Tímový projekt I, II

Typ štúdia: inžinierske
Študijný program: Informačná bezpečnosť/ Inteligentné softvérové systémy/ Internetové technológie
Študijný odbor: Aplikovaná informatika/ Softvérové inžinierstvo-Umelá inteligencia/Počítačové inžinierstvo
Ročník: 1.
Trvanie: 12+12 týždňov
Semester: Zimný, Letný
Počet hodín týždenne (seminár - projekt): 2 - 3, 1 - 3
Kredity: 7+5
Garant predmetu: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Podmienky absolvovania predmetov Tímový projekt I, II

 1. aktívna účasť na stretnutiach tímu
 2. aktívna účasť na práci v tíme
 3. odovzdanie všetkých požadovaných výstupov podľa harmonogramu
 4. udržiavanie aktuálnej informácie o stave projektu na webe
 5. vytvorenie inžinierskeho diela tak, aby bolo možné testovanie mimo tímu študentov
 6. prezentácia a obhajoba projektu (aktívna účasť každého študenta je povinná)
 7. získanie aspoň stupňa uspokojivý z každej časti riešenia projektu čo pri použití metodiky SCRUM znamená vykázanie aktivity na minimálnej úrovni v každom šprinte

Podmienky 1 až 4 a 7 platia pre získanie klasifikovaného zápočtu z predmetu Tímový projekt I a podmienky 1 až 7 platia pre získanie klasifikovaného zápočtu z predmetu Tímový projekt II.

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Dokumentovanie a metodika vývoja

Evidencia úloh

Po každom stretnutí tímu vyexportuje tím aktuálny stav úloh zo svojho systému manažmentu projektu, v čitateľnej a prehľadnej forme, do dokumentu vo formáte PDF a vystaví ho na webovej stránke tímu. Tím na stránke vystavuje a uchováva všetky takto exportované dokumenty. Tieto sú zároveň súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá sa odovzdáva v kontrolných bodoch.

Export je potrebné vykonať ešte v deň stretnutia, ideálne hneď po jeho skončení.

Export musí obsahovať všetky úlohy evidované tímom (vrátane nezačatých, aktuálne rozpracovaných, ukončených, zrušených). Štruktúra dokumentu by mala byť zmysluplná, odporúčame uvádzať na začiatku práve aktívne úlohy. Podľa možností vášho systému na manažment projektu uvádzajte ku každej úlohe zmysluplné informácie, najmä však názov, krátky opis, zodpovedného riešiteľa, prípadných ďalších riešiteľov, stav úlohy a podobne.

Všetky relevantné informácie zo stretnutia k projektu treba uvádzať pri jednotlivých úlohách. Zoznam úloh teda obsahuje v sebe aj v určitej forme zápis zo stretnutia. Informácie zo stretnutia, ktoré sa nedajú priradiť k žiadnej úlohe je vhodné zhromažďovať na jednom mieste a pravidelne ho aktualizovať.

Retrospektíva šprintov

Po každom šprinte vytvorí tím dokument retrospektívy šprintu ako záznam zo stretnutia tímu. Ide o kvalitatívne zhodnotenie dosiahnutých výsledkov v šprinte, rozhodnutí a vykonanej práce.

Retrospektíva by mala pokryť produkt aj proces. Zamerajte sa predovšetkým na identifikáciu nedostatkov a vytýčte si postupy ako im v budúcnosti predísť. Nezabúdajte však aj na pozitívne prvky, explicitne ich identifikujte.

Štruktúru dokumentu retrospektívy vytvorte podľa seba, mali by ste ju však konzistentne dodržiavať, resp. časom zlepšovať. Jedným z možných spôsobov je členenie podľa oblastí manažmentu projektu, či podľa jednotlivých úloh.

Webová prezentácia projektu

Každý tím udržuje webovú prezentáciu stavu projektu (vytvorí sa na serveri v softvérovom štúdiu podľa pokynov).

Webová stránka obsahuje základné a aktuálne informácie o stave projektu a dokumentáciu v elektronickom tvare (jednotka aktualizácie je 1 týždeň). Hodnotenie je súčasťou hodnotenia procesu a riadenie - za letný aj za zimný semester, pričom sa do úvahy berie najmä aktuálnosť prezentácie stavu projektu a plnenie úlohy komunikačného prostriedku (v rámci tímu ako aj prezentácia tímu navonok).

Metodika vývoja SCRUM

Vývoj v rámci tímového projektu sa riadi pre všetky tímy:

 • agilnou metodikou SCRUM

Vývoj podľa metodiky SCRUM prebieha v dvojtýždňových intervaloch (šprintoch), v ktorých sa riešia naplánované príbehy (angl. user stories) „rozbité“ na jednotlivé úlohy.

 • zložitosť každého príbehu je ohodnotená bodmi
 • každý príbeh zaradený do šprintu má prideleného zodpovedného riešiteľa – člena tímu
 • na konci každého šprintu sa odovzdávajú riešenia naplánovaných príbehov, pričom každé riešenie musí byť nielen vytvorené (spravidla implementácia), ale aj pokryté testami a aspoň základne zadokumentované (napr. zaznamenané zmeny v dátovom modeli a pod.)

Pozrite si video k metodike SCRUM (má menej ako 10 minút).

Ďalšie dôležité zdroje:

Niekoľko dobrých rád:
 • odporúčame začať prototypovať čo najskôr
 • využívajte testom riadený prístup
 • veľmi pozorne analyzujte zmeny a riziká počas celého projektu
 • funkcionalita stanovená na začiatku určite nie je nemenná, prispôsobujte ju aktuálnemu stavu, ale tak, aby ste vedeli preukázať, že ste sa "neflákali" a urobili kus dobrej práce (menej je často viac)
 • nepodceňujte komunikáciu - vzájomnú v tíme, s vašim vedúcim (pedagógom) a aj so zákazníkom (často v osobe pedagóga)
 • využívajte spätnú väzbu, komunikujte o výsledkoch, nenechajte žiadneho z členov tímu, aby pracoval sám
 • udržujte si "big picture" o projekte, to je nesmierne dôležité, aby ste boli úspešní

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Harmonogram

Harmonogram zimný semester

Obsah jednotlivých týždňov je orientačný, závisí od konkrétneho projektu. Riadi sa podľa metodiky SCRUM a obsah je definovanými šprintami.

Týž.   SCRUM
1. požiadavky na riešenie, diskusia o kontexte projektu
2. rozdelenie úloh, plán projektu, analýza problému
3. formálna inicializácia riešenia projektu: vytvorenie Product Backlog, prvý dátový model, nastavenie prostredia pre vývoj a nasadzovanie, vytvorenie kostry projektu
4. práca na príbehoch šprintu č.1-1Z
5. ukončenie šprintu č.1-1Z
6. práca na príbehoch šprintu č.2-2Z
7. ukončenie šprintu č.2-2Z
8. práca na príbehoch šprintu č.3-3Z
9. ukončenie šprintu č.3-3Z a
odovzdanie
 • dokumentácia k produktu - prvé tri šprinty, big picture
 • dokumentácia k riadeniu
10. práca na príbehoch šprintu č.4-4Z
11. ukončenie šprintu č.4-4Z
12. ukončenie šprintu č.5-5Z (finalizácia výstupov)
odovzdanie
 • dokumentácia prvých piatich šprintov spolu s opisom vytvoreného prototypu (vrátane "big picture"),
 • dokumentácia k riadeniu a používateľská prezentácia prototypu

Harmonogram letný semester

Presnú obsahovú náplň si upresní každý tím po konzultácii s vedúcim na základe pridelenej témy.

Týž.   SCRUM
1. inicializácia semestra a plán pre šprint č.6-1L
2. práca na príbehoch šprintu č.6-1L
3. ukončenie šprintu č.6-1L
4. práca na príbehoch šprintu č.7-2L
5. ukončenie šprintu č.7-2L
6. práca na príbehoch šprintu č.8-3L
7. ukončenie šprintu č.8-3L - najvhodnejší termín pre odovzdanie produktu
8. práca na príbehoch šprintu č.9-4L
9. ukončenie šprintu č.9-4L - najneskorší možný termín pre odovzdanie produktu
10. práca na príbehoch šprintu č.10-5L
11. ukončenie šprintu č.10-5L
12. práca a ukončenie šprintu č.11-6L - odovzdanie celkového výsledku projektu a dokumentácie (produkt, riadenie)

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Termíny odovzdávania výstupov

Výstupy v zimnom semestri treba odovzdať najneskôr:

prvý týždeň semestra - 24. 9. 2019 (utorok), 23:59 do Yonbanu jednu tému, 25.9. 2019 (streda), 12:00 do AIS
odovzdanie motivačného dokumentu
deviaty týždeň semestra (podľa rozvrhu stretnutí, pracovný deň nasledujúci po dni v týždni, kedy má tím plánované stretnutia), najneskôr však 22.11.2019, 23:59
odovzdanie dokumentácie po prvých troch šprintoch (vrátane celkového obrázku projektu) plus dokumentácia k riadeniu - elektronicky
posledný týždeň semestra - 13. 12. 2019, 14:00
odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou za zimný semester spolu podľa požiadaviek v zadanej štruktúre - všetko elektronicky, časť aj vytlačené

dd.mm. 2019 (podľa dohody s prideleným konzultantom)
prezentácia manažmentu procesov v tíme

Pri odovzdaní na konci semestra treba podpísať preberací protokol (najmä tí, čo dokument odovzdávajú potrebujú potvrdenie, že ho naozaj odovzdali).

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Zásady hodnotenia predmetu

Výsledky práce prispievajú do hodnotenia v predmetoch Tímový projekt I, II takto:

Semester I

 • práca v tíme - 10% - účasť na procese v tíme, príspevok k tímovému duchu
 • proces a riadenie - 25% - hodnotenie je rovnaké pre celý tím, stanoví sa na základe
  • hodnotenia vedúceho - 15%, ktorý zoberie do úvahy
   • dokumentáciu k riadeniu, zápisy zo stretnutí
   • úroveň manažmentu v tíme, procesov, ktoré tím používa, používania nástroja na podporu manažmentu
   • webovú prezentáciu a jej aktualizácií
  • hodnotenie externého konzultanta - 10%, ktorý zoberie do úvahy
   • manažment v tíme, využívanie podporných nástrojov a dokumentovanie riadenia v tíme celkovo
 • výstupy:
  • prototyp, jeho zdokumentovanie, smerovanie celého projektu (naplnenie cieľov stanovených na začiatku) a prezentácia na konci semestra - 25%
  • hodnotenie získané z bodovania šprintov (5 šprintov) - 40%

Semester II

 • práca v tíme - 10% - projektový denník, účasť na procese v tíme, príspevok k tímovému duchu
 • proces a riadenie - 10% - používanie metodík a ich aktualizácia, používanie nástroja na manažment, zápisy zo stretnutí, webová prezentácia
 • výstupy:
  • produkt, jeho testovanie treťou stranou a jeho zdokumentovanie (plus záverečný šprint) - 25%
  • hodnotenie získané z bodovania šprintov (5 šprintov) - 45%
 • ústna prezentácia a záverečná obhajoba - 10%

Spôsob hodnotenia

Externý hodnotiteľ v zimnom semestri (predmet MSI) pridelí hodnotenie v stupnici vynikajúci až katastrofálny (pozri ďalej stupnicu hodnotenia).

Vedúci hodnotí jednotlivé časti slovne v tejto škále:

 • vynikajúci (výnimočná kvalita, výsledky veľmi vysoko nad očakávania)
 • výborný (výborná kvalita, výsledky vysoko nad očakávania)
 • viac ako veľmi dobrý (veľmi dobrá práca, výsledky nad očakávania)
 • veľmi dobrý (viac ako dobrý štandard, výsledky v rámci očakávaní)
 • viac ako dobrý (dobrý štandard, hoci nedosiahol úplne očakávania, obsahuje dosť výsledkov)
 • dobrý (ešte spĺňa štandard)
 • uspokojivý (vážne nedostatky, iba obmedzené výsledky, ešte spĺňa minimálnu požadovanú kvalitu)
 • nedostatočný (malé skutočné výsledky, nespĺňa očakávania)
 • katastrofálny (veľmi malá skutočná práca, nedostatok úsilia, nespĺňa očakávania)

Oneskorenie odovzdania sa postihuje znížením hodnotenia (1 stupeň za každý týždeň).

Celkové výsledné hodnotenie je 6 stupňové (A, B, C, D, E, FX), stupnica sa odvodí podľa známych pravidiel hodnotenia predmetov v rozsahu 0-100 bodov. Absolvovanie všetkých etáp a odovzdania požadovaného výstupu je nutná podmienka absolvovania predmetu.

Hodnotenie šprintov

Pri ukončovaní šprintu a odovzdávaní jednotlivých príbehov vedúci tímu (učiteľ v roli zákazníka, či manažéra) schvaľuje jednotlivé príbehy, čím prideľuje tímu za príbehy body, ktorými boli ohodnotené pri plánovaní šprintu. Zodpovedný riešiteľ za príbeh navrhne rozdelenie bodov získaných za príbeh medzi všetkých riešiteľov, ktorí sa na vývoji príbehu podieľali (body sa prideľujú z celkového balíka v jednotlivých etapách projektu).

 • Vedúci tímu (učiteľ) na základe návrhu pridelí jednotlivým členom tímu podiel na výsledku šprintu, čo predstavuje vstup do celkového hodnotenia.

Pre každého člena tímu je vhodné evidovať počet naplánovaných bodov (pričom aj naplánované body sa delia medzi riešiteľov, ktorí príbeh realizovali) a počet skutočne zarobených bodov.

V prípade, že sa v danom šprinte príbeh nepodarí dokončiť, resp. ho vedúci tímu neschváli, rozhoduje o hodnotení a ďalšom postupe vedúci tímu:

 • pridelí tímu podiel z bodov v závislosti od stupňa rozpracovania úlohy, zvyšok sa naplánuje v ďalšom šprinte (body rozdeľuje vedúci tímu na základe návrhu zodpovedného za príbeh podobne ako je to uvedené vyššie)
 • v prípade, že vedúci usúdi, že napriek nedokončeniu príbehu na ňom tím „šprintoval“ adekvátne, avšak zložitosť príbehu nebola vhodne odhadnutá a príbeh teda nebol vhodne naplánovaný (čo sa môže ľahko stať, keďže cieľom tímového projektu je odhadovanie a plánovanie sa naučiť), môže prideliť plný počet bodov aj za nedokončený príbeh, resp. znížiť počet naplánovaných bodov (takže podiel získaných a naplánovaných bodov sa nezmení a premietne sa to do celkového hodnotenia šprintu bez "straty")
 • v prípade, že člen tímu počas šprintu nevykáže žiadnu alebo veľmi nízku aktivitu (napr. nezíska ani jeden bod), tak automaticky končí pôsobenie v tíme ako aj v predmete s hodnotením Fx, nedostatočný.

Súčasťou práce v oboch semestroch je aj vyplnenie dotazníka s otázkami ohľadom fungovania tímu a procesu vývoja, ktorým študent preukáže osvojenie si princípov vývoja.

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Obsah a forma projektovej dokumentácie

Sumarizácia dokumentácie v tímovom projekte

 • dokumentácia má dve časti - (i) inžinierske dielo a (ii) riadenie
 • celá dokumentácia musí byť v e-forme na webe a v AIS (podľa kontrolných bodov) a na elektronickom médiu, ktoré sa odovzdáva raz za semester (aj s výsledným produktom)
 • tlačí sa len časť označená ako "big picture" a aj to len na konci každého semestra

Inžinierske dielo (softvérový systém/informačný systém)

Dokumentácia k inžinierskemu dielu bude obsahovať minimálne informácie podľa zoznamu nižšie (pri návrhu štruktúry dokumentácie sa riaďte poznámkami ďalej a poraďte sa s vašim pedagógom).

Na konci každého semestra sa odovzdáva aj tlačená verzia učiteľovi v štruktúre ako sa dohodne s učiteľom. Elektronická verzia v stanovenom termíne bude na webovej stránke projektu a vloží sa do otvoreného miesta odovzdania do AIS.

Spolu s tlačenou dokumentáciou sa na konci prvého a konci druhého semestra odovzdáva aj elektronické médium, ktoré obsahuje celú dokumentáciu, zdrojové súbory riešenia a v letnom semestri na konci projektu aj snapshot webového sídla -- bez použitia dynamických stránok.

ETAPA 1 - zimný semester

 • "Big picture"
  • Úvod - o čom je tento dokument, ciele, ohraničenia.
  • Globálne ciele projektu na zimný semester
  • Celkový pohľad na systém
   (architektúra, dátový model, diagramy tried, moduly plus referencie/zoznam priložených e-dokumentov)
 • Moduly systému
  • Analýza - ak implementáca modulu alebo jeho časti vyžaduje detailnejšiu analýzu problému, ktorú nie je vhodné uviesť priamo do opisu.
  • Návrh - Základná vnútorná štruktúra modulu a jeho dynamika (napr. riadiace triedy).
  • Implementácia - Napr. opis rozhraní a konfigurácií jednotlivých tried modulu. Ak je takáto technická dokumentácia generovaná automaticky, stačí uviesť príslušné referencie na túto dokumentáciu.
  • Testovanie - Opis testov modulu a ich referencie.
 • Príručky (podľa potreby)
 • Technická dokumentácia (aj generovaná)

ETAPA 2 - letný semester

 • "Big picture"
  • Úvod - o čom je tento dokument, ciele, ohraničenia.
  • Globálne ciele projektu na letný semester
   obsahuje aj celkový pohľad po zimnom semestri - vrátane priorít riešenia
  • Celkový pohľad na systém
   (na túto časť je nutné v letnom semestri dávať najvyšší dôraz, je to najdôležitejšia časť dokumentácie, ktorá zhŕňa všetky výsledky projektu, zahŕňa podľa typu projektu opis prototypu/produktu ako celku, opisuje architektúru, modely, celkovú funkcionalitu, ohraničenia plus referencie/zoznam priložených e-dokumentov)
 • Moduly systému (pokračovanie ako v zimnom semestri)
  • Analýza
  • Návrh
  • Implementácia
  • Testovanie
 • Príručky (podľa potreby) - napr. inštalačná príručka, používateľská príručka
 • Technická dokumentácia (aj generovaná) - ďalšia technická dokumentácia, najmä automaticky generovaná dokumentácia, najčastejšie vo formáte HTML.

Riadenie projektu

Dokumenty k riadeniu projektu sa vytvárajú priebežne a sú súčasťou odovzdávanej dokumentácie v každej etape. Obsah zodpovedá etape, v ktorej sa projekt nachádza. Celkovo obsahuje minimálne tieto časti:

 • "Big picture"
  • Úvod (čo sa v tejto časti dokumentácie nachádza)
  • Role členov tímu a podiel práce - úlohy členov tímu (krátkodobé, dlhodobé), manažérske úlohy, táto časť zahŕňa aj autorov jednotlivých častí dokumentácie k inžinierskemu dielu ako aj jednotlivých častí vytvoreného diela a tiež informácie k nástroju pre manažment v tíme, jeho používaniu (napr. aj metodika)
  • Aplikácie manažmentov
  • - opis jednotlivých činností potrebných pre iadenie projektu, procesu a produktu (aj metodiky)
  • Sumarizácie šprintov
  • Globálna retrospektíva (za zimný a za letný semester)
 • Motivačný dokument
 • Metodiky
 • Export evidencie úloh
 • Webové sídlo projektu

Konkrétny obsah závisí od kontextu tímu - upresní sa na stretnutiach k tímového projektu s vašim vedúcim a v zimnom semestri aj na predmete MTS. Na príslušnej kapitole k manažmentu môže participovať jeden alebo dvaja študenti z tímu. Rozsah jednotlivých kapitol by mal preukázať, že ste sa otázkami príslušného manažmentu v projekte zaoberali (analyzovali), plánovali a aj reálne použili aspoň v obmedzenej miere.

Súčasťou dokumentácie sú metodiky potrebné pri vývoji. Použite všetko užitočné z predmetu MTS (študijný program ISS, nejaký člen tímu vždy študuje ISS), ale nie viac ako treba. Každá metodika musí mať svoje opodstatnenie a musí ju tím používať. V tomto prípade je často menej viac. Zároveň je nevyhnutné mať zabezpečený proces metodikami, teda menej neznamená nič...

Dôležité je, aby tím mal vytvorené metodiky a používal ich, t.j. aby sa riadil pri vývoji dohodnutými pravidlami.

Po každom šprinte je rôležité vykonať retrospektívu a aj ju zdokumentovať.

Jednotlivé úlohy spojené s manažmentom projektu sa rozdelia medzi členov tímu. Budú obsahovať odkazy na dokumenty vytvorené počas riešenia projektu vrátane metodík potrebných pri vývoji a riadení projektu. Všetky časti sa vytvárajú priebežne a spresňujú sa počas riešenia projektu.

Upozornenie:

 • Jednotlivé strany dokumentácie musia byť očíslované. Prílohy sa číslujú samostatne a označujú písmenami abecedy (A-1, A-2,...; B-1, B-2, B-3,...).
 • Na začiatku dokumentácie musí byť obsah, ktorý sa pri každej modifikácii (odovzdávaní) dokumentácie aktualizuje, t.j. v odovzdanej dokumentácii musí byť vždy na začiatku podrobný obsah.
 • Odporúča sa názvy kapitol uvádzať aj v hlavičke na jednotlivých stranách (zjednodušuje to výrazne orientáciu v texte).
 • Odporúča sa oddeliť jednotlivé časti dokumentácie (najmä zimný a letný semester) farebnými papiermi.
 • Treba oddeliť jednotlivé časti dokumentácie aj z hľadiska obsahu: dokumentácia súvisiaca s riadením projektu a dokumentácia k inžinierskemu dielu (napr. softvérový systém).
 • Na konci každého semestra treba odovzdať úplnú doteraz vytvorenú dokumentáciu - v číslovaní strán sa pokračuje - spojenú tak, aby sa dalo v nej "listovať". Tlač na papier po dohode s učiteľom.

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo