Manažment projektov softvérových a informačných systémov

Typ štúdia: inžinierske
Odbor: Softvérové inžinierstvo
Študijný program: Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy
Ročník: 1.
Trvanie: 12 týždňov
Semester: Zimný
Počet hodín týždenne (prednášky - projekt): 2 - 1 - 2
Kredity: 6
Garant predmetu: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Praktickú časť predmetu zabezpečujú:Ing. Michal Barla, PhD., Ing. Jakub Šimko, Ing. Marián Šimko, PhD., Ing. Ivan Srba

to Homepage to Teaching to MSI to the Top

Nadväznosti a ciele predmetu

Predmet sa zaoberá problematikou manažmentu projektov zameraných na tvorbu rozsiahlych softvérových a informačných systémov. Zahŕňa znalosti, techniky a prostriedky nevyhnutné pri riadení takéhoto projektu. Diskutujú sa otázky vývoja softvérových a informačných systémov v tímoch, plánovanie vývoja, manažment rizík, manažment zmeny, ďalej otázky spojené s kvalitou softvérového a informačného systému spolu so softvérovými metrikami a štandardami. Vysvetľuje sa model vyspelosti procesu tvorby softvéru spolu s alternatívnymi modelmi zlepšovania procesu tvorby softvéru aj so zameraním na informačné systémy.

Predmet vyžaduje znalosti o vývoji softvérového (informačného) systému aspoň v hĺbke ako sa vysvetľujú v predmete Princípy softvérového inžinierstva v bakalárskom štúdiu. Skúsenosti s tvorbou veľkých softvérových a informačných systémov sú vítané.

to Homepage to Teaching to MSI to the Top

Sylabus

 1. Úvod do manažmentu projektov softvérových a informačných systémov: životný cyklus tvorby softvéru, kvalita, produktivita a zníženie rizík v kontexte efektívneho manažmentu projektu. Úlohy manažéra softvérového projektu.
 2. Oblasti manažmentu, procesy, typy organizácií. Alternatívne modely životného cyklu softvéru v kontexte manažmentu projektu.
 3. Plánovanie softvérového projektu: typy plánov, metódy dokumentovania plánov (work breakdown structures, PERT and CPM, Gantt charts).
 4. Odhad zdrojov pri vývoji softvérového a informačného systému: cena, ľudia, materiál, rozvrh, veľkosť projektu, zložitosť produktu. Meranie produktivity. Odhad úsilia, ktoré treba vynaložiť (COCOMO model).
 5. Riadenie a vykonávanie projektu. Manažment zmien.
 6. Manažment kvality: štandardy, plány, metriky. Prehliadka dokumentov (inspection) vo vzťahu k zlepšeniu kvality. Zabezpečenie kvality.
 7. Manažment rizík. Prototypovanie vo vzťahu s manažmentom rizík.
 8. Manažment ľudských zdrojov, organizácia tímov v softvérovom projekte. Manažment obstarávania v softvérových projektoch.
 9. Meranie a hodnotenie softvéru: problémy, metódy, metriky.
 10. Zlepšovanie softvérového procesu: SEI model vyspelosti procesu tvorby softvéru (Capability Maturity Model). ISO 9001:2000, ISO/IEC 90003.
 11. Manažment softvéru: SCM (Software Configuration Management). Modely spolupráce.
 12. Prezentácia výsledkov ako dôležitá súčasť softvérového projektu.

to Homepage to Teaching to MSI to the Top

Podmienky absolvovania predmetu

 • aktívna účasť na stretnutiach
 • postupné aplikovanie poznatkov z manažovania projektov v tímovom projekte a preukázanie tohto aplikovania priebežne počas semestra (nestačí sa spamätať na konci semestra)
 • vypracovanie zadaných úloh v požadovanej kvalite a termíne:
  1. Draft odbornej eseje na vybranú tému z oblasti riadenia softvérových projektov
  2. Odborná esej na vybranú tému z oblasti riadenia softvérových projektov
  3. Metodika
  4. Prezentácia aplikácie poznatkov riadenia projektov v tímovom projekte
  5. Analýza vynaloženého úsilia v tímovom projekte (nepovinné)
 • získanie aspoň 40% priebežného hodnotenia, t.j. 20 bodov (podmienka získania zápočtu)
 • získanie aspoň 56% celkového hodnotenia, t.j. 56 bodov

Na stretnutia v zmysle harmonogramu treba prísť pripravený - podľa témy stretnutia a pokynov cvičiaceho (ale aj bez pokynov, treba mať na každé stretnutie písomnú prípravu a priniesť aktuálny stav práce).
Nepripravenosť na stretnutí znamená neúčasť.

Záverečné hodnotenie pozostáva z dvoch častí:

 • samostatná (domáca) časť - spracovanie analýzy vynaloženého úsilia v tímovom projekte
  Odovzdá sa iba na prvom termíne skúšky. Iný termín neakceptujem. V prípade neodovzdania na prvom termíne, už domácu časť nemožno odovzdať (ani na opravnom termíne).
 • písomná časť (riadny/opravný termín)

to Homepage to Teaching to MSI to the Top

Zásady hodnotenia predmetu

Spolu 100 bodov:

draft odbornej eseje 0 alebo 5 bodov
odborná esej 14 bodov
metodika 8+8 bodov
aplikácia poznatkov v tímovom projekte    10 bodov
priebežný test 5 bodov

analýza vynaloženého úsilia
v tímovom projekte   

10 bodov
záverečný test 40 bodov

V rámci praktickej časti predmetu sa vyhodnotí aj položky "proces a riadenie" v predmete Tímový projekt I - 10% celkového hodnotenia za zimný semester na základe:

 • Prezentácie tímu o aplikovaní poznatkov z manažmentu projektu počas aspoň 4 týždňov semestra - podľa stanovených oblastí
 • Prezentácie tímu o používaní nástroja na podporu manažmentu tímu a aj individuálne (projektový denník)
 • Diskusie a zodpovedanie otázok k aplikácii poznatkov

Známka:

A - výborne 94 až 100
B - veľmi dobre 84 až 93
C - dobre 72 až 83
D - uspokojivo 62 až 71
E - dostatočne 56 až 61
FX - nedostatočne    menej ako 56

Priebežný test je naplánovaný na 11. týždeň prednášok (3.12.2012).

to Homepage to Teaching to MSI to the Top

Informačné zdroje

Základná literatúra

Bieliková, M.
Softérové inžinierstvo: Princípy a manažment. FEI STU Bratislava. 2000. Diel II.
Project Management Institute, Standards Committe
A guide to the Project Management Body of Knowledge.
Code of ethics for the project management profession.

Doplnkové materiály k prednáškam

Ďalšie zdroje

Čítanie:

Učebnice softvérového inžinierstva: (manažmentu sa venujú samostatné kapitoly)

Sommerville, I.
Software Engineering. Addison-Wesley. 8th edition 2006.
Ghezzi, C., Jazayeri, M., Mandrioli, D.
Fundamentals of Software Engineering. International Edition. Second Edition. Prentice Hall. 2003.
Steinberg, D.H., Palmer, D.W.
Extreme Software Engineering: A Hands-On Approach. Prentice Hall. 2004.
Pressman, R.S.
Software Engineering: A Practicioner's approach. European Adaptation. 6th Edition. McGraw Hill. 2005.

Knihy zamerané na manažment softvérových projektov:

Brooks, F.P.
The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Anniversary Edition. Addison Wesley. 1995.
Meredith, J.R.; Mantel, S.J.
Project Management: A Managerial Approach. 7th Edition. John Wiley & Sons. 2008.
Humprey, W.S.
PSP: A Self-Improvement Process for Software Engineers. Addison-Wesley. 2005.
Humprey, W.S.
Introduction to the Team Software Process. Addison-Wesley. 2000.
Paleta, P.
Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi. Computer Press. 2003.
Hohmann
Journey of the Software Professional. Prentice Hall. 1997.
Brown, W.J.; Malveau, R.C.; McCormick, H.W and Mowbray, T.J.
AntiPatterns: Refactoring Software, Architectures and Projects in Crisis. John Wiley & Sons. 1998.
Dalcher, D.; Brodie, L.
Successful IT Projects. Thomson. 2007.

Časopisy diskutujúce preberané témy

Časopisy IEEE a ACM sú dostupné v študovni, resp. v ACM Digital Library alebo IEEE Computer Society Digital Library, ktoré sú dostupné z počítačov na fakulte.

to Homepage to Teaching to MSI to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo