Výskum inteligentných softvérových systémov

Tu nájdete aktuálne oznamy k predmetu Výskum inteligentných softvérových systémov. Pozrite si

kde sa dozviete napr. o spôsobe organizácie predmetu, podmienkach absolvovania, nájdete harmonogram spolu s odporúčanou literatúrou.

Táto stránka neobsahuje VŠETKY informácie k predmetu Výskum inteligentných softvérových systémov!!!
Niektoré upresnenia sa dozviete na seminároch, ktoré sú povinné.
Ak vám napadne niečo, čo by tu malo byť, alebo zistíte nejaké nepresnosti, či nejasnosti, ozvite garantovi sa (na seminári alebo mailom na adresu meno.priezvisko [zavináč] stuba[.]sk.

to Homepage to Teaching to the Top

Oznamy

 • 12.12.2018 - Postup v súvislosti s ukončením predmetu Výskum inteligentných softvérových systémov

  • Tí študenti, ktorí budú mať akceptovaný návrh zadania, budú mať návrh zadania v Yonbane (najneskôr do 15.1.2019, ak nezasiahne vyššia moc) schválený alebo daný na opravu s patričnými poznámkami, ktoré bude treba zapracovať. Poznámky už len drobné a kozmetické, ak vôbec nejaké.
   Pozrite k tomu podrobnejšie informácie a termíny.
  • Každý kto má schválené zadanie a odovzdá finálnu verziu na podpis garantovi v požadovanom formáte a termíne získa zápočet z predmetu Výskum inteligentných softvérových systémov, čím splní predpoklad pre zápis predmetu Diplomový projekt I v nasledujúcom semestri.
  • Termín, kedy vám odovzdáme zadania diplomových prác (návrh zadania, ktorý vytvárame v rámci tohto predmetu tvorí prílohu) bude na začiatku letného semestra, včas ho oznámime.
  • Zároveň upozorňujem, že prevzatie zadania do stanoveného termínu je podmienkou absolvovania predmetu Diplomový projekt I. V prípade, že študent zadanie v stanovenom termíne neprevezme, predmet bude opakovať v nasledujúcom semestri.
 • 2.12.2018
  • Nezabudnite na odovzdanie finálnej verzie návrhu zadania a výskumného zámeru podľa harmonogramu. Návrh zadania treba vytlačiť a odovzdať samostatne na jednom voľnom liste papiera a priložiť k nemu okomentovanú predchádzajúcu verziu, ktorú ste dostali a vytlačený výskumný zámer - finálna verzia vložená do AIS.
  • Vyhodnotenie bude do 15.1.2019. Podrobnejšie info k harmonogramu finalizácie návrhov zadaní (po schválení vytlačíte a podpíšete fyzicky vy aj váš vedúci), bude primerane okolo tohto času.
 • 6.11.2018
  • Pridala som prezentáciu zo seminára o výskumnom zámere.
  • Nezabudnite na odovzdanie predbežnej verzie výskumného zámeru podľa harmonogramu už najbližší pondelok. Pozrite si poriadne termíny a určite ich dodržte.
  • Už by ste mali mať možnosť editovať návrh zadania. Ten odovzdávate až v decembri, lebo najskôr je dôležitý prehľad oblasti, ale je dobré keď sa nad ním už budete zamýšľať.
  • Ak sú akékoľvek otázky, pochybnosti - píšte na Askalot alebo prípadne aj mail. Teraz je čas komunikovať a vyjasňovať nedoromenia, nie potom, keď už bude odovzdané.
 • 20.10.2018

  • Pridala som prezentáciu z posledného seminára.
  • Pracujte usilovne na vašich projektových zámeroch s cieľom mať najneskôr do odovzdania predbežnej verzie výskumného zámeru 13.11.2018 čo najviac preštudované.
   • Výskumný zámer je samostatný dokument, ktorý vychádza z návrhu zadania. Dôležité je, že treba postaviť výskumné otázky, motivovať výskum jednak potrebou a jednak aj stavom výskumu, aby bolo jasné, že v príslušnej oblasti je výskum, ale daný problém je stále problém.
   • V každom návrhu zadania musia byť dva VEDECKÉ zdroje z posledného obdobia, ktoré preukazujú, že téma je predmetom aktívneho výskumu - žiadne učebnice, knihy, tutoriály, ale vedecké príspevky, ideálne vo vedeckých časopisoch, alebo v zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie vydanej svetovým vydavateľstvom. Všetko relevantné čo nájdete, aj tutorialy, či iné zdroje vrátane diplomových prác, tam uveďte a odkazujte sa na ne.
   • Keďže literatúra v návrhu zadania slúži na preukázanie výskumu v danej oblasti na medzinárodne uznanej úrovni, je dôležité, aby bola uvedená kompletne tak, aby bolo pre každý zdroj jasné kto je vydavateľ.
  • TRÉNUJTE SA V PRÁCI S VEDECKÝMI ZDROJMI. Je to dôležitá zručnosť. Dá sa v nej zlepšiť až tak, že efektivita stúpne o rád. Veľa čítajte... hľadajte, filtrujte podľa zdroja, kde je článok uvedený, názvov, následne podľa abstraktov, pozerajte "related work" a samozrejme záver, kde uvidíte vo väčšine prípadov, čo autori identifikovali ako vedecký prínos. Každý článok má časť "references", t.j. odkazy na ďalšie zdroje. Všímajte si, kde sú uvedené odkazy na zdroje v texte a podľa toho si vyberajte tie najzaujímavejšie z nich na preštudovanie.
  • Odporúčam používať na manažment zdrojov, ktoré čítate, systém Mendeley alebo Zotero
  • PÍŠTE SI POZNÁMKY a zdieľajte ich s vaším potenciálnym vedúcim. To vám umožní mať váš projekt lepšie v hlave, diskutovať o ňom s vaším vedúcim. A najmä vám sa posúvať ďalej...
  • Pri vypracúvaní výskumného zámeru môžete použiť aj štúdie vybraných tém softvérových a informačných systémov spracované doktorandami a ich školiteľmi v odbore softvérové inžinierstvo a aplikovaná informatika.
 • 7.10.2018
 • 2.10.2018
  • Pridala som prezentáciu o výskumnej práci.
  • Hľadajte námety na výskumný projekt a konzultujte s výskumníkmi na fakulte podľa tém v systéme YonBan. Nezabudnite si v systéme YonBan nastaviť vašu aktuálnu mailovú adresu. Čakáme na vašu aktivitu.
 • 30.9.2018
 • 19.9.2018
  • Pridala som slajdy z prvého seminára. Máte tam aj termíny seminárov.
  • Pozrite si poriadne harmonogram, aby ste vždy vedeli nasledujúci krok (odovzdanie) podrobne, aby ste mali pod kontrolou celý proces. Dôležité je pri tom konzultovať s vašim potenciálnym vedúcim a myslieť na to, že návrh zadania váš potenciálny vedúci tiež podpisuje a jednak nemusí byť dostupný v ktorúkoľvek hodinu a tiež môže mať (a aj bude určite mať) k návrhu zadania, ktoré vy spracujete pripomienky.
  • Prehľad o tom čo sa deje na fakulte a kto sa čím zaoberá môžete získať aj s pomocou dokumentov v sérii Annual report FIIT STU.
 • 17.9.2018
 • 12.9.2018
  • Stretnutia k predmetu budú nepravidelné podľa harmonogramu. Pre predmet Výskum inteligentných softvérových systémov je vyhradený čas podľa rozvrhu - utorok o 16:00.
  • Harmonohram stretnutí zverejním po začiatku semestra.
  • Aktívna účasť na stretnutiach podľa harmonogramu je podmienkou absolvovania predmetu.

to Homepage to Teaching to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
Teaching
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo