Obsah

1Úvod1
1.1  Čo je to umelá inteligencia?2
1.2  Rozumný agent6
1.3  Poznámky k dejinám umelej inteligenice13
1.4  Príspevok k dejinám umelej inteligencie na Slovensku16

Diel I: Základy umelej inteligencie
 
2Riešenie problémov27
2.1  Vyjadrenie problému28
2.2  Hľadanie riešenia37
2.3  Neinformované hľadanie42
2.4  Hľadanie najskôr najlepší53
2.5  Algoritmy cyklického vylepšovania60
2.6  Riešenie problémov rozkladom66
2.7  Riešenie problémov opísaných ako hra70
3Logické usudzovanie85
3.1  Znalostný agent85
3.2  Logika a reprezentácia poznatkov87
3.3  Výroková logika91
3.4  Predikátová logika96
3.5  Odvodzovanie v predikátovej logike prvého rádu105
3.6  Dopredné a spätné zreťazenie110
3.7  Rezolvencia113
4Plánovanie125
4.1  Od riešenia problémov k plánovaniu126
4.2  Reprezentácia plánovacieho problému130
4.3  Algoritmus čiastočne usporadúvajúceho plánovania134
5Strojové učenie sa141
5.1  Učiaci sa znalostný agent144
5.2  Induktívne učenie sa145
5.3  Induktívne vytváranie rozhodovacích stromov145
5.4  Učenie sa všeobecných logických opisov148
6Umelé neurónové siete161
6.1  Potrebné pojmy z neurobiológie162
6.2  Perceptrón – model neurónu164
6.3  Viacvrstvové dopredné siete a ich učenie166
6.4  Rekurentné siete a ich učenie180
6.5  RBF siete a ich učenie184
6.6  História umelých neurónových sietí186
7Vnímanie191
7.1  Spôsoby rozpoznávania obrazcov192
7.2  Príznakové rozpoznávanie obrazcov194
7.3  Analýza scény200
7.4  Predspracovanie obrazovej informácie204

Diel II: Znalostné inžinierstvo
 
8Úvod do znalostného inžinierstva213
8.1  Predmet znalostného inžinierstva213
8.2  Explicitná reprezentácia poznatkov219
8.3  Ohraničenia znalostných systémov223
8.4  Aplikácie znalostných systémov226
9Architektúra znalostného agenta235
9.1  Jadro znalostného agenta235
9.2  Báza poznatkov239
9.3  Odvodzovací stroj249
9.4  Vstupno/výstupný modul259
9.5  Ďalšie zložky znalostného agenta260
10Tvorba znalostných systémov267
10.1  Životný cyklus znalostného systému267
10.2  Techniky získavania znalostí278
10.3  Počítačová podpora tvorby znalostných systémov289

Diel III: Distribuovaná umelá inteligencia
 
11Úvod do distribuovanej umelej inteligencie295
11.1  Čo je to distribuovaná umelá inteligencia?295
11.2  Dejiny distribuovanej umelej inteligencie299
12Multiagentové systémy303
12.1  Agent v multiagentovom systéme303
12.2  Klasifikácia agentov305
12.3  Architektúry agentov309
12.4  Spoločenstvá agentov316
12.5  Komunikácia, koordinácia a kooperácia318
12.6  Učenie sa v multiagentových systémoch323
12.7  Mobilné agenty325
13Morálne, spoločenské a právne súvislosti umelej inteligencie329
13.1  Súvislosti informatiky329
13.2  Súvislosti umelej inteligencie331
Príloha: Vybrané študentské projektové práce335
A  Inteligentné vyhľadávanie a filtrovanie informácií336
B  Spracovanie prirodzeného jazyka355
C  Simulácia robotického futbalu367
Literatúra381
Register389
Anglické zhrnutie (summary)395

to Homepage to Books to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo