Obsah

Diel I: Princípy softvérového inžinierstva
 
1Úvod do softvérového inžinierstva3
Čo je to softvérové inžinierstvo a softvér?3
Problémy s tvorbou softvéru5
História softvérového inžinierstva6
Softvérový proces a softvérový projekt8
Účastníci tvorby softvéru9
2Proces vývoja softvéru11
Životný cyklus vývoja softvéru11
V-model vývoja softvéru12
Analýza a špecifikácia požiadaviek12
Návrh13
Implementácia a testovanie súčiastok14
Integrácia a testovanie systému15
Akceptačné testovanie a inštalácia15
Prevádzka a údržba15
3Požiadavky a špecifikácia16
Proces tvorby špecifikácie požiadaviek16
Získavanie informácií a analýza požiadaviek17
Dokumentácia k špecifikácii požiadaviek19
Vývoj požiadaviek a chyby v špecifikácii21
Model systému22
4Funkčný model24
Diagramy tokov údajov24
Entity v diagrame tokov údajov25
Dekompozícia v diagramoch tokov údajov26
Tvorba a vlastnosti diagramov tokov údajov27
Ďalšie techniky funkčného modelovania29
5Model údajov31
Údajový slovník32
Diagram modelu údajov33
Tvorba modelu údajov34
Modelovanie údajov a UML38
Entitno-funkčné matice40
6Dynamický model41
Graf životného cyklu údajovej entity41
Stavový diagram43
Interakčné diagramy46
Model správania a diagram tokov údajov47
7Opis elementárnych procesov48
Štruktúrovaný text48
Nassi-Schneidermanove diagramy49
Rozhodovacie tabuľky50
Rozhodovacie stromy51
Vývojové diagramy51
Vstupno-výstupné podmienky52
Kombinácia techník opisu elementárnych procesov52
8Princípy návrhu53
Vlastnosti dobrého návrhu54
Súdržnosť55
Zviazanosť57
Štruktúrny diagram60
Transformačná analýza60
Transakčná analýza62
Návrh používateľského rozhrania62
9Metódy analýzy a návrhu64
Vyváženie modelov64
Klasifikácia metód analýzy a návrhu65
Dátovo-orientované prístupy66
Objektovo-orientované prístupy68
10SSADM72
Analýza súčasného systému72
Špecifikácia požiadaviek75
Logický návrh údajov78
Logický návrh procesov78
Fyzický návrh79
SSADM pre malé systémy79
11Implementácia80
Vývoj programovacích jazykov80
Stratégie implementácie81
Dokumentácia k programu81
Normy zamerané na implementáciu82
12Verifikácia a validácia83
Techniky verifikácie a validácie84
Funkcionálne testovanie85
Štrukturálne testovanie86
Testovanie rozhraní88
Statické overovanie88
Stratégie testovania89
Testovanie produktu90
13Údržba92
Proces údržby92
Spätné inžinierstvo a reštrukturalizácia94
14Modely životného cyklu softvéru95
Vodopádový model95
Inkrementálny model95
Evolučný model96
Ďalšie modely životného cyklu softvéru96
Prototypovanie softvéru97
15CASE prostriedky98
Klasifikácia CASE prostriedkov98
Integrované CASE prostriedky99
LITERATÚRA101
REGISTER105

Diel II: Manažment v softvérovom inžinierstve
 
16Úvod do manažmentu v softvérovom inžinierstve111
Čo je to manažment?111
Manažment softvérového projektu111
Procesy manažmentu projektu112
Životný cyklus softvérového projektu113
17Vplyv topológie organizácie na softvérový projekt114
Funkcionálna topológia114
Projektová topológia114
Maticová topológia115
Sieťová topológia116
18Inicializácia a plánovanie117
Inicializácia softvérového projektu117
Plánovanie softvérového projektu117
Procesy plánovania projektu118
Plánovanie rozsahu119
Definovanie rozsahu120
Definovanie činností121
Plánovanie zdrojov121
Zoradenie činností121
Odhad trvania činností122
Vytvorenie rozvrhu123
Odhad nákladov a vytvorenie rozpočtu126
Spracovanie plánu projektu127
19Odhady v softvérovom projekte128
Techniky odhadu128
Náklady na softvérový projekt129
Odhad rozsahu softvérového systému130
Jednoduché modely odhadu nákladov133
COCOMO (COnstructive COst MOdel)133
20Vykonávanie, riadenie a ukončenie projektu136
Vykonávanie softvérového projektu136
Vykonanie plánu projektu136
Riadenie softvérového projektu137
Referovanie o výkone137
Sledovanie postupu projektu138
Celkové riadenie zmien139
Ukončenie softvérového projektu140
21Manažment rizík141
Identifikácia rizík141
Analýza rizík143
Plánovanie manažmentu rizík143
Eliminácia rizík v softvérovom projekte144
Riadenie rizík145
22Manažment akosti146
Funkcionalita, chyby a akosť146
Normy pre systémy zabezpečenia akosti147
Plánovanie akosti150
Zabezpečenie a riadenie akosti150
23Manažment ľudských zdrojov151
Organizačné plánovanie151
Získavanie personálu153
Vývoj tímu154
24Tímová práca155
Veľkosť tímu155
Organizácia softvérových tímov155
Zviazanosť tímov156
Súdržnosť tímu157
Typy ľudí a neformálne role v tíme157
Motivácia158
Vývojové stupne tímu159
25Manažment komunikácie160
Plánovanie komunikácie161
Distribúcia informácií161
26Manažment obstarávania162
Plánovanie v obstarávaní162
Výber dodávateľa163
27Meranie v softvérovom projekte164
Často používané metriky165
Metriky štýlu programovania166
Metódy merania166
28Manažment softvérového procesu168
Modely zlepšovania procesu168
Model vyspelosti procesu169
Manažment softvéru170
Činnosti pri manažmente softvéru170
Verzie171
Tvorba konfigurácie172
Modely spolupráce173
Distribuovaná tvorba softvéru173
Príloha A: Vybrané princípy softvérového inžinierstva174
Ľudí motivujú rôzne veci184
Hľadajte príčiny, neopravujte dôsledky186
Udržiavajte si aktuálny plán187
Počúvajte svojich ľudí188
Príloha B: Eseje na námety knihy Freda Brooksa191
Riziká tvorby druhého projektu191
Prečo sa nepodarilo postaviť vežu Bábel?193
Zmeny v živote programu197
Meškáme, čo s tým?201
Cena človeka203
Hra na slovíčka205
Dajte mi ľudí a ja to urobím207
LITERATÚRA211
REGISTER217
Register procesov manažmentu projektu219

to Homepage to Books to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo