Výskum inteligentných softvérových systémov

Typ štúdia: inžinierske
Odbor: Softvérové inžinierstvo, Umelá inteligencia
Študijný program: Inteligentné softvérové systémy
Ročník: 1.
Trvanie: 12 týždňov
Semester: Zimný
Počet hodín týždenne (prednášky - projekt): 0 - 2
Kredity: 2
Zabezpečuje: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

to Homepage to Teaching to the Top

Ciele

Výskum inteligentných softvérových systémov

Oboznámiť sa s vybranými súčasnými trendami vo výskume softvérových systémov vo svete so zameraním na inteligentné softvérové systémy a s témami výskumu súvisiacimi s výskumom v oblasti softvérového inžinierstva, umelej inteligencie, informačných systémov a počítačovej grafiky a počítačového videnia na FIIT. Oboznámiť sa so základnými metódami výskumnej práce v odbore. Vypracovať návrh výskumného projektu, smerujúceho k získaniu nových poznatkov alebo navrhnutiu či rozpracovaniu vybranej metódy, prípadne aj nástroja realizujúceho danú metódu, ktorý bude zadaním diplomovej práce.

Podmienky absolvovania

 • aktívna účasť na seminároch a konzultáciách
 • vypracovanie zámeru výskumného projektu na základe konzultácií s výskumníkom z fakulty (vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo doktorand), ktorý bude akceptovaný ako zadanie diplomovej práce vrátane súhlasného vyjadrenia výskumníka, ktorý bude diplomovú prácu viesť
 • vypracovanie finálnej verzie návrhu zadania diplomovej práce na takej úrovni kvality, že bude schválený garantom predmetov DP I, II, III

Harmonogram

Semináre prebiehajú oddelene pre jednotlivé študijné programy v miestnostiach podľa rozvrhu a v tých termínoch, ktoré postupne budú uvedené nižšie (pokiaľ sa nepovie inak).

24.9. 2019, utorok, 16:00 - 1. týždeň semestra - seminár

 • Úvod do predmetu, organizácia, podmienky absolvovania, výskumné skupiny pre študijný program ISS [slajdy, pdf]
 • Výskumné skupiny pre študijný program ISS [slajdy, pdf]

8.10. 2019, utorok, 16:00 - 3. týždeň semestra - seminár

 • Výskumné projekty v oblastiach študijného programu na FIIT STU [slajdy, pdf]
 • Uvedenie do tém diplomových prác pre akademický rok 2019-20

8.10. 2019, utorok, 20:00 - 3. týždeň semestra

 • Yonban - Zverejnenie tém diplomových projektov.

15.10.2019, utorok, 16:00 - 4. týždeň semestra - seminár

 • Zásady výskumnej práce a komunikovanie výsledkov výskumu [slajdy, pdf]
 • Ako by mal vyzerať výskumný zámer?
  • Dajte si záležať, aby výskumný zámer dokumentoval vaše štúdium predmetnej oblasti a nie nejaké intuitívne uzávery.
  • Sústreďte sa na niekoľko dobrých zdrojov, identifikujte ich, napíšte k nim poznámky, snažte sa odhaliť aké sú otvorené výskumné problémy.
  • Každý musí mať identifikované výskumné otázky
  • Pozrite si k čomu by ste mali nakoniec dospieť - výskumný zámer a zadanie diplomového projektu.
  [slajdy v pdf]

22.10.2019, utorok, 16:00 - 5. týždeň semestra - seminár

29.10. 2019, utorok, 23:59 - 6. týždeň semestra

 • Každý by mal mať dohodnutú tému

3.12. 2019 do 23:59 - Yonban (návrh zadania - na podpis potenciálnemu vedúcemu)

 • Odovzdanie návrhu zadania na podpis do systému Yonban
  • Názov diplomového projektu musí byť pre každého študenta jedinečný.
 • Návrh zadania môže vedúci ešte vo výnimočných prípadoch vrátit na prepracovanie, avšak v tomto termíne každý musí odovzdať svoju finálnu verziu diskutovanú a dohodnutú s potenciálnym vedúcim (t.j. už pred týmto termínom treba absolvovať aj niekoľko koliečok diskusií a tu to uzavrieť).

10.12. 2019 do 23:59 - Yonban (návrh zadania - e-podpísaný potenciálnym vedúcim) a
11.12.2019 do 23:59 - AIS (výskumný zámer aj návrh zadania)

 • Odovzdanie návrhu zadania a výskumného zámeru projektu do AIS (zámer) a Yonban (návrh zadania)
 • Výskumný zámer odovzdajte
  • ako JEDEN súbor vo formáte pdf
  • spolu s konečnou verziou návrhu zadania, ktorý máte elektronicky podpísaný vašim potenciálnym vedúcim v yonbane
  • e-podpísaný návrh zadania z yonbanu umiestnite na začiatok takto vytvoreného súboru
 • Na prvej strane výskumného zámeru nezabudnite uviesť názov projektu, vaše meno a priezvisko a tiež vášho vedúceho.
 • Návrh zadania je z obsahovej stránky konečný. Do finálnej verzie, ktorú budete odovzdávať v januári budú ešte možné úpravy na základe vyjadrenia garanta predmetu. Akceptovaním tohto návrhu zadania spolu s výskumným zámerom, ktorý je dôležitý pre akceptovanie, dostane študent možnosť vytvoriť finálny návrh zadania v systéme yonban a tým aj potvrdenie zápisu predmetu Diplomový projekt v nasledujúcom semestri.
 • Ak výskumný zámer a návrh zadania nebudú akceptované, študent bude riešiť diplomový projekt v termíne o rok.

12.12. 2019 do 15:00 vytlačené, podpísané fyzicky študentom

 • Odovzdanie návrhu zadaní e-podpísaného vedúcim a dopracovaného výskumného zámeru projektu vytlačené, návrh zadania fyzicky podpísaný študentom p. Šípkovej, 5.06, v čase 8-15 hod. (od vedúceho stačí e-podpis v yonbane).
 • Návrh zadania bude vytlačený na samostatnom liste papiera a takto aj odovzdaný, t.j. študent odovzdá výskumný zámer ako jeden scvaknutý dokument (bude mať uvedené meno študenta aj vedúceho) a k tomu zvlášť jeden list papiera obsahujúci návrh zadania (vedúci podpísaný elektronicky a študent fyzicky na papieri), aby sa mohol tento list ešte vrátiť študentovi s poznámkami. Plus nezabudnite odovzdať okomentovaný návrh zadania z prvého odovzdania (pokiaľ ste ho prevzali).

do 13.1. 2020 - informácia o akceptovaní návrhu zadania v yonbane

 • Tí, ktorí majú návrh zadania schválený, odovzdajú v stanovenom termíne (pozri ďalej) vytlačený podpísaný finálny návrh zadania (podpíšu fyzicky - študent a vedúci) p. Mackovej (3.06).
 • Ak sú k návrhu zadanía alebo výskumnému zámeru pripomienky, budú uvedené priamo vo vytlačenom návrhu zadania a v yonbane bude zadanie v stave na opravu. Návrh zadania s poznámkami si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte UISI (3.06) spravidla v čase 9.00 - 15.00.
 • Všetky uvedené termíny ďalej sú hraničné, v prípade akceptovania návrhu zadania (schválené v Yonbane), neodporúčam čakať do konečného termínu - váš vedúci môže byť aj týždeň a viac nedostupný na podpis, takže skúste čo najskôr splniť všetky povinnosti.

23.1. 2020 - len pre tých študentov, ktorí majú v yonbane návrh zadania na opravu

 • Odovzdaný finálny návrh zadania upravený na základe požiadaviek, podpísaný elektronicky výskumníkom (potenciálnym vedúcim) v Yonbane. Počítajte s tým, že do tohto termínu je zahrnutý aj e-podpis potenciálneho vedúceho.
 • V prípade, že študent má doplniť výskumný zámer, toto uskutoční do termínu, ktorý je stanovený v AIS a odovzdá do AIS pokiaľ garant nedal iný pokyn. Aj v tomto prípade treba e-podpis vášho vedúceho, keďže všetky návrhy zadaní, ktoré nemohli byť akceptované ako celok (návrh zadania a výskumný zámer), boli dané na opravu.
 • Odovzdanie vytlačeného návrhu zadania e-podpísaného výskumníkom a fyzicky podpísaného študentom spolu s opoznámkovanou predchádzajúcou verziou návrhu zadania (ak mu bola odovzdaná) p. Mackovej (3.06) najneskôr 24.1.2020, 14:00. Odporúčam neodkladať a urobiť hneď ako budete mať e-podpísaný návrh zadania vašim vedúcim. Ak ste dopĺňali aj výskumný zámer, treba odovzdať aj vytlačenú novú verziu výskumného zámeru.

do 4.2. 2020 - informácia o akceptovaní návrhu zadania v yonbane pre tých, ktorí robili opravu

 • Schválenie/zamietnutie návrhov zadaní garantom na základe e-podpísaného návrhu zadania. Na schválenie je nevyhnutné, aby študent odovzdal opoznámkovanú verziu návrhu zadania, ak mu bola odovzdaná.

do 12.2. 2020, 14:00 - pre všetkých študentov, ktorí majú schválený návrh zadania

 • Odovzdanie schváleného finálneho návrhu zadania vytlačené (1 list papiera), podpísané fyzicky študentom aj výskumníkom (vedúcim) p. Mackovej, 3.06.
 • V stanovenom termíne v letnom semestri (bude oznámený mailom cez AIS) si každý študent, ktorý splní všetky podmienky predmetu Výskum inteligentných softvérových systémov, prevezme zadanie diplomového projektu, ktoré bude tvoriť prílohu zadania diplomovej práce a bude súčasťou odovzdanej diplomovej práce. Neprevzatie zadania diplomového projektu v stanovenom termíne znamená, že študent nebude v tomto semestri absolvovať predmet Diplomový projekt I a bude ho ako opakovaný absolvovať v nasledujúcom semestri.

to Homepage to Teaching to the Top

Informačné zdroje

Vybrané časopisy diskutujúce súčasné trendy vo výskume softvérových systémov

 • Communications of the ACM
 • IEEE Transactions on Software Engineering
 • ACM Transactions on Software Engineering and Methodology
 • IEEE Software
 • International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering
 • Software-Practice & Experience

Vybrané časopisy diskutujúce súčasné trendy vo výskume informačných systémov

 • Communications of the ACM
 • IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
 • IEEE Transactions on Information Theory
 • ACM Transactions on Information Systems
 • ACM Transactions on Database Systems
 • Information Retrieval, Springer
 • World Wide Web-Internet and Web Information Systems, Springer

Vybrané časopisy diskutujúce súčasné trendy v príbuzných oblastiach

 • IEEE Transactions on Neural Networks
 • IEEE Transactions on Evolutionary Computation
 • IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics
 • IEEE Computer Graphics and Applications
 • IEEE Internet Computing
 • IEEE Intelligent Systems
 • ACM Transactions on Graphics
 • ACM Transactions on Internet Technology
 • ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation
 • ACM Transactions on the Web

Digitálne knižnice

Väčšina je dostupných v študovni, resp. v ACM Digital Library alebo IEEE Computer Society Digital Library, ktoré sú dostupné z počítačov na fakulte.

to Homepage to Teaching to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
Teaching
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo