Algebra a diskrétna matematika

akad. r. 2016 – 2017, letný semester

 

 

Prednášajúci:

prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.

Katedra aplikovanej informatiky a matematiky  PVF UCM

 

Ročník: bakalárske štúdium, 1. nominálny ročník, druhý (letný) semester

Rozsah: prednáška – 2 hod, seminár – 2 hod.

               

 

 

Rozvrh predmetu ADM

 

Prednáška: štvrtok , 10.15 - 12.05, SMS41 (Kvasnička)

 

Ciele predmetu:

Oboznámiť študentov v bakalárskom štúdiu so základnými matematickými štruktúrami, a logikou  ktoré sú požadované pri štúdiu informatiky.

Rozvinúť u študentov schopnosť rigorózneho matematického myslenia pri riešení a formulovaní informatických problémov.

Predpoklady na úspešné absolvovanie skúšky z tohto predmetu sú stredoškolské  vedomosti z logiky a teórie množín.

 

Anotácia predmetu:

Teória množín, výroková logika, predikátová logika, metódy matematického dôkazu, Boolove funkcie, logické neuróny a neurónové siete.

 

Kľúčové slová:

Dôkaz, logika, výroková logika, predikátová logika, semantické tablá, rezolučný princíp,  prirodzená dedukcia, , sylogizmy, matematická indukcia, množiny,

kombinatorika, matice, systém lineárnych rovníc, determinanty, algebraické štruktúry, grupy, Boolova algebra a Boolove funkcie, logické siete, grafy, grafové algoritmy,

základné pravidlá usudzovania, logické obvody, logické neuróny a neurónové siete.

 

Podmienky úspešného absolvovania:

Získanie najmenej 51 bodov z celkového počtu 100 bodov (známka E) takto:

(a) max 50 bodov za kontrolnú písomku v priebehu semestra

(b) max 50 bodov za záverečnú písomnú skúšku.

 

Stupnica hodnotenia na STU

stupeň

číselné hodnotenie

počet bodov

A (výborne)

1.0

<91, Ą)

B (veľmi dobre)

1.5

<81,91)

C (dobre)

2.0

<71,81)

D (uspokojivo)

2.5

<61,71)

E (dostatočne)

3.0

<51,61)

FX (nedostatočne)

4.0

<0,51)

 Literatúra

V, Kvasnička a J. Pospíchal: Algebra a diskrétna  matematika (pdf)

V. Kvasnička a J. Pospíchal. Matematická logika (pdf)

V. Kvasnička:  Úvod do logiky pre informatikov, IRIS, 2016 (pdf)

 

 

 

Sylabus prednášky:

 

1.                týždeň  (16. 2. 2017) 
Teória množín  množina, operácie nad množinami, množinová algebra, mohutnosť a enumerácia, karteziánsky súčin,

                                    relácie, operácie nad reláciami, rovnosť, usporiadanosť, funkcie

Text prednášky (pdf), (pdf)

Priesvitky (pdf), (pdf)

Príklady (pdf), (pdf)

 

 

2. týždeň: (23. 2. 2017)

Výroková logika I – Špecifikácia logiky, história logiky, syntax a sémantika logiky

Text prednášky (pdf)

Priesvitky (pdf)

Príklady (pdf)

 

 

3. týždeň: (2.3.2017)

Výroková logika II – Logický a sémantický dôsledok, teória a model, korektnosť a úplnosť

Text prednášky (pdf)

Priesvitky (pdf)

Príklady (pdf)

 

 

4.                týždeň (9. 3.2017)  upozornenie – Výroková logika III – sémantické tablá

Text prednášky (pdf)

Priesvitky (pdf)

Príklady (pdf)

 

 

5.                týždeň (16.3..2017 )

Výroková logika IV – prirodzená dedukcia

Text prednášky (pdf)

Priesvitky (pdf)

Príklady (pdf)

 

 

6.                týždeň (23.3.2017 )

Predikátová logika I – úvod do predikátovej logiky a sémantické tablá

Text prednášky (pdf)

Priesvitky (pdf)

Príklady (pdf)

Prvá kontrolná písomka (pdf) v druhej časti prednášky, známky (pdf)

 

 

7.                týždeň (30. 3..2017 )

Predikátová logika II – prirodzená dedukcia a sylogizmy

Text prednášky (pdf)

Priesvitky (pdf)

Príklady (pdf)

 

 

8.                týždeň (6.4.2017 )

Metódy matematického dôkazu – deduktívny dôkaz, základné

Text prednášky (pdf)

Priesvitky (pdf)

Príklady (pdf)

 

 

9.                týždeň (13.4..2017 )

Boolove funkcie  a  logické obvody

Text prednášky (pdf)

Priesvitky (pdf)

Príklady (pdf)

 

 

10.           týždeň (20.4.2017 )

Druhá kontrolná písomka sa bude konať v čase 10.15 - 12.05, v posluchárni SMS412

Poznámka: písomka bude obsahovať jeden príklad z poslednej prednášky o Boolovskych funkciách.

 

 

 
 

  Opravné termíny:

  27. 4. 2017    v čase 10.15 - 12.05, v posluchárni SMS41

  (ďalší opravný termín bude včas oznámený)...

 

 

Prihlasujte sa emailom na kvasnicka@ucm.sk  na tieto opravné termíny.

Skúška bude spočívať v písomke (čas 60 min) s ohodnotením max. 50 bodov, súčet bodov z 1. a 2.

Písomky (max. 100 bodov) špecifikuje výslednú známku. V prípade, že študent bude písať obe písomky,

potom sa potrebný čas adekvátne predĺži.

 

Výsledky prvej pisomky

 

 

Meno a priezvisko študenta

   Prvá písomka

23.3.2017

   Druhá písomka

 

 

Hodnotenie

1.

 

Marek  Bánovec

PIK: 36108317706846980

2

2

 

2

2.

 

Martina  Brečková

PIK: 36108317704005892

-      

-       

 

  23.09.2016 D-uspokojivo - uznané

 

3.

 

Martin  Brieška

PIK: 36100138877090564

1 

       

 

       0

4.

 

Matej  Budai

PIK: 36100138879037188

       

2

 

       0

5.

 

Jozef  Capanda

PIK: 36069191763257092

0

       

 

       0

6.

 

Lukáš  Černý

PIK: 36108317567951876

       

       

 

       0

7.

 

Oto  Čertík

PIK: 36100139018375172

1

2

 

2

8.

 

Maroš  Grajcar

PIK: 36100138878256132

       

       

 

       0

9.

 

Juliana  Grandtnerová

PIK: 36108317705200900

4

       

 

       0

10.

 

Martin  Hornáček

PIK: 36108317704688132

2

 3

 

2

11.

 

Andrej  Hrušovský

PIK: 36108317704996100

2

2

 

       0

12.

 

Martin  Jančovič

PIK: 36100138877400580

       

       

 

       0

13.

 

Jaroslav  Jursa

PIK: 36108317703873796!U

       

       

 

       0

14.

 

Andrej  Karkuš

PIK: 36108317707407364

1

2

 

2

15.

 

Peter  Kobora

PIK: 36108317706390788!P

       

       

 

       0

16.

 

Tomáš  Kobora

PIK: 36108317704599812!P

       

       

 

       0

17.

 

Klaudia  Machová

PIK: 36100138875571716

1

1

 

 1

18.

 

Peter  Minárik

PIK: 36100138877549828

1

2

 

2

19.

 

Tomáš  Neuschl

PIK: 36103157977272068

1

2

 

2

20.

 

Nino  Petruš

PIK: 36108317703998468

       

       

 

       0

21.

 

Juraj  Rób

PIK: 36108317705388292

1

2

 

2

22.

 

Kristián  Roman

PIK: 36108317708021764

1

       

 

       0

                                                                   


!P - Prerušenie štúdia, !U - ukončenie štúdia, !M - mobilita štúdia 

 

 

Meno a priezvisko študenta

   Prvá písomka

23.4.2017

   Druhá písomka

 

 

Hodnotenie

23.

 

Michaela  Ružinská

PIK: 36100139017065988

1

2

       

2

24.

 

Rastislav  Stankovič

PIK: 36108317704553220

1

2

       

2

25.

 

Martin  Štefánek

PIK: 36108317707032068!U

       

       

       

       0

26.

 

Dominik  Tóbi

PIK: 36100138875828228

1

1

       

  1

27.

 

Stanislav  Varga

PIK: 36108317707556868

1

2

       

 2

28.

 

Michal  Včelka

PIK: 36090008934832644

4

       

       

       0

29.

 

Andrej  Záhumenský

PIK: 36100139017990148

2

 2

       

2

30.

 

Milan  Žilka

PIK: 36108317704869124

       

       

       

       0

 

 

 

 

Poznamky

(1)          Prvú písomku písalo 19 študentov z 30 študentov.

(2)          Druhú písomku písalo 15 študentov z 30 študentov.

(3)          Stav hodnotenie ku dňu25.4.2017