Predslov

Softvérové systémy hrajú v našom živote dôležitú úlohu. Ľudstvo čoraz viac závisí od dostupnosti softvérových systémov a ich správnosti (alebo prijateľnosti) a z toho vyplývajúcej použiteľnosti. Súčasné obdobie preto charakterizujú vysoké požiadavky na softvérové systémy a zvýšená konkurencia v oblasti tvorby softvérových systémov.

Tvorba softvérových systémov je však zložitý, tvorivý proces. Aby sme dosiahli požadované vlastnosti softvérového systému v neustále sa meniacom svete a s danými zdrojmi, treba pristupovať k jeho tvorbe systematicky, t.j. využívať inžiniersky prístup.

Potreba softvérového inžinierstva najviac vystupuje do popredia v prípade tvorby veľkých softvérových systémov s vysokými požiadavkami na ich akosť.

Sledujú sa tieto aspekty:

  • čo sa vyvíja, t.j. softvérový systém ako výrobok;
  • ako sa (výrobok) vyvíja, t.j. proces;
  • ako dobre a aký dobrý (výrobok) sa vyvíja, t.j. akosť procesu a výrobku.

Štruktúra skrípt

Vzhľadom na šírku disciplíny softvérového inžinierstva a rozsah týchto skrípt, tento text sa zaoberá iba vybranými témami softvérového inžinierstva. Sústreďuje sa najmä na vývoj softvérových systémov a manažment v softvérovom inžinierstve.

Témy vychádzajú z obsahu predmetov Princípy softvérového inžinierstva (bakalárske štúdium v odbore Informatika) a Manažment v softvérovom inžinierstve (magisterské štúdium v odbore Informatika). Tomuto zodpovedá aj štruktúra. Skriptá obsahujú dva diely:

  • Diel I: Princípy softvérového inžinierstva a
  • Diel II: Manažment v softvérovom inžinierstve.

Štruktúra jednotlivých častí v zásade kopíruje klasifikáciu softvérových procesov podľa (Jalote, 1997) (pozri obrázok dolu). Diel I sa venuje procesom vývoja softvéru, t.j. vysvetľujú sa činnosti priamo spojené s vývojom softvérových systémov (špecifikácia, realizácia - návrh, implementácia, validácia a evolúcia softvéru).

Diel II sa sústreďuje na procesy manažmentu, t.j. vysvetľuje procesy manažmentu softvéru, procesy manažmentu [softvérového] projektu a procesy manažmentu [softvérového] procesu. Procesy manažmentu softvéru zabezpečujú riadenie zmien softvérového systému a s tým súvisiacu identifikáciu jednotlivých verzií a konfigurácií počas celého životného cyklu softvéru. Procesy manažmentu projektu sa sústreďujú na použitie znalostí, zručností, prostriedkov a techník na projektové činnosti s cieľom dosiahnutia (alebo prekročenia) potrieb a očakávaní projektu. A nakoniec cieľom uplatnenia procesov manažmentu procesu je zlepšovanie samotného softvérového procesu, ktoré vychádza z porozumenia existujúcich procesov a snahy o ich zmenu tak, že sa zlepšia vlastnosti výrobku a/alebo sa redukujú náklady a čas na vývoj.

Diel II obsahuje ako prílohu aj ukážky prác študentov v predmete Manažment v softvérovom inžinierstve.

Čitatelia a spôsob spracovania

Skriptá sú určené pre študentov, ktorí absolvujú niektorý z uvedených predmetov. Tvoria doplnkový materiál k prednáškam, ale v žiadnom prípade prednášky nenahrádzajú. Táto skutočnosť ovplyvnila aj spracovanie.

Skriptá majú v zásade povahu poznámok k prednáškam v týchto predmetoch.

Niektoré časti obsahujú vysvetlenia vo forme súvislého textu, iné časti zasa obsahujú poznámky. Menej náročné časti nájdete mnohokrát podrobne vysvetlené, tieto slúžia na samoštúdium. Iné zasa nájdete iba vo forme poznámok a obrázkov. Na ich úplné pochopenie slúžia prednášky a samostatné štúdium doplnkovej literatúry (pozri anotovaný zoznam literatúry na konci každého dielu).

Vzhľadom na poznámkovú formu som zvolila sadzbu do dvoch stĺpcov, ktorá umožňuje umiestnenie rôznych typov textu (poznámky, obrázky, krátke vysvetlenia) na jednu stranu.

V skriptách nájdete veľa obrázkov. K niektorým obrázkom nájdete aj poznámky, prípadne vysvetľujúci text. Mnohé z nich však doplňujúci text nevysvetľuje a ani nenájdete žiadne odvolávky na ne. Tieto si doplníte na prednáške. Chcela by som na tomto mieste znovu zdôrazniť, že ide o doplnkový materiál k prednáškam, podrobnosti a súvislosti sa diskutujú na prednáškach.

Skriptá môžu poslúžiť aj iným záujemcom o softvérové inžinierstvo, najmä na systemizáciu poznatkov získaných inde. Tiež chcem upozorniť, že tieto skriptá nenahrádzajú študijný materiál k uvedeným predmetom vo forme učebníc, odborných článkov, štúdií. Ide o pomôcku pri prednáškach a štúdiu.

Umožní využitie času na prednáškach na diskusiu, motiváciu použitia jednotlivých metód, techník a prostriedkov, uvedenie príkladov z praxe a sumarizáciu znalostí.

Tento text nie je úplný v zmysle znalostí z disciplíny softvérového inžinierstva. Obsahuje tie časti, ktoré sa prednášajú v predmetoch Princípy softvérového inžinierstva a Manažment v softvérovom inžinierstve. Tiež logické členenie jednotlivých dielov (poradie kapitol a ich obsah) zodpovedá postupu na prednáškach v týchto predmetoch.

Zvolená metóda vychádza zo snahy a potreby pokryť čo najviac zo skúmanej oblasti (softvérové inžinierstvo) do šírky (aspoň informatívne) a zároveň sa venovať niektorým metódam, technikám a prostriedkom podrobnejšie, pokiaľ to umožňuje rozsah predmetu. V prípade predmetu Princípy softvérového inžinierstva sa napríklad podrobnejšie rozoberá štruktúrovaná analýza a návrh, metodika SSADM pri vývoji softvéru. V predmete Manažment v softvérovom inžinierstve zasa plánovanie v softvérovom projekte. Podrobnejšie sa vysvetľujú najmä tie metódy a techniky, ktoré budete potrebovať pri praktickej práci v jednotlivých predmetoch.

Z čoho som čerpala...

Pri zostavovaní skrípt som čerpala z viacerých zdrojov, najmä z učebnice

  • Sommerville: Software Engineering (Addison Wesley, 1996) v diele I a z klasifikácie znalostí potrebných pri manažmente projektu
  • Duncan: A guide to the project Management Body of Knowledge (Project Management Institute,1996) v diele II. Tieto dva pramene zároveň predstavujú základnú literatúru, ktorú treba pre úspešné absolvovanie týchto predmetov preštudovať.

Na konci každého dielu sa nachádza anotovaný zoznam literatúry. Treba si všimnúť aj odborné články v časopisoch, ktoré sú dostupné v študovni.

Poďakovanie

Tieto skriptá by určite nevznikli, keby som nemala podporu v rodine a na katedre. Moja vďaka patrí v prvom rade mojej rodine, manželovi Jozefovi a synom Martinovi a Paľkovi, ktorí ma podporovali počas dlhých hodín písania týchto skrípt. Ďalej sa chcem poďakovať Pavlovi Návratovi za podporu a dôveru, ktorú mi po celý čas tvorby týchto skrípt prejavoval. Za zrod týchto skrípt vďačím aj všetkým, ktorí pôsobia v predmete Princípy softvérového inžinierstva: Márii Smolárovej, Ivanovi Kapustíkovi, Valike Šimákovej, Ľubke Hanulovej a Valentinovi Vranićovi. Valentinovi ďakujem aj za pomoc pri prepisovaní priesvitiek z predmetu Princípy softvérového inžinierstva. V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj ostatným kolegom z Katedry informatiky a výpočtovej techniky, ktorí svojim prístupom a mnohými diskusiami prispeli ku vzniku tohto diela. Ďakujem aj obidvom lektorom Josefovi Kolářovi a Pavlovi Fričovi za cenné pripomienky k rukopisu.

Ešte pár slov...

Tento text považujte za pracovný. Dúfam, že vám poslúži pri zvládnutí vybraných oblastí softvérového inžinierstva. Zároveň uvítam všetky pripomienky k nemu, ktoré by ho mohli v budúcnosti skvalitniť. Prosím čitateľov a používateľov týchto skrípt, aby mi svoje názory, návrhy a pripomienky posielali na elektronickú adresu bielik [zavináč] fiit[.]stuba[.]sk.

Podrobnejšie informácie k predmetom Princípy softvérového inžinierstva a Manažment v softvérovom inžinierstve môžete nájsť aj v pavučine na adrese: http://www.fiit.stuba.sk/~bielik.

Mária Bieliková
v Bratislave, 1. decembra 1999

to Homepage to Books to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo