1  Úvod

Dostávate do rúk príručku, ktorá sa zameriava na dôležitú súčasť každej inžinierskej disciplíny - na projektovú činnosť. Projektovanie predpokladá osvojenie si metód, techník a prostriedkov v súlade s uznávanými prístupmi v príslušnej oblasti. Príručka vznikla na základe niekoľkoročných skúseností výučby v odbore Informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a projektovania pre rôznych zákazníkov v hospodárskej praxi. Značná časť príručky sa zaoberá písomnou prezentáciou projektu, keďže jej úloha sa často podceňuje.

1.1  Komu je príručka určená

Príručka je určená študentom, predovšetkým v odbore Informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Má slúžiť ako pomôcka pri vypracúvaní projektov. Nájdete tu podrobné informácie o vybraných projektoch a užitočné rady, ktoré pomôžu nielen pri vypracúvaní projektu, ale aj pri prezentácii a obhajobe výsledkov projektu. Príručka je koncipovaná tak, aby mohla slúžiť ako návody k týmto projektovým predmetom:

  • Záverečný projekt (bakalárske štúdium),
  • Diplomový projekt a Diplomová práca (magisterské štúdium),
  • Tímový projekt (magisterské štúdium).

Ide o rozsiahlejšie projekty v bakalárskom a magisterskom štúdiu. Okrem týchto projektov viaceré ďalšie predmety zahŕňajú v praktickej časti projektovú prácu v rozsahu niekoľkých týždňov alebo celého semestra. Verím, že táto príručka poslúži študentom aj pri iných (tu neopisovaných) projektoch tým, že prispeje k pochopeniu vzťahu medzi cieľmi projektu a spôsobmi ich riešenia. Samozrejme pri riešení špecifického projektu v tom ktorom projektovom predmete treba vždy poznať aktuálne požiadavky a pokyny, ktoré táto príručka nenahrádza. Treba si tiež uvedomiť, že postupy, ktoré tu opíšeme nie sú jediné alternatívy.

Vzhľadom na rôznorodosť riešených problémov, požiadavku tvorivého prístupu nemôže žiadna príručka dať vyčerpávajúci návod na to, ako zvládnuť odbornú a obsahovú stránku projektu. V tejto príručke som sa snažila nájsť a opísať najmä tie aspekty jednotlivých projektov, ktoré sú spoločné v rámci riešených úloh v odbore Informatika. Verím, že poslúži aj študentom iných odborov.

Projektovanie zvyčajne vyžaduje aj dostatok času a tomu zodpovedajúcu vynaloženú prácu. Určite je stále veľa študentov, ktorí sa nachádzajú v situácii, že musia predložiť výsledky projektu čo najrýchlejšie tak, aby získali za každú cenu príslušný počet kreditov alebo ukončili školu a získali doklad o kvalifikácii. Dôrazne upozorňujem, že táto príručka nie je určená takýmto študentom. Nenájdete tu presné návody a postupy ako čo najrýchlejšie a bez väčšej námahy úspešne odovzdať a obhájiť výsledky projektovania.

Príručku som písala pre takých študentov, ktorí majú skutočný záujem o kvalitnú projektovú prácu, ktorá by im poskytla intelektuálne uspokojenie a cenné poznatky a skúsenosti do praktického života, ktorý nasleduje po ukončení univerzity.

V texte sa obraciam priamo k študentovi - riešiteľovi projektu, pre ktorého som príručku napísala. Príručka však môže poslúžiť aj na vytvorenie určitého obrazu o projektovaní v odbore Informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.

1.2  Štruktúra príručky

Jednotlivé časti príručky môžete čítať samostatne podľa toho, ktorý projekt vás v danom okamihu zaujíma. Preto je v obsahu príručky určitá redundancia, najmä v súvislosti s písomnou a ústnou prezentáciou projektu, ktorá sa opakuje pre každý typ projektu.

Kapitola 2 sa stručne zaoberá cieľmi projektovania vo výučbe. Nasledujú kapitoly, ktoré postupne diskutujú jednotlivé typy projektových predmetov: Záverečný projekt v kapitole 3, Diplomový projekt a Diplomová práca v kapitole 4 a Tímový projekt v kapitole 5. Pre každý typ projektového predmetu sa dozviete cieľ, metódy a postupy dosiahnutia stanoveného cieľa. Sústredíme sa najmä organizáciu projektového predmetu a špecifické požiadavky na písomnú a ústnu prezentáciu projektu.

O istej kultúre vedeckej a odbornej práce svedčí aj správny zápis bibliografických odkazov a ich citovanie v texte aj v súvislosti s existujúcimi medzinárodnými (aj národnými) normami. Bibliografickými odkazmi a citovaním informačných prameňov v súlade s normou ISO 690 sa budeme zaoberať v kapitole 6.

Jazyková kvalita, vzhľad a forma výslednej písomnej prezentácie projektu sú dôležité atribúty výsledku projektu. V žiadnom prípade by sa nemali chápať ako okrajové záležitosti. S tým súvisí aj štandardnosť úpravy práce. K tejto problematike sa môžete viac dozvedieť v kapitole 7, kde diskutujeme jazykovú kvalitu a všeobecné princípy úpravy písomných dokumentov.

Na konci každej kapitoly nájdete zhrnutie najdôležitejších zásad, ktoré súvisia s diskutovanou problematikou. Prílohy obsahujú upresňujúce informácie k jednotlivým projektovým predmetom.

Obr. 1 ilustruje odporúčaný postup pri čítaní príručky. Ak napr. riešite záverečný projekt, treba si prečítať tento úvod, kapitolu 2 o cieľoch projektov všeobecne, kapitolu 3 o záverečnom projekte, kapitoly 6 a 7 na doplnenie informácií k tvorbe písomných dokumentov a nakoniec záver. Prílohy si prečítajte podľa potreby a odkazov z hlavného textu príručky.

Štruktúra príručky

Chcem ešte upozorniť na kapitolu 6, v ktorej sa dozviete podstatné informácie o bibliografických odkazoch a citovaní. Prečítajte si túto kapitolu dostatočne skoro na začiatku riešenia projektu, aby ste vedeli ako pracovať so získanými informačnými prameňmi vtedy, keď ich máte k dispozícii. Aby sa vám pri kompletizácii písomnej prezentácie projektu v závere riešenia projektu, keď máte množstvo starostí s inými vecami, nestalo, že vám chýbajú údaje o použitých prameňoch. Dôsledkom bude neúplný zoznam použitej literatúry alebo dokonca neuvedenie niektorých informačných prameňov, čo sa v zásade považuje za plagiátorstvo.

Každý projekt je jedinečný, každý riešiteľ je tiež jedinečný, preto výsledok projektovania musí byť tiež jedinečný a nedajú sa napísať podrobné pravidlá alebo návody, ktoré by platili pre každý projekt. Treba pochopiť ciele projektu, ktorý riešite, pridŕžať sa odporúčaní a využiť pri riešení všetok intelektuálny potenciál, ktorý máte.

Pri projektovaní a prezentácii výsledkov treba tiež poznať a dodržiavať štandardy príslušného oboru. Žiadny štandard alebo odporúčanie však nemožno brať ako dogmu. Na jednej strane štandard definuje určitú "minimálnu úroveň", pod ktorú by sme sa nemali dostať, na druhej strane nemožno postihnúť a zahrnúť všetky prípady a situácie, ktoré prinášajú rôznorodé úlohy a typy projektov.

1.3  Poďakovanie a prosba

Pavol Návrat čítal niekoľko verzií rukopisu tejto príručky, diskutoval so mnou jednotlivé aspekty projektovania a poskytol mi cenné rady. Viaceré som výborne zužitkovala. Za to mu zo srdca ďakujem. Ďakujem tiež Ľudovítovi Molnárovi a Margaréte Kotočovej za cenné pripomienky k prvej verzii tejto príručky (z ktorej aj vďaka nim neostal kameň na kameni).

Niekoľkokrát som už považovala prácu na príručke za takmer ukončenú. Znovu a znovu sa však vynárali nové námety, ktoré ste mi mnohokrát poskytovali práve vy - študenti. Ďakujem všetkým študentom, ktorí so záujmom a zápalom pristupovali k riešeniu projektov, čím ma presvedčili, že takáto príručka poslúži a umožní skvalitniť predkladané výsledky riešenia projektov.

Zároveň vás - čitateľov príručky - prosím o vaše názory, pripomienky, návrhy na zlepšenie tohto textu, ale aj o vaše skúsenosti z riešenia projektov.

Mária Bieliková
Bratislava, január 2000

to Homepage to Books to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo