Objektovo-orientované programovanie

ak. rok 2020/21

English 2019/21 website

Prednášateľ: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Asistenti: Ing. Pavle Dakić, M.Sc., Ing. Peter Križan, Ing. Ján Lang, PhD., Ing. Anna Považanová a Ing. Waheedullah Sulaiman Khail, M.Sc.
Študijný program: všetky bakalárske študijné programy, druhý (trojročné programy) alebo štvrtý semester štúdia (štvorročné programy); Inteligentné softvérové systémy, inžinierske štúdium (trojročný program)
Semester: letný
Počet hodín týždenne (prednášky–cvičenia): 2–2
Spôsob ukončenia: skúška
Počet kreditov: 6

V predmete sa preberá objektovo-orientované programovanie a programovací jazyk Java, ako aj základy objektovo-orientovanej analýzy a návrhu. Predmet poskytuje prehľad iných objektovo-orientovaných jazykov a pohľad na paradigmy vývoja softvéru vôbec, znovupoužitie a návrhové vzory. Predmet sa tiež dotýka aspektovo-orientovaného programovania a jazyka AspectJ. Predmet vyžaduje základné vedomosti o procedurálnom programovaní.fiit.sk/oop

Valentino Vranić vranic at stuba.sk