Obsah prednášok

Funkcionálne a logické programovanie 2017/18

Pozvané prezentácie

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

1c lisp - 13.2. 2018 C01

 • organizácia predmetu a cvičení
 • úvod
  • paradigmy programovania
  • základné princípy funkcionálneho a logického programovania
 • programovací jazyk Common lisp - úvod
  • údajové typy v lispe, zoznam, zápis zoznamu ako bodka-dvojice
  • elementárne operácie so zoznamom – CONS, NIL, NULL, FIRST, REST
  • ďalšie konštruktory zoznamu – APPEND, LIST, POSTFIX
  • funkcie CAR a CDR
  • zisťovanie typu s-výrazu ATOM, SYMBOLP, NUMBERP, LISTP
  • zápis zoznamu ako bodka-dvojice
  • zápis výrazov, forma
 • úlohy:
  • preštudovať webovú stránku k predmetu FLP
  • prečítať učebnicu po s.24 - Úvod a Kapitola 1 Výrazy a funkcie

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

Tutorial lisp - 14.2. 2018 T01

 • definovanie funkcie
  • lambda výraz
  • priradenie funkčnej väzby symbolu (funkcia DEFUN)
  • typová špecifikácia funkcie
 • vyhodnotenie výrazu v lispe
 • funkcia QUOTE
 • tabuľka symbolov
 • vyhodnocovanie podľa potreby a úplné vyhodnocovanie v interpretoch lispu
 • ďalšie funkcie
  • vetvenie - forma COND
  • logické funkcie AND, OR, NOT
  • porovnávanie s-výrazov EQ,=, EQUAL
 • práca s prostredím Lispworks
 • úlohy:
  • prečítať učebnicu koľko sa dá, ideálne čo najviac z kapitoly Základné prvky jazyka lisp
  • nainštalovať lisp a začať sa s ním hrať

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

1p lisp - 20.2. 2018 P01

 • funkcionálne programovanie
  • výrazy a funkcie
  • vlastnosti čistých výrazov
  • definícia funkcie
  • funkcionálny program, interpret funckionálneho programu
  • prečo funkcionálne programovanie?
 • opakovanie - bodka-dvojice
 • zopakovanie konštruktorov zoznamu (CONS, LIST, APPEND), signatúry funkcií
 • riadiace štruktúry v lispe
  • vetvenie (COND)
  • sekvencia (DEFUN)
  • cyklus (rekurzia)
 • rekurzívne definície funkcií - spracovanie zoznamu
 • priradenie hodnoty symbolu - SET a SETQ
 • úlohy:
  • študovať učebnicu min. po s.83 - Programovacie techniky - rekurzia

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

2p lisp - 27.2. 2018 P02

 • abstraktný typ údajov lisp-zoznam
  • syntax, sémantika
  • operácie s údajovým typom lisp-zoznam
 • ošetrovanie nedefinovaných vstupov pri aplikácii funkcie
 • vstavaná funkcia EVAL
 • rekurzia
  • základné princípy
  • schémy spracovania zoznamu - základné koncepty (zobrazenie, redukcia, filter, rozšírenie)
  • štrukturálny pohľad na rekurziu - rekurzia na chvoste vs. rekurzia s rozšírením, rekurzia jednoduchá vs. viacnásobná, rekurzia s jednou ukončovacou podmienkou vs. s viacerými ukončovacími podmienkami
 • príklady na úlohy typu redukcia - na hlavnej úrovni v zozname, na ľubovoľnej úrovni v zozname
  • redukcia na hodnotu
  • redukcia na počet prvkov s danou vlastnosťou
  • redukcia na booleovskú hodnotu - predikát
 • úlohy:
  • študovať učebnicu po s.95

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

3p lisp - 6.3. 2018 P03

 • štrukturálne schémy rekurzie
  • rekurzia na chvoste a rekurzia s rozšírením
  • tvorba funkcií s rekurziou na chvoste - technika pomocných parametrov
  • príklad definície funkcie MY-REVERSE (funkcia vráti zoznam, v ktorom je otočené poradie prvkov vstupného zoznamu) - na chvoste a s rozšírením
 • klasifikácia programových schém spracovania zoznamu
  • spracovanie nelineárneho zoznamu (vychádza sa z reprezentácie zoznamu binárnym stromom)
  • príklady
  • diskusia v súvislosti s podmienkami ukončenia pri spracovaní nelineárneho zoznamu
 • programové schémy ako zovšeobecnenie riešenia triedy úloh, funkcionál
  • funkcionály, príklad MAP-MY
  • použitie funkcionálu, forma FUNCTION
  • vstavané funkcionály v Common Lispe pre aplikovanie funkcií: FUNCALL, APPLY
  • lambda výraz a použitie nepomenovanej funkcie vo funkcionáloch
  • vstavané funkcionály v Common Lispe pre prácu so zoznamami: MAPCAR, REMOVE-IF, REMOVE-IF-NOT, FIND-IF, COUNT-IF, REDUCE a ich typové špecifikácie
  • LAMBDA výraz pri použití funkcionálov
 • úlohy:
  • prečítať učebnicu po s.112 - dokončiť časť funkcionálne programovanie
  • riešiť príklady funkcií v Alefe
  • pozrite si síce starý, ale stále aktuálny a zaujímavý článok Why functional programming matters.

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

4p lisp, python - 13.3. 2018

DOKONČENIE LISP P04a

 • klasifikácia štrukturálnych schém rekurzívnej funckie
 • riadiace štruktúry v lispe
  • vetvenie (COND)
  • sekvencia (DEFUN, PROG)
  • cyklus (rekurzia, PROG)
 • funkcionály
 • ešte raz priradenia
  • priradenie hodnoty symbolu (funkcie SET, SETQ, SETF)
  • priradenie funkčnej väzby symbolu (funkcia DEFUN)
  • práca so vstupmi a výstupmi v Lispe (OPEN, CLOSE, READ, PRINT) - treba naštudovať

ÚVOD PYTHON P04b

 • prečo práve Python ak to nie je funkcionálny jazyk
 • základné operácie v jazyku Python
  • vykonávanie príkazov v interaktívnej konzole
  • základné typy a operácie s nimi
  • riadiace štruktúry v Pythone
  • definícia funkcie

 • úlohy:
  • dočítať učebnicu - časť funkcionálne programovanie
  • precvičovať rekurzívne funkcie spracovania zoznamov v lispe
  • vyskúšajte si definíciu funkcie počet atómov v nelineárnom zozname pomocou rekurzie na chvoste

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

5p python - 20.3. 2018 P05a a P05b

 • Nemenné dátové typy
  • Čo je to nemenný dátový typ
  • Prečo môže byť používanie premenlivých dýtových typov nebezpečné
  • Knižnica Pyrsistent
 • Funkcie vyššej úrovne
  • Funkcie map, filter a reduce
  • Balíček operator
  • Lambda funkcia
  • Spracovanie zoznamu
  • Výpočtový rámec MapReduce
  • Výpočtový rámec Spark

 • úlohy:
  • riešiť úlohy na stránke projecteuler.net. Dostupných je tam viac ako 500 celkom zaujímavých úloh, z ktorých veľa sa dá vyriešiť s pomocou funkcionálneho programovania. Riešte čo najviac takých úloh, ktoré viete riešiť pekne funkcionálne (bude pre najôepších aj pekná odmena).
  • študujte dostupné zdroje k Pythonu, čítajte programy v Pythone
  • riešiť úlohy na cvičenia Funkcie vyššej úrovne

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

6p - 27.3. 2018 P06

 • Iterátor a generátor
  • Čo je to generátor
  • Ako vytvoriť a používať generátor
  • Ako sa dá pomocou generátoru vytvoriť nekonečná dátová štruktúra
  • Generátor môže šetriť pamäť a čas
 • Lenivé vyhodnocovanie
  • Vyhodnocovanie len tých častí programu, ktoré treba, v čase keď ich treba
  • Použitie generátorov na implementovanie lenivého vyhodnocovania

 • úlohy:

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

7p - 3.4. 2018 P07

 • Rozsah platnosti premennej
 • Vnorená funkcia
 • Uzáver
  • Obmedzovanie priestoru mien pomocou uzáveru
  • nonlocal premenné
  • Na čo sa dá použiť uzáver
 • Dekorátor
  • Obaľovanie funkcií
  • Rôzne formy dekorátorov
  • Na čo je dekorátor dobrý a príklady použitia

 • úlohy:

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

8p - 4.4. 2018 P08

 • Čiastočná aplikácia funkcií
  • Implementácia pomocou funkcie partial a pomocou uzáveru
  • Príklady použitia
 • Rozpoznávanie vzorov
  • Rôzne implementácie v pythone pomocou dekorátorov

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

9p - 10.4. 2018 P09

 • úvod do logického programovania
  • deklaratívne programovanie
  • výroková logika, predikátová logika
  • prologovský program, logický program
  • Hornova klauzula: fakt, pravidlo, dopyt
  • deklaratívne programovanie: predikát minimum/2
     %relacia medzi zoznamom (prvy argument) a minimalnym
     %prvkom tohto zoznamu (druhy argument)
     minimum(Zoz, X) :-
       member(X, Zoz),
       not((member(Y, Zoz), X > Y)). 
  • odvodzovač, interpret logického programu
  • dopyt, cieľ, hypotéza - výpočet pri vykonávaní logického programu
  • deklaratívna a procedurálna sémantika prologu

 • úlohy:
  • naštudovať časť logické programovanie - kapitola 4 (v učebnici najmä s. 115-141).
  • nainštalovať prolog a začať sa hrať

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

9c - 10.4. 2018 C09

 • typy údajov v jazyku prolog, term, konštanta, premenná, anonymná premenná, štruktúra
 • predikáty na zisťovanie typov termov
 • zisťovanie podobnosti termov
 • príklad rodinnej databázy - rodinné vzťahy, predikáty rodic/2, dieta/2, otec/2, je_otec/1, muz/1, zena/1, sestra/2
 • odvodzovanie v prologu, rekurzívne predikáty - potomok/2
 • spätný chod (predikát potomok/2)
 • poradie klauzúl v programe - príklad potomok/2
 • voľba predikátových symbolov v prologovskom programe
 • práca s prologom - SWI prolog
 • zoznam v prologu, zápis zoznamu, zoznam ako štruktúra
 • úlohy:
  • naštudovat časť logické programovanie - kapitoly 4, 6.1 až 6.3 a kto zvládne aj kapitola 5 (v učebnici najmä s. 115-141 a kto zvládne aj 159-176, 143-157).
  • nainštalovať SWI prolog a začať sa hrať

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

10p - 17.4. 2018 P10

 • predikáty na porovnávanie termov
  • identita, podobnosť
  • operátory is, =:=, =\=, ==, \==, =, \=
 • zoznam v prologu, príklady testu vlastností zoznamu
  • podobnosť zoznamov, príklad dve_cisla/1, druhy_prvok/2
  • príklad je_zoznam/1
  • predikát member/2
  • predikát append/3, použitie append/3 na definovanie iných predikátov (postfix/3, posledny/2, okrem_posledneho/2)
 • použitie argumentov ako vstupných aj ako výstupných (predikát member/2. append/3)
 • schémy spracovania zoznamu - všeobecne
 • predikáty na spracovanie zoznamov
  • filter, vzťah medzi zoznamami, kde jeden obsahuje všetky prvky druhého okrem prvokov s danou vlastnosťou del/3
  • schéma plati-pre-jeden (predikát, ktorý sa splní, ak zadaný zoznam obsahuje nejaký prvok s danou vlastnosťou)
  • schéma neplati-pre-ziadny (predikát, ktorý sa splní, ak zadaný zoznam neobsahuje žiadny prvok s danou vlastnosťou)
  • schéma filter (predikát, ktorý sa splní, ak zoznam obsahuje iba niektoré prvky zo zoznamu, ktorý je vstupným argumentom)
  • schéma plati-pre-vsetky (predikát, ktorý sa splní, ak zadaný zoznam obsahuje iba prvky s danou vlastnosťou)
   • test: all_digits
   • zobrazenie: rôzne modifikácie predikátu plusn, použitie a spätný chod
   • počet prvkov (s danou vlastnosťou) (pocet, rôzne modifikácie predikátu)
   • súčet prvkov (s danou vlastnosťou) (sucet, rôzne modifikácie predikátu)
 • zabránenie spätného chodu použitím podmienok
 • úlohy:
  • študovať učebnicu po s. 157

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

11p - 24.4. 2018 P11

 • aritmetika v prologu, predikát is
 • schéma hladaj (predikát, ktorý sa splní, ak zadaný zoznam obsahuje prvok s danou vlastnosťou alebo vzťah medzi termom a zoznamom, splní sa vtedy, ak sa term nachádza v zozname a zároveň spĺňa zadané ohraničenia)
  • hľadanie prvkov s určitou vlastnosťou (cislo/1, nested_list/1)
  • zobrazenie zoznamov (inkrement/2)
  • redukcia (sum/2)
  • spracovanie zoznamu na ľubovoľnej úrovni (member_h/2, sum_h/2)
 • úlohy:
  • prečítať kap. 4 (ak ste tak ešte neurobili)
  • študovať z kap. 6 (s. 159-168)
  • vyskúšať použitie predikátu potomok/2 s rôznym poradím klauzúl a podmienok v klauzule s rekurzívnym volaním (4 možnosti)
  • preštudovat predikát append/3: definícia, použitie viacerými spôsobmi, predikát member/2, definovanie member/2 deklaratívnym spôsobom pomocou spoj/3
  • pri "hraní sa" odporúčam použiť GUI tracer v SWI prologu (predikáty gtrace/0 a gspy/1) - info k tomu nájdete v manuáli SWI prologu.

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

12p - 25.4. 2018 P12

 • predikát, ktorý definuje vzťah medzi zoznamom a číslom vyjadrujúcim počet jeho prvkov - length/2, rekurzia s rozšírením, rekurzia na chvoste
 • riadiace prostriedky jazyka prolog
  • zabránenie spätného chodu použitím podmienok
  • predikát rez
   • použitie rezu pri spracovaní zoznamov (suma_vecsie, druha_mocnina)
   • kombinácia predikátu rez a fail
   • schéma pre predikát ziadny (splní sa, ak v zozname neexistuje prvok s danou vlastnosťou)
  • hľadanie alternatívnych riešení v prologu, spätný chod - príklad sum/3
  • cyklus - rekurzia a iterácia, predikát vypis-zoz/1 iteratívne
  • programovanie cyklu pomocou opakovane splniteľných predikátov, predikát repeat/0, fail0/, true/0
  • usporiadanie klauzúl v programe a podcieľov v tele pravidla (ilustrácia dôležitosti poradia klauzál v programe na príklade "Opica a banán")
  • negácia v prologu, porovnanie s negáciou v logike (predikát neparny/1)
  • použitie cieľa ako argumentu predikátu - metapredikát call/1
 • načítavanie údajov od používateľa spojené s kontrolou zadaných údajov
 • definovanie operátorov v prologu
  • deklarácia operátora: meno, typ, priorita, asociatívnosť
  • použitie operátorov
 • úlohy:
  • študovať kapitolu 6, zamerať sa najmä na schémy spracovania zoznamu

13p - 2.5. 2018 P13

 • schémy spracovania zoznamu - príklady
 • konštrukcia a dekompozícia atómov (name/2)
 • konštrukcia a dekompozícia štruktúr (=../2, functor/3)
 • predikátová logika, jazyk predikátovej logiky, logická formula, term, atomická formula, literál, klauzula
 • logický program, Hornova klauzula
 • odvodenie výsledku v prologu, rezolvenčná metóda
  • dôkaz sporom
  • rezolvenčné odvodzovacie pravidlo
  • veta o úplnosti rezolvencie
 • poznámka k zadaniam:
  pokiaľ bude váš program modifikovať databázu prologu (t.j. pridávať a rušiť klauzuly pomocou predikátov asserta, assertz, retract treba na začiatku programu deklarovať, že ide o dynamické predikáty pomocou cieľa dynamic. Napr. na začiatku programu (v tej časti, kde budete aj deklarovať operátory) uvediete:
   :- dynamic pretekar/5.
   :- dynamic data/2.
  
  v prípade, že budete modifikovať klauzulu predikátov pretekar/5 a data/2. Prípadne pozrite help k predikátu dynamic.
 • úlohy:
  • vstupy a výstupy v prologu, predikáty see/1, seen/0, tell/1, told/0
  • práca s databázou v prologu (predikáty assert, retract)
  • schémy spracovania súboru (iterácia, rekurzia)
  • spracovanie termov v databáze prologu
  • doštudovať učebnicu do konca

to Homepage to Teaching to FLP to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo