Návrh výskumného projektu - zadanie

Cieľom je rozpracovať hlbšie vybraný z trendov výskumu v oblasti softvérových systémov, umelej inteligencie a príbuzných odborov vo forme návrhu zámeru výskumného projektu, ktorý vyústi do zadania diplomovej práce.

Štruktúra zámeru výskumného projektu

 • návrh zadania diplomového projektu (vytlačené z yonbanu, slúži aj ako titulná strana pre dokument)
 • samotný výskumný zámer bude mať na prvej strane hlavičku, kde je uvedené meno a priezvisko študenta, názov projektu v slovenčine a meno a priezvisko vedúceho
  • PROBLÉM
   • pomenovanie problému (čo ideme riešiť)
   • prečo je tento problém dôležitý (prečo ho treba riešiť)
  • ANALÝZA STAVU PROBLEMATIKY
   (opierať sa o existujúce práce, ktoré treba aj korektne citovať, táto časť bude mať najväčší rozsah, môžete štruktúrovať na menšie časti, používajte odrážky, píšte síce súvislé vety, ale nie romány)
  • ROZPRACOVANIE PROBLÉMU – tézy, výskumné otázky
   (na základe analýzy súčasného stavu - aké sú vaše výskumné otázky/tézy, kde vidíte otvorené výskumné problémy, ktoré má zmysel riešiť? je to pokračovanie/rozpracovanie stručnej úvodnej časti pomenovania problému)
  • LITERATÚRA
   (primárne vedecké zdroje, ale aj ďalšie, ktoré boli použité vo výskumnom zámere, použiť jednotnú štruktúru a uviesť všetky relevantné údaje pre citáciu)

to Homepage to Teaching to VSI to the Top

Ako postupovať

 1. Aktívne sa zúčastnite seminára, kde sa prezentujú jednotlivé oblasti výskumu, počúvajte, pýtajte sa...
 2. Pozrite si témy výskumných problémov, ktoré sú základom pre vaše diplomové projekty (kde tie témy sú a ďalšie podrobnosti sa dozviete na stretnutí)
 3. Vyberte si tému/témy, ktoré vás zaujali, definujte otvorené problémy a možné riešenia (podklad pre váš výskumný zámer); ako pomôcka slúži seminár organizovaný v rámci predmetu
 4. Nájdite výskumníka na fakulte (vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo doktorand), ktorý tému konzultuje (je uvedený v zozname pri téme, ktorá vás zaujala). Treba pri tom zobrať do úvahy, že bez predchádzajúceho súhlasu garanta nemôže jeden výskumník prideliť viac ako 4 projekty.
 5. Vypracujte zadanie - konzultujte ho s výskumníkom, treba aby zadanie spĺňalo požiadavky, ktoré na zadania máme a tie každý z nás výskumníkov ovláda
 6. Získajte súhlasné vyjadrenie výskumníka

Treba brať do úvahy, že kapacity každého výskumníka na fakulte sú obmedzené, preto nie je možné pre každého, aby získal zadanie v oblasti, ktorú si primárne vybral. Jeden výskumník bez predchádzajúceho súhlasu garanta nemôže prideliť viac ako 4 projekty.

Návrh zadania diplomového projektu obsahuje

 • názov projektu (nemusí byť a spravidla ani nie je totožné s názvom uvedeným pre tému v systéme YonBan)
 • text zadania 150-200 slov, ktoré uvádzajú výskumný problém v kontexte súčasnéh stavu vrátane motivácie a úlohy pre riešenie. Formulujte zadanie ako úlohu, t.j. v 2. osobe mn. čísla (Analyzujte... Navrhnite.. Overte...).

  Text zadania obsahuje:

  • stručnú motiváciu k výskumnému problému (1-3 vety)
  • čo má študent analyzovať, preskúmať, na čo sa má pri tom zamerať. Odporúčame pri tom použiť priamu formuláciu "Analyzujte... ".
  • čo má študent navrhnúť (tu je potenciál pre nové poznatky). Odporúčame pri tom použiť priamu formuláciu "Navrhnite metódu/model/reprezentáciu ... ", pričom je vhodné uviesť aj prípadné ohraničenia.
  • ako má študent preukázať vlastnosti navrhnutého riešenia. Odporúčame priamo uviesť spôsob overenia, napr. "Navrhnuté riešenie overte v kontexte ... vytvorením softvérového prototypu... experimentujte s navrhnutým riešením v doméne..."

 • podporné zdroje vedeckého charakteru: 2-3 vedecké publikácie z danej oblasti, ktoré preukazujú výskumnú povahu problému a jeho aktuálnosť
 • vyjadrenie študenta a výskumníka, s ktorým návrh zadani konzultoval (do textu v šablóne pre zadnie doplniť mená študenta a výskumníka a podpísať).

to Homepage to Teaching to VSI to the Top

Čo sa stane s mojím zadaním po odovzdaní?

 • Zadanie prejde schvaľovacím procesom - vyjadruje sa k nemu garant predmetov DPI, II, III, riaditeľ ústavu, ktorý zabezpečuje študijný program a ďalší odborníci.
 • Ak je zadanie schválené, tak ste úspešne absolvovali tento predmet.
 • Ak zadanie nebude schválené, dostanete ešte jednu možnosť vypracovať zámer spolu so zadaním do stanoveného termínu v januári, v prípade, že výsledkom nebude schválené zadanie diplomovej práce, budete tento predmet opakovať a diplomový projekt si budete môcť zapísať až po jeho úspešnom absolvovaní.

V každej priebežnej správe o riešení projektu (výsledok predmetov Diplomový projekt I a Diplomový projekt II) ako aj v samotnej diplomovej práci sa musí nachádzať Zadanie diplomovej práce spolu s prílohami (v priebežných správach kópie, v diplomovej práci originál).

to Homepage to Teaching to VSI to the Top

Čo znamená revízia návrhu zadania diplomového projektu?

 • V prípade, že počas riešenia vznikne situácia, keď návrh zadania diplomovej práce nevyhovuje, tak je možnosť ho zmeniť spravidla v kontrolných bodoch po ukončení predmetu Diplomový projekt I alebo Diplomový projekt II.
 • Uskutoční sa to tak, že najneskôr dva týždne pred začiatkom semestra nasledujúceho po tom, v ktorom bola odovzdaná príslušná správa o riešení (DPI alebo DPII), študent odovzdá do systému Yonban
  • žiadosť o zmenu zadania diplomovej práce a
  • samotnú revíziu v systéme yonban e-podpísanú vedúcim diplomovej práce.

  V žiadosti, ktorá predstavuje samostatný list, uvedie zdôvodnenie zmeny. Zdôvodnenie zmeny obsahuje okrem zdôvodnenia aj informáciu o tom, v čom nastala zmena tak, aby to bolo možné jednoznačne určiť bez priameho porovnávania z predchádzajúcou verziou návrhu zadania, najlepšie uvedením v žiadosti aj pôvodného zadania a naznačenie úprav.

 • Formulár s revíziou zadania spolu so žiadosťou vysletľujúcou zmeny treba odovzdať podľa aktuálnych termínov do systému Yonban. Celkový postup je takýto:
  1. v systéme Yonban študent vykoná revíziu návrhu zadania, vloží žiadosť (pdf) a dá návrh zadania na podpis vedúcemu, vedúci to e-podpíše -- toto sa celé musí udiať najneskôr dva týždne pred začiatkom semestra nasledujúceho po tom, v ktorom bola odovzdaná príslušná správa o riešení (DPI alebo DPII)
  2. garant sa k návrhu zadania vyjadrí (schváli, dá na opravu alebo zamietne); v prípade opravy sa urobí ďalšie koliečko v individuálnom termíne danom garantom
  3. v prípade schválenia revízie návrhu zadania garantom študent revíziu návrhu zadania vytlačí a prinesie vytlačené obojstranne a podpísané garantovi najneskôr do týždňa po schválení v systéme Yonban.

V každej priebežnej správe o riešení projektu (výsledok predmetov Diplomový projekt I a Diplomový projekt II) ako aj v samotnej diplomovej práci sa musí nachádzať Zadanie diplomovej práce spolu s prílohami, pričom revízie Návrhu zadania diplomovej práce sa stávajú po schválení garantom predmetov DPI, II, III ďalšími prílohami (v priebežných správach kópie, v diplomovej práci originál). Aktuálne zadanie je záväzné pre príslušnú etapu riešenia, čo musí odzrkadľovať správa o riešení, ktorá sa posudzuje s ohľadom na schválený návrh zadania diplomovej práce v nej uvedený.

to Homepage to Teaching to VSI to the Top

Kedy je vhodné a možné urobiť revíziu návrhu zadania diplomového projektu?

Nutnosť vypracovať revíziu svojho zadania sa týka len tých študentov, ktorí cítia (napr. na základe obhajoby DP2 alebo im to navrhol ich vedúci), že by bolo vhodné zadanie upraviť/spresniť, aby lepšie zodpovedalo tomu, čo majú/chcú riešiť vo svojej diplomovke.

Dôležité je to aj preto, že takéto zadanie bude súčasťou diplomovej práce, ktorú budú odovzdávať. Keďže zmena zadania podlieha odsúhlaseniu garantom predmetu, napíšte aj zdôvodnenie zmeny a identifikujte starostlivo, v čom zmena nastala. Najlepšie presným uvedením a zdôvodnením rozdielov.

to Homepage to Teaching to VSI to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo