: "Extrakcia sumarizovaných názorov a identifikácia autorít v konverzačnom obsahu".
Abstrakt : Dolovanie v konverzačnom obsahu vytváranom v rámci rozličných platforiem sociálneho  webu
s cieľom extrahovať užitočné sumarizované informácie je dnes veľmi akálnou témou.  Využíva sa pri tom 
nielen dolovanie v obsahu ale aj dolovanie zo štruktúry konverzácií.Prednáška popisuje rôzne metódy a 
prístupy používané v rámci dolovania vo webových diskusiách.  Osobitná pozornosť je venovaná identifikácii autorít 
a predovšetkým metódam analýzy sentimentu vrátane dolovania názorov veľkého množstva

 prispievateľov na objekt hodnotenia (politik, kúpa drahej veci, hotel a pod). (pdf)

 
 

 

19.5. - Mgr. Viliam Dillinger (FMFI UK)

 

DillingerNázov: Hierarchické učenie posilňovaním

Abstrakt: V učení posilňovaním (reinforcement learning) je častým problémom pomalá konvergencia 
spôsobená veľkosťou stavového priestoru. Jedným zo spôsobov, ako tento problém riešiť, je pomocou 
hierarchickej dekompozície problému s využitím viacerých agentov. Tá prinesie obmedzenia do 
rozhodovania agentov, vďaka čomu sa zrýchli konvergencia, avšak za cenu suboptimálneho riešenia. 
V spojitých prostrediach sa pri učení posilňovaním využívajú funkčné aproximátory. V našej 

práci skúmame pomocou počítačových simulácií, či je možné hierarchiu agentov nahradiť jediným agentom s hierarchickým  funkčným aproximátorom, ktorý by mal napomôcť rýchlejšej konvergencii. (pdf)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________