Predslov

Navrhovanie a projektovanie sú podstatou každej inžinierskej disciplíny. Dnes sa už vôbec nepochybuje, že navrhovanie a projektovanie sú činnosti, ktoré má ovládať informatik. Predmetom navrhovania a projektovania v informatike môžu byť informačné systémy, programové systémy, počítačové systémy, komunikačné systémy alebo ich kombinácia (spomeňme napríklad "software-hardware co-design"). Pre každú skupinu týchto systémov pozná informatika špecifické metódy navrhovania. Na druhej strane, podstata týchto metód je do značnej miery jednotná.

Úlohou vysokoškolského štúdia informatiky je umožniť študentovi, aby si osvojil všeobecnú metódu aj špeciálne metodiky navrhovania informatických systémov. V tomto priestore sa zhruba nachádzajú aj rôzne druhy projektov, ktoré sú súčasťou vysokoškolského štúdia informatiky.

Z uvedeného vyplýva, že rola projektov v ľubovoľnom programe študijného odboru Informatika je kľúčová. O aké druhy projektov by malo ísť, ako by sa mali vtesnať do študijného programu? Odpoveď na tieto otázky je výstupom procesu, ktorý má tiež návrhový charakter - ide o navrhovanie a projektovanie študijného programu.

Obsah aj formy vysokoškolského štúdia treba pravidelne hodnotiť a podľa toho robiť prípadné zmeny. Po roku 1989 sa táto úloha stala ešte naliehavejšou. Dôvodov pre (znovu-)navrhovanie študijných programov odboru Informatika tak bolo viacero. Na všetky študijné programy sa bolo treba pozrieť cez prizmu nových podmienok prostredia, umožňujúceho slobodný rozvoj v globálnom kontexte. Odbor Informatika osobitne sa búrlivo vyvíja a táto skutočnosť sa musí tiež zohľadniť primerane aj v návrhu študijných programov. Špeciálnym podnetom pre znovunavrhnutie študijných programov Informatiky bola aj transformácia jednostupňového päťročného inžinierskeho štúdia na dvojstupňové štúdium, zahŕňajúce bakalárske štúdium a nadväzujúce inžinierske štúdium.

Úloha (znovu-)navrhnúť a naprojektovať študijné programy je veľkou výzvou. O tejto úlohe sa dnes vo svete intenzívne diskutuje. Organizujú sa na túto tému vedecké konferencie.

Je pre mňa poctou, že som dostal dôveru zodpovedať do značnej miery za navrhovanie koncepcie, ktorá napokon našla svoj odraz v návrhu študijných odborov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia Informatiky. Vychádzajúc z najnovších trendov, zohľadňujúc najvýznamnejšie skúsenosti z renomovaných univerzít, vytýčili sme tézu o nevyhnutnosti zvýšiť význam projektovej individuálnej aj tímovej činnosti.

Nestačí však rozpoznať najdôležitejšie trendy a navrhnúť spôsob ich realizácie v súlade s miestnymi možnosťami. Veľmi skoro dôjde na to, kto a ako dokáže tieto zámery realizovať. V tomto ohľade sme mali výnimočné šťastie. Máriu Bielikovú poznám viacero rokov - je mojou študentkou, ktorú som doviedol k inžinierskemu diplomu, doktorskému diplomu aj docentskej hodnosti. Som hrdý na úspechy, ktoré doteraz dosiahla. Perfektne pochopila podstatu našich zámerov. Tvorivo ich rozpracovala a obohatila o množstvo nápadov.

Dnes už máme prvé skúsenosti s realizáciou jednotlivých navrhnutých typov projektov. Hoci proces hľadania čo najvhodnejšej formy aj obsahu pochopiteľne pokračuje, zdá sa, že projekty sa dostali v nami poskytovanom štúdiu do štádia, keď sa môžeme pokúsiť o písomné podchytenie dosiahnutého stavu. Toto bola pôvodná myšlienka autorky, o ktorej sme začali diskutovať. Zhodli sme sa, že nám ide najmä a predovšetkým o našich študentov, ktorí sa učia projektovať. Nim treba dať k dispozícii príručku, ktorá im pomôže riešiť jednotlivé druhy projektov.

Celú problematiku riešenia projektov spísala autorka do jedného textu. Pracovala neúnavne na každej ďalšej verzii textu, nech som mal sebaviac pripomienok alebo pozmeňujúcich návrhov. Cyklus pripomienkovania spôsobil, že oproti prvej verzii text doznal výrazných zmien. Dúfam, že námaha, ktorú sme vložili do tohto procesu vylepšovania, priniesla svoje ovocie. To posúdi čitateľ. Chcem oceniť kooperatívnosť autorky, ktorá bola ochotná zosúladiť moje názory a formulácie so svojimi predstavami vo výslednom texte.

Obzvlášť by som chcel poukázať na spôsob, akým sa nám v štúdiu Informatiky podarilo navrhnúť a zaviesť do štúdia tímový projekt. Chcem vyzdvihnúť ochotu, energiu a tvorivé zanietenie, s akými sa autorka ochotne ujala realizácie tejto myšlienky.

Príručka, ktorú napísala autorka, sa dnes vydáva na cestu ku svojím čitateľom. Som presvedčený, že bude pre väčšinu veľmi užitočnou pomôckou.

Pavol Návrat
Bratislava, február 2000

to Homepage to Books to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo