Návrh výskumného projektu - zadanie

Cieľom je rozpracovať hlbšie vybraný z trendov výskumu v oblasti softvérových/informačných systémov a príbuzných odborov vo forme návrhu zámeru výskumného projektu, ktorý vyústi do zadania diplomovej práce.

Štruktúra zámeru výskumného projektu

 • pomenovanie problému
 • prečo je tento problém dôležitý, prečo ho treba riešiť
 • analýza stavu problematiky
 • rozpracovanie problému – tézy
 • návrh zadania diplomového projektu

to Homepage to Teaching to VSI to the Top

Ako postupovať

 1. Aktívne sa zúčastnite seminára, kde sa prezentujú jednotlivé oblasti výskumu, počúvajte, pýtajte sa...
 2. Pozrite si témy výskumných problémov, ktoré sú základom pre vaše diplomové projekty (kde tie témy sú a ďalšie podrobnosti sa dozviete na stretnutí)
 3. Vyberte si tému/témy, ktoré vás zaujali, definujte otvorené problémy a možné riešenia (podklad pre váš výskumný zámer); ako pomôcka slúži seminár organizovaný v rámci predmetu
 4. Nájdite výskumníka na fakulte (vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo doktorand), ktorý tému konzultuje (je uvedený v zozname pri téme, ktorá vás zaujala). Treba pri tom zobrať do úvahy, že bez predchádzajúceho súhlasu garanta nemôže mať jeden výskumník viac ako 5 projektov.
 5. Vypracujte zadanie - konzultujte ho s výskumníkom, treba aby zadanie spĺňalo požiadavky, ktoré na zadania máme a tie každý z nás výskumníkov ovláda
 6. Získajte súhlasné vyjadrenie výskumníka

Treba brať do úvahy, že kapacity každého výskumníka na fakulte sú obmedzené, preto nie je možné pre každého, aby získal zadanie v oblasti, ktorú si primárne vybral. Jeden výskumník bez predchádzajúceho súhlasu garanta nemôže mať jeden výskumník viac ako 5 projektov.

Návrh zadania diplomového projektu obsahuje

 • názov projektu (nemusí byť a spravidla ani nie je totožné s názvom uvedeným pre tému v systéme YonBan)
 • text zadania 150-200 slov, ktoré uvádzajú výskumný problém v kontexte súčasnéh stavu vrátane motivácie a úlohy pre riešenie. Formulujte zadanie ako úlohu, t.j. v 2. osobe mn. čísla (Analyzujte... Navrhnite.. Overte...).

  Text zadania obsahuje:

  • stručnú motiváciu k výskumnému problému (1-3 vety)
  • čo má študent analyzovať, preskúmať, na čo sa má pri tom zamerať. Odporúčame pri tom použiť priamu formuláciu "Analyzujte... ".
  • čo má študent navrhnúť (tu je potenciál pre nové poznatky). Odporúčame pri tom použiť priamu formuláciu "Navrhnite metódu/model/reprezentáciu ... ", pričom je vhodné uviesť aj prípadné ohraničenia.
  • ako má študent preukázať vlastnosti navrhnutého riešenia. Odporúčame priamo uviesť spôsob overenia, napr. "Navrhnuté riešenie overte v kontexte ... vytvorením softvérového prototypu... experimentujte s navrhnutým riešením v doméne..."

 • podporné zdroje výskumného charakteru: 2-3 vedecké publikácie z danej oblasti, ktoré preukazujú výskumnú povahu problému a jeho aktuálnosť
 • vyjadrenie študenta a výskumníka, s ktorým návrh zadani konzultoval (do textu v šablóne pre zadnie doplniť mená študenta a výskumníka a podpísať).

to Homepage to Teaching to VSI to the Top

Čo sa stane s mojím zadaním po odovzdaní?

 • Zadanie prejde schvaľovacím procesom - vyjadruje sa k nemu garant predmetov DPI, II, III, riaditeľ ústavu, ktorý zabezpečuje študijný program a ďalší odborníci.
 • Ak je zadanie schválené, tak ste úspešne absolvovali tento predmet.
 • Ak zadanie nebude schválené, dostanete ešte jednu možnosť vypracovať zámer spolu so zadaním do stanoveného termínu v januári, v prípade, že výsledkom nebude schválené zadanie diplomovej práce, budete tento predmet opakovať a diplomový projekt si budete môcť zapísať až po jeho úspešnom absolvovaní.

V každej priebežnej správe o riešení projektu (výsledok predmetov Diplomový projekt I a Diplomový projekt II) ako aj v samotnej diplomovej práci sa musí nachádzať Zadanie diplomovej práce spolu s prílohami (v priebežných správach kópie, v diplomovej práci originál).

to Homepage to Teaching to VSI to the Top

Čo znamená revízia návrhu zadania diplomového projektu?

 • V prípade, že počas riešenia vznikne situácia, keď návrh zadania diplomovej práce nevyhovuje, tak je možnosť ho zmeniť spravidla v kontrolných bodoch po ukončení predmetu Diplomový projekt I alebo Diplomový projekt II.
 • Uskutoční sa to tak, že najneskôr dva týždne pred začiatkom semestra nasledujúceho po tom, v ktorom bola odovzdaná príslušná správa o riešení (DPI alebo DPII), študent odovzdá do systému Yonban
  • žiadosť o zmenu zadania diplomovej práce (pdf) a
  • vytvorí v Yonbane Revíziu zadania, ktorú e-podpíše vedúci diplomovej práce.

Žiadosť o zmenu zadania diplomovej práce predstavuje samostatný list adresovaný garantovi predmetu, v ktorom študent podrobne zdokumentuje a zdôvodní zmeny (aby garant predmetu na základe tohto mohol bez štúdia starého zadania rozhodnúť o akceptovaní, je vhodné zaradiť okrem logického zdôvodnenia aj pôvodný návrh s priamo vyznačenými zmenami). Zdôvodnenie zmeny teda obsahuje okrem zdôvodnenia aj informáciu o tom, v čom nastala zmena tak, aby to bolo možné jednoznačne určiť bez priameho porovnávania z predchádzajúcou verziou návrhu zadania, najlepšie uvedením v žiadosti aj pôvodného zadania a naznačenie úprav.

V každej priebežnej správe o riešení projektu (výsledok predmetov Diplomový projekt I a Diplomový projekt II) ako aj v samotnej diplomovej práci sa musí nachádzať Zadanie diplomovej práce spolu s prílohami, pričom revízie Návrhu zadania diplomovej práce sa stávajú po schválení garantom predmetov DPI, II, III ďalšími prílohami (v priebežných správach kópie, v diplomovej práci originál). Aktuálne zadanie je záväzné pre príslušnú etapu riešenia, čo musí odzrkadľovať správa o riešení, ktorá sa posudzuje s ohľadom na schválený návrh zadania diplomovej práce v nej uvedený.

to Homepage to Teaching to VSI to the Top

Kedy je vhodné a možné urobiť revíziu návrhu zadania diplomového projektu?

Nutnosť vypracovať revíziu svojho zadania sa týka len tých študentov, ktorí cítia (napr. na základe obhajoby DP2 alebo im to navrhol ich vedúci), že by bolo vhodné zadanie upraviť/spresniť, aby lepšie zodpovedalo tomu, čo majú/chcú riešiť vo svojej diplomovke.

Dôležité je to aj preto, že takéto zadanie bude súčasťou diplomovej práce, ktorú študent odovzdá. Keďže zmena zadania podlieha odsúhlaseniu garantom predmetu, zdôvodnenie zmeny a identifikácia toho, v čom zmena nastala je dôležitá.

Revíziu zadania spolu so žiadosťou vysletľujúcou zmeny treba odovzdať podľa aktuálnych pokynov do Yonbanu najneskôr dva týždne pred začiatkom semestra nasledujúceho po tom, v ktorom bola odovzdaná príslušná správa o riešení (DPI alebo DPII).

to Homepage to Teaching to VSI to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo