Motivačný dokument

Odovzdanie

 • najneskôr v stredu, 25.9.2019, do 12:00
 • elektronicky do AIS
  • do AIS ponuku vloží jeden člen tímu
  • meno súboru bude
   tim<cislo-timu>_tema<cisla-tem-vzostupne>_2019.pdf
   čísla tém uveďte tak ako sú v dokumente témy pre tímové projekty 2019/2020, napr.
   tim05_tema05-10-12_2019.pdf

Obsah motivačného dokumentu

Motivačný dokument má predpísanú štruktúru a rozsah:

 1. Tím - max. 1 A4
  • predstavenie tímu; doterajšie skúsenosti, najmä v súvislosti s témami s prioritou na prvých troch miestach - konkrétne, napr. aj vybrané predmety inž. štúdia súvisiace s témou môžu vylepšiť nádej na pridelenie témy)
  • koncipujte ako štruktúrovaný text pre celý tím a nie ako jeden odsek pre každého študenta z tímu
  • je dôležité, aby ste ukázali, že ste súdržná skupina, zamyslite sa nad silnými stránkami tímu ako skupiny a doložte ich konkrétnymi informáciami o jednotlivcoch
 2. Motivácia - cca 0,5 A4 na jednu tému, max 1 A4
  • prečo chceme túto tému
  • čo vieme poskytnúť v súvislosti s touto témou (špeciálne doplnenie predstavenia)

  Príloha A - Zoradenie VŠETKÝCH tém podľa priority
  je to čiastočné duplikovanie dotazníka, ale zjednoduší to spracovanie a rozhodovanie

  Príloha B - Rozvrh tímu
  rozvrh musí byť zrozumiteľný, t.j. bude z neho jasné kto má kedy menovite aké povinnosti, nielen že je to blokovaný čas. V rozvrhu bude mať každý tím vyznačené

  • 3 súvislé hodiny na stretnutia tímu s vedúcim (odporúčam tiež vyznačiť preferované časy - treba mať v rozvrhu tri súvislé hodiny, t.j. uviesť v jednom formulári pre celý tím, dni x hodiny aj s určením aké povinnosti, ktorý člen tímu v danom čase má)
  • 2 + 2 hodiny pre spoločnú prácu tímu (ideálne ak nájdete 4 súvislé hodiny v nejaký deň) - tento čas budete na fakulte pracovať spoločne na projekte, čas vyberte najlepší pre tím, netreba koordinovať s voľným časom vášho vedúceho

  V rozvrhu jasne vyznačte, ktorý čas je na stretnutia (v prípadných aj viacerých alternatívach) a ktorý je na spoločnú prácu.

V prípade, že tím zaradí do zoznamu viac ako jednu tému, tak do dokumentu vloží časť 2.Motivácia pre každú z tém (max. 3).

Dokument bude obsahovať aj mailový kontakt na tím - buď mail na jedného študenta v tíme, ktorý bude prenášať informácie alebo tímový alias. Odporúčam druhú alternatívu.

Je dôležité dať všetkým členom tímu šancu na prípravu dokumentu. Je dôležité, aby sa každý člen tímu o svoj podiel práce v tíme na príprave dokumentu uchádzal.

 • V prípade, že niektorý člen tímu nekomunikuje vôbec a na príprave dokumentu sa nezúčastnil, toto uveďte do prílohy do časti, kde je rozvrh a neuvádzajte ho do zoznamu na titulnej strane.
 • V prípade, že niektorý člen komunikuje, ale nedostatočne a nemáte od neho všetky podklady, tak ho v dokumente uveďte, ale ak chýba niektorá podstatná časť, napr. rozvrh, tak tam pri jeho mene uveďte, že nedodal informáciu.

Odovzdá sa len jeden dokument (pdf). Aktuálna štruktúra (časti a ich číslovanie) je na tíme, dôležité je, aby tam boli všetky časti a aby bolo jasné, v ktorej časti sa hovorí ku ktorej téme.

Pre pridelenie témy budeme brať do úvahy najmä

 • požiadavky: splnenie požiadaviek na dokument, napr. rozvrh v tvare, z ktorého je vidieť kto má kedy menovite aké povinnosti
 • obsah: preukázanie spôsobilosti tímu riešiť danú tému a jeho reputácia
 • zrozumiteľnosť, jasnosť, čitateľnosť a presvedčivosť
 • formálna stránka: úprava, dodržanie požadovaných náležitostí, štýl písania a pravopisné chyby, jazyková kultúra (ponuka je v slovenčine)

Štruktúrujte text a nepíšte romány!

 • Obsahuje ponuka všetky doterajšie skúsenosti jednotlivých členov tímu s danou problematikou?
 • Je text o členoch tímu kompaktný v zmysle uvedenia silných stránok celkovo pre tím a až následne ako tú silnú stránku tím napĺňa (jedným, dvoma, tromi alebo všetkými svojimi členmi)
 • Riešili ste podobný problém? Uviedli ste to v motivačnom dokumente spolu s príslušnými referenciami?
 • Aj vaše mimoškolské skúsenosti, pokiaľ sa týkajú témy môžu pomôcť. Uviedli ste ich?

Motivácia pre tému by mala jasne ukazovať váš zámer a kompetenciu

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo