Tímový projekt

Tu nájdete aktuálne oznamy k predmetom Tímový projekt I a II v študijnom programe Informačná bezpečnosť, Inteligentné softvérové systémy a Internetové technológie. Pozrite si prosím

kde sa dozviete napr. o spôsobe organizácie predmetu, podmienkach absolvovania a nájdete harmonogram.

Tieto stránky neobsahujú VŠETKY informácie k predmetom Tímový projekt I a II!!! Ďalšie upresnenia sa dozviete na stretnutiach k projektu.

to Homepage to Teaching to the Top

Oznamy

 • 23.12. 2020
 • 5.12. 2019
  • Blíži sa koniec semestra a s ním ďalší kontrolný bod na odovzdanie dokumentácie k tímovému projektu. Termín odovzdania dokumentácie za zimný semester je piatok, 13.12.2019 do 14:00. Termín treba bezpodmienečne dodržať.
  • Dokumentáciu treba dať do AIS, ten je otvorený do polnoci, nech sa nenaháňate - ale váš vedúci by mal mať od vás dokumenty v čase ako je stanovené.
  • Forma odovzdania - elektronická alebo fyzická - závisí od dohody s vedúcim. Preberací protokol môže byť aj k elektronickému odovzdaniu, t.j. dokumentácia a aj projekt samotný sa nachádza na určenom mieste, ktoré je dostupné vedúcemu projektu.
  • Ďalej v aktivitách máme prezentáciu manažmentu v tíme - informácie budú do konca semestra.
  • Nezabudnite dokumenty dať aj na stránku vášho projektu.
 • 2.11. 2019
  • Akceptovali sme 18 prihlášok do súťaže TP-CUP 2019/20.
  • V deviatom týždni semestra treba podľa harmonogramu odovzdávania výstupov v zimnom semestri odovzdať dokumentáciu k prvému kontrolnému bodu.
   • Odovzdáva sa podľa rozvrhu stretnutí na deviatom stretnutí, najneskôr 22.11.2019.
   • Sústreďte sa na celkový obrázok už aj v tejto prvej verzii.
   • Dokumentácia musí obsahovať všetko v zmysle požiadaviek k obom častiam, t.j. dokumentáciu k riadeniu aj k výsledku.
   • Riaďte sa v prvom rade užitočnosťou pre projekt, ale správajte sa pri tom profesionálne (teda vyhodnotenie, že nič alebo skoro nič nepotrebujeme, veď projekt postupuje, nie je akceptovateľné).
   • V tejto etape sa odovzdáva dokumentácia len elektronicky - do AISu plus sprístupniť aj osobitne vášmu učiteľovi. Dokumentáciu dajte aj na web s tým, že časti dokumentácie, ktoré po dohode s vlastníkom produktu nechceme mať verejné tam nebudú celé, bude uvedená len ich štruktúra a prípadne nejaké meta-informácie. Do AIS musí ísť kompletná dokumentácia.
   • Odovzdanú dokumentáciu môžete ľubovoľne v čase do ďalšieho kontrolného bodu meniť a dopĺňať, stačí že aj na stránke projektu budete mať dostupnú odovzdanú verziu. Ak zistíte napríklad, že sa vám lepšie hodí iná štruktúra, tak to jednoducho urobte (po dohode s vaším učiteľom).
 • 24.10. 2019
 • 15.10. 2019
 • 10.10. 2019
  • Pridala som odkaz na slajdy k semináru v 3. týždni..
  • Vychádzajúc z rozvrhu výučby tímov a rozvrhu učiteľov sme vytvorili rozvrh tímov na zimný semester.
  • V tomto čase by už mal každý tím musí používať nejaký systém na podporu manažmentu projektu, najmä manažment úloh. Zároveň si dobre premyslite aké výstupy budete pravidelne dávať do dokumentu o riadení projektu.
 • 8.10. 2019
  • Vyberte si starostlivo nástroj pre manažment a používajte ho.
  • Pozrite si pokyny v súvislosti s HTML prezentáciou projektu - ako ju vytvoriť a čo má obsahovať. Treba ju vytvoriť najneskôr do konca 4. týždňa
  • Plán na nasledujúce stretnutie v utorok o 17.00 nájdete na štandardnom mieste na obvyklom mieste.
  • Zapojte sa do súťaže TP CUP - termín na prihlásenie je 16.10.2019. Potrebujeme naplánovať mentoring (experti z biznisu, najmä so startupovej komunity) pre tímy, ktoré budú prihlásené do TP CUPu a budú mať záujem.
 • 21.9. 2019
 • 24.9. 2019
 • 18.9. 2019
  • Každý tím, ktorý chce ovplyvniť, ktorá téma mu bude pridelená, musí vypracovať motivačný dokument v rozsahu max. tri strany A4
  • Vyplnenie dotazníka za tím v termíne (24.9.2019, URL ste dostali mailom) a dodanie dokumentu k vášmu záujmu o témy bude základom pre pridelenie tém, ktoré uskutočníme, ak všetko dobre pôjde do konca prvého týždňa semestra.
  • Pri vypracúvaní motivačného dokumentu sa môžete pýtať zadávateľov ľubovoľné otázky. Táto možnosť je od zverejnenia tejto informácie do konca vypracúvania motivačných dokumentov.
   Využijeme na to Askalot, v ktorom je na to vytvorená kategória. Odporúčam nastaviť si upozornenia na túto kategóriu. Verím, že sa budete pýtať, môže to pomôcť pri vypracúvaní motivačného dokumentu nielen informáciami, ktoré budú dostupné všetkým, ale aj vaším záujmom a aktivitou, čo môže učiteľ pri výbere tímu pre svoju tému zohľadniť.
 • 17.9. 2019
  • Prvé spoločné stretnutie k predmetu pre oba študijné programy spoločne sa uskutoční 24.9. 2019 (utorok) o 17.00 v Aule Magna (pozrite plán na prvé dva týždne semiestra).
   Účasť všetkých študentov študijných programov Informačná bezpečnosť, Inteligentné softvérové systémy a Internetové technológie, ktorí majú zapísaný tento predmet je povinná.
  • Máte k dispozícii témy projektov aj s menami vedúcich.
  • Pripravila som dotazník, ktorý je pre tímy. Je jednoduchý, obsahuje len témy, ktoré treba usporiadať (miesto dotazníka pošlem mailom). Termín - najneskôr do do 24.9.2019, 16:00 (do termínu stretnutia). Vyplní jeden člen tímu za celý tím.
  • Každý tím, ktorý chce ovplyvniť, ktorá téma mu bude pridelená, musí vypracovať motivačný dokument v rozsahu max. tri strany A4
 • 11.9. 2019
  • Urobili sme  zadelenie do tímov. Skontaktujte sa navzájom v tímoch (z AISu by ste mali zistiť maily, čítajte ich, resp. si preposielajte). Odporúčam začať čo najskoršiu socialiázciu v tímoch.
  • Vaša prvá spoločná úloha je veľmi dôležitá
   • navzájom sa v tíme skontaktujte a dohodnite si rozvrh tak, aby ste spoločné predmety mali v rovnakých časoch a mohli tak efektívne využiť čas pre riešenie tímového projektu.
  • Skúste nájsť konsenzus v zoradení tém podľa priority tímu .
  • Ďalšie pokyny smerujúce k výberu témy budú čoskoro, bude treba dodať 12 tém z celkových 22 usporiadaných podľa vašej tímovej preferencie.
 • 8.9. 2019
  • Ďakujem všetkým za vyplnenie prvého dotazníka.
  • Pozorne si prečítajte  témy pre tímové projekty 2019/2020 - je ich 22.
  • Ďalším krokom bude vyjadrenie preferencií tímov k jednotlivým témam. Preto je dobré, aby ste si témy preštudovali najskôr individuálne a následne, keď budú známe tímy, aj spoločne, aby ste ich vedeli usporiadať.
  • Najneskôr v stredu zverejním tímy. Bude veľmi dôležité, aby ste sa skontaktovali a spoločne si v tíme dohodli rozvrh tak, aby ste mali čo najviac priestoru pre spoločné stretnutia, teda aby ste si dali rozvrh v čo najviac rovnakých časoch vzhľadom na tím.
  • Budete potrebovať v rozvrhu buď dva trojhodinové bloky pre tímový projekt, aleob jeden trojhodinový a dva dvojhodinové bloky. Jeden trojhodinový bude na stretávanie sa s vaším vedúcim, takže prosím nekalkulujte nejake príliš skoré alebo neskoré časy.
 • 22.8. 2019
  • DOTAZNÍK 1
   • Prosím každého, aby vyplnil dotazník (miesto dotazníka každý dostal mailom), ktorý obsahuje otázky ohľadom vašich znalostí a skúseností.
   • Ak niekto nedostal mail s odkazom na dotazník, ozvite sa mi. Ďakujem.
  • ZOSTAVENIE TÍMOV
   • Tímy zostavujeme v dokumente, kde treba uviesť celú šesticu alebo sedmicu - odkaz som poslala mailom - v termíne do 2.9.2019, 23:59.
   • Viac ako 7 členov tímu nie je prípustné (okrem dvoch pololených výnimiek na základe mailovej komunikácie). Môže byť aj 6 členov tímu.
   • Odporúčam sa dohodnúť mimo dokumentu, na ktorý som vám poslala odkaz - sem už len potom jeden z vás napíše zoznam šiestich alebo siedmich študentov.
   • V tíme môžu byť študenti všetkých študijných programov.
   • Prosím, nezapisujte sa do tímu, ak ste sa nezapísali na štúdium, resp. nemáte dohodnutý iný termmín zápisu na štúdium.
   • Ak sa niekto nezapíše do zoznamu, nič sa nestane, pridelím ho do niektorého tímu.
 • 9.7. 2019
  • V ak. roku 2019/20 vytvoríme tímy pre predmety Tímový projekt I a II tak, že umožníme študentom, ktorí skončili bakalárske štúdium v ak. roku 2018/19 na FIIT STU vytvoriť sedmice. Zaradenie do sedmíc nie je povinné, je to možnosť.
  • Pozrite si podrobnejšiu informáciu (každý prijatý uchádzač dostal spolu s informáciou o prijatí).

to Homepage to Teaching to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo