Príklady z LISPu

Číslo pred príkladom označuje úroveň obtiažnosti (1, 2, 3).

PREDIKÁTY
---------
1 Test, či sa zoznam skladá len z atómov na najvyššej úrovni

1 Test, či má zoznam párny počet prvkov (nepoužívať funkciu
  LENGTH)

1 Test, či má zoznam nepárny počet prvkov (nepoužívať funkciu
  LENGTH)

1 Predikát na hľadanie aspoň jedného z dvoch zadaných prvkov na
  najvyššej úrovni v zozname

1 Predikát na hľadanie dvoch zadaných prvkov na najvyššej
  úrovni v zozname (musia sa vyskytovať oba súčasne)

1 Test, či daný zoznam obsahuje iba čísla, na najvyššej úrovni

1 Predikát (POROVNAJ zoznam význačný-prvok) na zistenie
  zhodnosti častí zoznamu naľavo a napravo od význačného-prvku

1 Test či zadaný zoznam reprezentuje postupnosť trojíc čísel
  ((1 2 4)(5 2 7)....) (nepoužívajte funkciu LENGTH)

1 Test či zadaný s-výraz predstavuje aritmetický výraz:
  * každé číslo je aritmetický výraz
  * ak a1, a2 sú aritmetické výrazy, aj trojprvkové zoznamy
   (a1 + a2) (a1 - a2) (a1 * a2) (a1 div a2) sú aritmetické
  výrazy

POČET
-----
1 Funkcia, ktorá vráti počet tých prvkov zoznamu, ktoré sú
  číslami na najvyššej úrovni v zozname

1 Vráti počet atómov v zadanom zozname na najvyššej úrovni

1 Funkcia (POCITAJ-PRVKY zoznam význačný-prvok), ktorá vráti
  zoznam dvoch čísiel. Prvé číslo je počet prvkov naľavo od
  význačného-prvku, druhé napravo

1 Funkcia vráti počet prvkov najdlhšieho podzoznamu zadaného
  zoznamu na najvyššej úrovni

1 Funkcia vráti počet prvkov zoznamu čísel, ktoré sú menšie ako
  daná dolná hranica a väčšie ako daná horná hranica

PRVOK ZOZNAMU
-------------
1 Minimálny prvok postupnosti čísel

1 Maximálny prvok postupnosti čísel

1 Predposledný prvok

1 Funkcia, ktorá vráti n-tý CDR zoznamu. Ak n je 0 tak vráti
  pôvodný zoznam (NTHCDR 2 '(a b c d)) --> (c d)

1 Funkcia vráti taký prvok postupnosti čísel, ktorý je menší
  ako zadané číslo a zároveň najväčší zo všetkých takýchto
  čísel

1 Funkcia vráti taký prvok postupnosti čísel, ktorý je väčší
  ako zadané číslo a zároveň najmenší zo všetkých takýchto
  čísel

1 Napíšte vlastnú verziu funkcie GET (MY-GET). Použite funkciu
  SYMBOL-PLIST

POLE
----
1 Pozícia daného prvku v poli, ktoré sa reprezentuje
  postupnosťou postupností, kde jednotlivé prvky na najvyššej
  úrovni predstavujú riadky poľa

1 Prvok poľa určený zadanými súradnicami x a y. Pole sa
  reprezentuje postupnosťou postupností, kde jednotlivé prvky
  na najvyššej úrovni predstavujú riadky poľa

1 Funkcia, ktorá vráti rozmer zadaného dvojrozmerného pola
  (x y). Pole sa reprezentuje zoznamom, ktorého prvky sú
  zoznamy (riadky pola)

TABUĽKA
-------
1 Nech S je postupnosť dvojíc, t.j. má tvar
  ((a1 . b1) (a2 . b2) ... (an . bn)). Definujte funkciu
  (ASSOC x S) tak, že vracia prvé bi, pre ktoré x = ai

1 Test, či sa v zozname tvaru ((a1 . b1)(a2 . b2)...(an . bn))
  nachádza na mieste ľavej časti niektorej bodka dvojice zadaný
  prvok

MNOŽINA
-------
1 Funkcia podmnožina, ktorá vráti T ak sa všetky s-výrazy
  nachádzajúce sa v zadanom zozname na najvyššej úrovni
  nachádzajú v druhom zadanom zozname

INÉ
---
1 Funkcia, ktorá indikuje miesto výskytu prvej nuly v zozname,
  ak sa nula v zozname nenachádza vráti NIL

1 Pozícia daného kľúča v zozname ((k1 . b1)...(kn . bn))

1 Definujte funkciu pre sčítanie čísiel, ak predpokladáme, že
  náš funkcionálny jazyk pozná iba funkcie ADD1 (inkrementácia)
  a SUB1 (dekrementácia)

1 Definujte funkciu násobenia dvoch čísiel, ktorá vystačí
  s funkciami + a SUB1

1 Funkcia, ktorá vráti súčet všetkých čísel od N po M

1 Výpočet súčtu štvorcov rozdielov jednotlivých prvkov dvoch
  zadaných postupností

1 Funkcia, ktorá vypíše na obrazovku maticu znakov '*', rozmery
  matice sa zadajú na vstupe

POLE
----
2 Nahradí prvok poľa určený súradnicami x,y zadaným prvkom.
  Pole sa reprezentuje postupnosťou postupností, kde jednotlivé
  prvky na najvyššej úrovni predstavujú riadky poľa

2 Funkcia vytvorí pole rozmerov x a y s počiatočnými hodnotami
  0. Pole je reprezentované postupnosťou postupností, kde
  jednotlivé prvky na najvyššej úrovni predstavujú riadky poľa

TABUĽKA
-------
2 Funkcia vráti zoznam (k1 k2 ...kn), ktorý vytvorí zo zadaného
  zoznamu ((k1 h1)(k2 h2)....(kn hn))

2 Funkcia, ktorá zruší taký prvok zo zoznamu v tvare
  ((k1 . h1) ... (kn . hn)), ktorého ľavá časť je zhodná so
  zadaným s-výrazom

MNOŽINA
-------
2 Vloží do usporiadanej postupnosti čísel zadané číslo tak, aby
  ostalo zachované usporiadanie. V prípade, že sa také číslo už
  v postupnosti nachádza vráti nezmenenú postupnosť (nepoužívať
  funkciu MEMBER)

2 Zlúči dve usporiadané postupnosti čísel do usporiadanej
  postupnosti, pričom nie je povolený viacnásobný výskyt prvkov

2 Funkcia zruší z neusporiadanej postupnosti čísel minimum
  a vráti novú postupnosť

2 Funkcia zruší z neusporiadanej postupnosti čísel maximum
  a vráti novú postupnosť

INÉ
---
2 Funkcia, ktorá vráti prvky zadaného zoznamu čísel, ktoré sú
  menšie ako daná dolná hranica a väčšie ako daná horná hranica

2 Všetky prvky zoznamu okrem posledného prvku

2 Pripojí prvok na koniec zoznamu

2 Pridá daný s-výraz za n-tý prvok zoznamu

2 Zruší n-tý prvok zoznamu

2 Prvých K prvkov zoznamu

2 Posledných K prvkov zoznamu

2 Funkcia, ktorá vynechá prvých K prvkov zoznamu

2 Postupnosť M-tého až N-tého prvku zadaného zoznamu

2 Nový zoznam bez prvého a posledného prvku

2 Vloží do usporiadanej postupnosti čísel zadané číslo tak, aby
  ostalo zachované usporiadanie

2 Zoznam párnych výskytov prvkov (t.j. vržáti druhý, štvrtý,...
  prvok zo zadaného zoznamu)

2 Zoznam nepárnych výskytov prvkov (t.j. vráti prvý, tretí,...
  prvok zo zadaného zoznamu)

2 Funkcia vráti zoznam, ktorý vznikne odstránením všetkých
  výskytov zadaného prvku na najvyššej úrovni

2 Funkcia vráti zoznam, ktorý vznikne zámenou všetkých výskytov
  prvku1 za prvok2 v zadanom zozname na najvyššej úrovni

2 Funkcia (PRAVA-STRANA zoznam vyznacny-prvok), ktorá vráti
  nový zoznam, pozostávajúci z časti vstupného zoznamu vpravo
  od vyznacneho-prvku

2 Funkcia (LAVA-STRANA zoznam vyznacny-prvok), ktorá vráti
  nový zoznam, pozostávajúci z časti vstupného zoznamu vľavo
  od vyznacneho-prvku

2 Funkcia, ktorá všetky numerické atómy nahradí atómom 'NUM na
  najvyššej úrovni v zozname

2 Funkcia, ktorá všetky nenumerické atómy nahradí číslom 0 na
  najvyššej úrovni v zozname

2 Výmena prvkov v zozname po dvojiciach na najvyššej úrovni

2 Vytvorenie zoznamu  zdvojením každého prvku pôvodného
  zoznamu na najvyššej úrovni v zozname

2 Funkcia, ktorá vráti zoznam čísel, ktoré sa vytvorii ako
  súčin postupne každého prvku zadaného zoznamu čísel a daného
  čísla

2 Funkcia, ktorá vytvorí zoznam čísel vynásobením vždy
  zodpovedajúcich prvkov dvoch vstupných zoznamov

2 Funkcia, ktorá vytvorí zoznam čísel sčítaním vždy
  zodpovedajúcich prvkov dvoch vstupných zoznamov

2 Funkcia, ktorá dostane na vstup číslo a zoznam čísiel.
  Výstupom je zoznam, ktorý obsahuje jednotky práve na
  pozíciach, kde sa vo vstupnom zozname na najvyššej úrovni
  nachádza číslo rovnaké ako prvý argument. Na ostatných
  pozíciach sú nuly.

2 Funkcia vráti vzostupne usporiadaný vstupný zoznam čísel

2 Funkcia vráti zostupne usporiadaný vstupný zoznam čísel

2 Definujte funkciu, ktorá vráti zoznam vytvorený zo zadaného
  zoznamu vylúčením každého takého prvku, ktorý sa ešte neskôr
  na najvyššej úrovni v zadanom zozname vyskytuje

2 Funkcia, ktorá vymení prvý prvok zoznamu s posledným

2 Funkcia, ktorá rotuje prvky zoznamu vpravo

2 Funkcia, ktorá rotuje prvky zoznamu vľavo

2 Funkcia, ktorá do zadaného zoznamu pridá jeho zrkadlový
  obraz, napr. zo zadaného zoznamu (a b c) vytvorí (a b c c b a)

2 Vráti transponovanú maticu, t.j. riadky sú st’pce a st’pce sú
  riadky

2 Implementujte funkciu fib(n) = 1, ak n = 1 alebo 2
                = fib(n-1) + fib(n-2) ak n > 2
  urobte aj efektívnejšiu verziu, ktorá iba raz rekurzívne volá
  funkciu s rovnakými parametrami (pomocou Ôalších parametorv)


PREDIKÁTY
---------
3 Predikát na hľadanie aspoň jedného z dvoch zadaných prvkov na
  ľubovoľnej úrovni v zozname

3 Predikát na hľadanie dvoch zadaných prvkov na ľubovoľnej
  úrovni v zozname (musia sa vyskytovať oba súčasne)

3 Test, či daný zoznam obsahuje na najnižšej úrovni iba čísla

3 Test, či daný zoznam obsahuje na najnižšej úrovni iba symboly
  (nenumerické atómy)

3 Test, či sa v zozname nenachádza na ľubovoľnej úrovni žiadne
  nepárne číslo

POČET
-----
3 Funkcia, ktorá vráti počet tých prvkov zoznamu, ktoré sú
  číslami na ľubovoľnej úrovni v zozname

3 Vráti počet atómov v zadanom zozname na ľubovoľnej úrovni

3 Funkcia (PO¬ÖTAJ-ATŕMY zoznam význačný-prvok), ktorá vráti
  zoznam dvoch čísiel. Prvé číslo je počet atómov naľavo od
  význačného-prvku, druhé napravo; na ľubovoľnej úrovni

3 Funkcia vráti počet prvkov najdlhšieho podzoznamu zadaného
  zoznamu na ľubovoľnej úrovni

3 Funkcia vráti počet prvkov zoznamu čísel na ľubovoľnej
  úrovni, ktoré sú menšie ako daná dolná hranica a väčšie ako
  daná horná hranica

3 Funkcia, ktorá vráti maximálnu h’bku binárneho stromu, ktorý
  reprezentuje daný s-výraz (atómy sú listy stromu a ostatné
  časti sú bodka dvojice s nasledovníkmi: CAR a CDR časť)
  (HLBKA '(A . B) -> 1, (HLBKA '((A B C D))) -> 5

PRVOK ZOZNAMU
-------------
3 Minimálny prvok zoznamu (číslo); uvažujú sa čísla na všetkých
  úrovniach v zozname

3 Maximálny prvok zoznamu (číslo); uvažujú sa čísla na všetkých
  úrovniach v zozname

3 Maximálne párne číslo, pričom sa uvažujú atómy na všetkých
  úrovniach v zozname

3 Funkcia vráti prvé také číslo, ktoré sa nachádza na
  ľubovoľnej úrovni v zadanom zozname a je menšie ako zadané
  číslo a zároveň najväčšie zo všetkých takýchto čísel

3 Funkcia vráti prvé také číslo, ktoré sa nachádza na
  ľubovoľnej úrovni v zozname a je väčšie ako zadané číslo
  a zároveň najmenšie zo všetkých takýchto čísel

3 Funkcia vráti prvé párne číslo nachádzajúce sa v zadanom
  zozname na ľubovoľnej úrovni

INÉ
---
3 Funkcia, ktorá pripočíta ku každému číselnému atómu na
  ľubovoľnej úrovni zoznamu číslo 1

3 Funkcia, ktorá zo zadaného zoznamu vytvorí zoznam
  s odstránenými všetkými vnútornými zátvorkami

3 Obrátenie zoznamu na všetkých úrovniach

3 Vráti zoznam pozostávajúci zo všetkých čiselných prvkov
  zadaného s-výrazu (na všetkých úrovniach)

3 Funkcia, ktorá pre zoznam nájde množinu atómov, ktoré sa
  v ňom vyskytujú (množina = postupnosť atómov bez opakovania)

3 Funkcia, ktorá vráti čísla zadaného zoznamu nachádzajúce sa
  na ľubovoľnej úrovni, ktoré sú menšie ako daná dolná hranica
  a väčšie ako daná horná hranica

3 Funkcia vráti zoznam, ktorý vznikne odstránením všetkých
  výskytov zadaného prvku na ľubovoľnej úrovni

3 Funkcia vráti zoznam, ktorý vznikne zámenou všetkých výskytov
  prvku1 za prvok2 v zadanom zozname na ľubovoľnej úrovni

3 Funkcia, ktorá všetky numerické atómy nahradí atómom 'NUM na
  všetkých úrovniach v danom zozname

3 Funkcia, ktorá všetky nenumerické atómy nahradí číslom 0 na
  všetkých úrovniach v danom zozname

3 Výmena prvkov v zozname po dvojiciach na všetkých úrovniach

3 Funkcia, ktorá dostane na vstup číslo a zoznam čísiel.
  Výstupom je zoznam, ktorý obsahuje jednotky práve na
  pozíciach, kde sa vo vstupnom zozname na ľubovoľnej úrovni
  nachádza číslo rovnaké ako prvý argument. Na ostatných
  pozíciach sú nuly.

3 Funkcia, ktorá vráti zoznam, kde na ľubovoľnej úrovni ponechá
  iba prvé dva prvky vnorených zoznamov (neplatí pre najvyššiu
  úroveň, kde sa počet prvkov nezmení)

3 Funkcia, ktorá spočíta všetky čísla v zadanom zozname na
  ľubovoľnej úrovni

3 Funkcia, ktorá vyhodnotí aritmetický výraz zapísaný v infixe
  (ARIT '(2 + (3 * 4))) -> 14 (použite funkcionál FUNCALL)

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo