Tímový projekt I, II    

Typ štúdia: inžinierske

Študijný program: Počítačové a komunikačné systémy a siete

Študijný odbor: Počítačové inžinierstvo

Ročník: 1.

Trvanie: 12+12 týždňov

Semester: Zimný, Letný

Počet hodín týždenne (seminár - projekt): 1 - 3, 1 - 2

Kredity: 7, 5

Garant predmetu pre PKSS: Ing. Ján Hudec, PhD.

 

 

 

Údaje na týchto webových stránkach k predmetu Tímový projekt I, II vychádzajú zo syláb a informačných listov predmetu

Tímový projekt I a II, ako aj predmetov Tvorba softvérového/informačného systému v tíme I a II.

Metódy práce, organizačné zásady, formy komunikácie a informovanosti, obsah a štruktúru webovej stránky k predmetu

zaviedla prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.  [http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/tp-slov/tp-main.html]  za aktívneho

prispenia pedagógov všetkých ústavov fakulty, ktorí vedú študentov v tímových projektoch už od akademického roku 1997/98.