Objektovo-orientované programovanie

ak. rok 2022/23

English website

Prednášateľ: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Asistenti: Mgr. Pavle Dakić, Ing. Tomáš Frťala, PhD., Ing. Mohammad Daud Haiderzai, doc. Ing. Ján Lang, PhD., Ing. Viktor Matovič a Ing. Anna Považanová
Študijný program: všetky bakalárske študijné programy, druhý (trojročné programy) alebo štvrtý semester štúdia (štvorročné programy); Inteligentné softvérové systémy, inžinierske štúdium (trojročný program)
Semester: letný
Počet hodín týždenne (prednášky–cvičenia): 2–2
Spôsob ukončenia: skúška
Počet kreditov: 6

V predmete sa preberá objektovo-orientované programovanie a programovací jazyk Java, ako aj základy objektovo-orientovanej analýzy a návrhu. Predmet poskytuje prehľad iných objektovo-orientovaných jazykov a pohľad na paradigmy vývoja softvéru vôbec, znovupoužitie a návrhové vzory. Predmet sa tiež dotýka aspektovo-orientovaného programovania a jazyka AspectJ. Predmet vyžaduje základné vedomosti o procedurálnom programovaní.fiit.sk/oop

Valentino Vranić vranic at stuba.sk