Výskumná orientácia v bakalárskom štúdiu

Typ štúdia: bakalárske
Odbor: Informatika
Študijný program: Informatika
Ročník: 2.-3.
Semester: Zimný, letný
Garant: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

to Homepage to Teaching to the Top

Ciele výskumnej orientácie v bakalárskom štúdiu

Výskumná orientácia v bakalárskom štúdiu predstavuje špeciálnu výberovú možnosť pre takých študentov, ktorí sú šikovní, pracovití, hlbšie sa zaujímajú o otvorené problémy študovaného odboru a najmä majú záujem sa s niektorými výskumnými problémami aj tvorivo popasovať. Cieľom je vytvoriť priestor so študentami pracovať tak, ako by sme si predstavovali, t.j. viac individuálne, s vyššou mierou voliteľnosti a vôbec možnosti študenta prispôsobiť si obsah štúdia svojim predstavám.

Takúto možnosť dostane každý rok špeciálne vytvorená skupinu zhruba 5-10% študentov príslušnej kohorty (množiny študentov, ktorí nastúpili na štúdium v jednom akademickom roku).

Čo je obsahom...

 • menej štandardného učenia, viac tvorivej individuálnej práce spravidla smerujúcej k výskumu,
 • privilégium individuálnejšieho prístupu,
 • možnosť zostaviť si študijný plán s orientáciou na výskum, čo znamená:
  • namiesto troch povinne voliteľných predmetov postupnosť troch výskumne orientovaných seminárov, špeciálne navrhnutých pre malú skupinu najlepších študentov, podľa možností aj prispôsobených individuálnym potrebám študentov najmä v nadväznosti na zvolené témy výskumu
  • možnosť navrhnúť tému svojej bakalárskej práce v súlade s oblasťami výskumu určených pracovníkov fakulty (mentorov) tejto skupiny
  • o jeden semester skorší začiatok vypracúvania bakalárskej práce s výberom témy už v treťom semestri
 • podpora v súťažiach a motivácia k účasti v medzinárodných súťažiach,
 • možnosť práce na výskumných projektoch na fakulte.

Podmienky absolvovania celkovo

 • aktívna účasť na seminároch
 • preukázateľné výsledky výskumu, najmä v rámci bakalárskeho projektu

to Homepage to Teaching to the Top

Súťaže

Zoznam súťaží nie je úplný, sú to príklady súťaží, do ktorých sa môžu študenti bakalárskeho štúdia zapojiť a v ktorých dosiahli študenti informatiky v posledných rokoch úspechy:

to Homepage to Teaching to the Top

Harmonogram pre 2. ročník bakalárskeho štúdia

Výskumne orientovaný seminár I

Metódy a praktiky tvorby webových aplikácií

Semester: Letný
Zabezpečuje: Ing. Ján Suchal, Dr. Tomáš Kramár
Kredity: 4
Ukončenie: klasifikovaný zápočet

Cieľom seminára je oboznámiť sa a získať zručnosti v oblasti metód a praktík vývoja webových aplikácií aj v spojitosti s technológiami pre Web 2.0. Študenti sa na praktických príkladoch naučia princípy a používanie systémov na verziovanie softvéru (SVN, mercurial, git), oboznámia sa s tvorbou aplikácií na základe vzoru MVC (Model-View-Controller) (na praktickej práci v Ruby on Rails), technikami ako O/R mapovanie (activerecord). Zároveň sa zdokonalia v praktikách vhodných pre vývoj aplikácií ako napr. testami riadený vývoj (TDD, BDD, Cucumber), automatické nasadzovanie neustála integrácia, programovanie v pároch.

Podmienky absolvovania:

 • Aktívna účasť na pravidelných seminároch, čo zahŕňa dôslednú prípravu na seminár (štúdium materiálov, ktoré sú zverejnené v dostatočnom predstihu pred každým seminárom).
 • Vypracovanie záverečného projektu v akceptovateľnej kvalite. To zahŕňa aj samostatný výber originálnej témy projektu, ktorá musí byť schválená cvičiacim.
 • Záverečná prezentácia projektu na seminári a priebežné prezentácie prác na projekte počas semestra.

Dôraz sa kladie na tvorivú prácu na projekte a aktívne zapájanie sa do diskusií na seminároch.

Študijná literatúra:

 • Sam Ruby, Dave Thomas, David Heinemeier Hansson, et al: Agile Web Development with Rails, Third Edition, Pragmatic Bookshelf Eldon Alameda: Foundation Rails 2, friends of ED.

Bakalársky projekt 0

Semester: Letný
Kredity: 2
Ukončenie: zápočet
Garant: prof. Pavol Návrat
Zabezpečuje: prof. Mária Bieliková a doctoral staff

Cieľom je individuálna práca v rámci relatívne rozsiahlejšieho projektu výskumného charakteru. V rámci predmetu Bakalársky projekt 0 študent analyzuje problematiku danú témou projektu v kontexte stavu poznania a hľadá otvorené problémy, ktorým sa bude venovať v rámci predmetov Bakalársky projekt I a II v nasledujúcom roku štúdia. Celkovo sa projektovanie zameriava na osvojenie si metód a postupov riešenia relatívne rozsiahlych projektov výskumného charakteru. Študent preukáže schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti.

Podmienky absolvovania:

 • Aktívna účasť na stretnutiach alebo seminároch príslušnej výskumnej skupiny podľa dohody s mentorom.
 • Vypracovanie záverečnej správy z riešenia projektu v akceptovateľnej kvalite. Odovzdanie v stanovenom termíne do AIS. To zahŕňa aj príspevok k smerovaniu zadania bakalárskej práce, ktoré vypracuje vedúci na základe spolupráce so študentom.

Dôraz sa kladie na zapájanie študenta do práce výskumnej skupiny a diskusií na seminároch.

Študijná literatúra:

 • vedecké články podľa odporúčania mentora

to Homepage to Teaching to the Top

Harmonogram pre 3. ročník bakalárskeho štúdia

Výskumne orientovaný seminár II

Overovanie metód a modelov

Semester: Zimný
Zabezpečuje: Dr. Róbert Móro, Dr. Jakub Ševcech
Kredity: 6
Ukončenie: klasifikovaný zápočet

Cieľom seminára je rozšíriť prehľad a zručnosti študentov pri použití techník určených na prácu s dátami a overovanie výsledkov výskumu.

Podmienky absolvovania:

 • Aktívna účasť na pravidelných seminároch a riešenie úloh, najmä v rámci seminárov.

Dôraz sa kladie na aktívne zapájanie sa do diskusií na seminároch.

Výskumne orientovaný seminár III

Výskum v špecifickej oblasti

Semester: Letný
Kredity: 6
Ukončenie: zápočet
Garant: prof. Mária Bieliková
Zabezpečuje: doctoral staff

Cieľom je individuálna práca v rámci bakalárskeho projektu, ktorý má výskumný charakter. V rámci predmetu študent skúma identifikované problémy v téme stanovenej spolu s vedúcim projektu tak, aby zodpovedala schopnostiach študenta a priniesla výsledky výskymu. Analyzuje problematiku danú témou projektu v kontexte stavu poznania a rieši otvorené problémy, ktorým sa venuje aj v rámci predmetu Bakalársky projekt II. Celkovo sa projektovanie zameriava na osvojenie si metód a postupov riešenia relatívne rozsiahlych projektov výskumného charakteru. Študent preukáže schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti spracovaním výstupu vo forme vedeckej publikácie, ktorú bude možné zaslať na niektorú medznárodnú konferenciu alebo do časopisu.

Informačné zdroje

Digitálne knižnice

Väčšina je dostupných v študovni, resp. v ACM Digital Library alebo IEEE Computer Society Digital Library, ktoré sú dostupné z počítačov na fakulte.

to Homepage to Teaching to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo