Diplomové práce


 1. Michal Sedlár: Simulácia satelitného prostredia na LAN sieti (2001)
 2. Ján Tomášik: GPRS a jeho použitie v mobilných telekomunikačných systémoch (2001)
 3. Boris Richter: Programová realizácia vybraných kódov slúžiacich na zabezpečenie prenosu dát proti chybám (2001)
 4. Radim Furjel: Prostredie pre návrh služieb inteligentnej siete (2002)
 5. Róbert Globan: MASCARA - MAC protokol pre bezdrôtové ATM komunikácie (2003)
 6. Ivan Hrehor: C-PRMA - protokol pre lokálne bezdrôtové komunikácie (2003)
 7. Ján Madara: Multimediálny kurz pre predmet elektronika v komunikačných systémoch (2004)
 8. Pavol Mišík: Modely zdrojov ATM prevádzok (2004)
 9. Michal Oravec: Nástroj pre návrh logiky služby Inteligentnej siete (2006)
 10. Miroslav Urbanovič: Protokol MPLS v bezdrôtovom prostredí (2006)
 11. Miloslav Prošek: Aplikácia jednoduchého satelitného mostu pod OS Linux (2007)
 12. Peter Búran: Simulácia konštelácií satelitných systémov (2007)
 13. Marek Beragg: Réžia súčasných protokolov a protokolových sád (2007)
 14. Lukáš Mochňák: Metódy viacnásobného prístupu v ad-hoc sieťach (2008)
 15. Ján Poctavek: Chybovosť kanála bezdrôtovej siete LAN (2008)
 16. Marek Oceľ: Konštelácia satelitných systémov (2008)
 17. Peter Matúš: Simulácia protokolu TCP (2008)
 18. Michal Slávik: Protokol TCP v globálnom satelitnom systéme GEO (2009)
 19. Milan Hulík: Smerovanie paketov v satelitných sieťach LEO (2009)
 20. Vladimír Hájek: Prístupové metódy bezdrôtových senzorových sietí (2010)
 21. Jozef Pavlovčin: Prístupové metódy bezdrôtových senzorových sietí (2010)
 22. František Kostroš: Program pre spracovanie NMEA viet (2010)
 23. Michal Husár: Výkonnosť hierarchického satelitného systému (2010)
 24. Lukáš Matejka: Vzdelávací e-kurz: satelitné navigačné systémy (2010)
 25. Stanislav Martinický: Protokol TCP v bezdrôtových systémoch (2011)
 26. Ondrej Bereš: Protokol TCP v satelitných systémoch (2011)
 27. Lukáš Humený: Grafické rozhranie pre sieťový simulátor ns-2 (2012)
 28. Tomáš Lőrincz: Interaktívny vzdelávací program pre satelitné systémy (2012)
 29. Jozef Vícen: Simulácia prístupových metód v senzorových sieťach (2012)
 30. Štefan Kováč: Aplikácia v systémoch HBB a DVB (2013)
 31. Martin Hyben: Analyzátor transportných tokov v systéme DVB-S (2013)